Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 110
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road accidents
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 11--18
EN Undertaking of accurate increasing safety belts using share actions requires possession of these data up to now and conduction of changes resulting actions monitoring. So far, in Poland, nobody was concerned with this problem. That is why in year 2002, in Poland, started implementation of road traff[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 209-218
EN On the background of changes in transport in a whole country, voivodenship Wrocław and choosen cities the analysis of statistical data of road accidents is presented. Estimation of differences in road events presented by police sources and Voivodenship Statistical Service in relation to the quontity[...]
3
80%
Modelowanie Inżynierskie
2006 T. 1, nr 32 179-187
PL W pracy przedstawiono analizę obciążeń kręgosłupa szyjnego kierowcy podczas zderzenia bocznego i dachowania samochodu. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyznaczenie parametrów ruchu (przemieszczeń, prędkości, przyspieszeń) użytkownika pojazdu oraz sił działających na jego struktury anatomiczne. Wy[...]
EN The driver’s cervical spine loading analysis during side impact and rollover car accidents in this paper were presented. Performed researches allow to determine motion and loads occurring between driver’s anatomic parts. Obtained results show displacement, velocity and acceleration of modelled occup[...]
4
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 371--379
EN The motorcyclist’s body motion following a motorcycle impact against a motor car side is determined by a system of forces and reactions acting on the rider’s body. An analysis of this motion was carried out, based on a research experiment. The related measurements and calculations were taken as a ba[...]
5
80%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 4 255--264
EN Calculations carried out made it possible to characterize changes in the accident hazard, in numerical terms, based on the course of the regression line. An analysis of the distribution, by regions, of the accident hazard and, above all, the showing of changes in this hazard is an important contribu[...]
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz głównych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego w trzech sąsiednich krajach - Polsce, Niemczech i Czechach. Kraje te charakteryzuje znaczne zróżnicowanie parametrów sieci drogowej - m.in. największy (2%) udział autostrad w Niemczech oraz podobny wskaźnik roz[...]
EN The article presents the results of main indicators of road traffic safety analysis in three neighboring countries - Poland, Germany and Czech Republic. A wide diversity of roads network parameters characterize those countries, such as, highest number of highways in Germany (2%) and the similar indi[...]
7
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 2/57 5--12
PL W artykule przedstawiono wiele przykładów zaczerpniętych z praktyki opiniowania wypadków drogowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych, w których zaprezentowano różne niekonwencjonalne problemy, pojawiające się w pracy biegłego sądowego. Celem pracy było zwrócenie uwagi na to, że każdy wypadek nosi indy[...]
EN The article presents few cases taken from the opinion practise on road accidents, which are carried out in the Institute of Forensic Research. The cases present different kinds of unconventional problems what appear in the expert`s work. The aim of this article was to draw the attention to the fact,[...]
8
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 5 699--708
PL Celem pracy jest analiza danych dotyczących wypadków drogowych i ich skutków na terytorium Polski. Jako czynniki mające wpływ na stan bezpieczeństwa polskich dróg uwzględniono podział na województwa, warunki atmosferyczne oraz porę doby. Wyniki analizy dowodzą, że głównym czynnikiem powodującym więk[...]
EN The aim of the study is to analyze of road accidents and their effects on Polish territory. The factors influencing the safety state of Polish roads were taken into account the division into provinces, weather conditions and times of day. The analysis results show that the most important factor in t[...]
9
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2002 Z. 76 295-303
PL Sieć dróg województwa świetokrzyskiego ze względu na położenie geograficzne ma szczególny udział w ruchu pojazdów samochodowych na terenie kraju. W niniejszej pracy przedstawiono analizę niektórych elementów bezpieczeństwa ruchu pojazdów na drogach województwa Świętokrzyskiego z uwzględnieniem tej [...]
EN The net of roads of swiętokrzyskie state on geographical position has special participation in traffic in our contry. In this paper was presented analyse of some elements of security of traffics on roads świętokrzyskie state, with regard his particularly role and site on the map of country. This pap[...]
10
70%
Research in Logistics & Production
EN Preponderance of road accidents is one of the major causes of death in Nigeria, but the fatality of these accidents is unknown. In this study, data on casualties of the road accidents in Nigeria are collated, statistically analysed and modelled for predicting fatality of the accidents. The strategi[...]
11
61%
Machine Dynamics Research
EN Tyres friction traces shapes constitute the basic input parameter for computer simulations of movement reconstruction before and after vehicle collision. Traces often include encoded, possible to readout, information concerning movement dynamics of a car that was marking them. This information may c[...]
12
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1121-1127
PL Transport rozumiany, jako celowe przemieszczenie osób i ładunków, stanowi warunek konieczny rozwoju gospodarczego oraz pomaga w pozostałych formach aktywności człowieka. Jest on jednym z głównych sektorów gospodarki zapewniających jej funkcjonowanie, ale coraz częściej jest jednak kojarzony z potenc[...]
EN Transport, understood as a deliberate movement of people and goods is a prerequisite for economic development and other forms of human activity. Demand for transport because of the way human life. It is one of the main sectors of the economy, providing jobs and prosperity for the population, but mor[...]
13
61%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 1 7--13
PL Źródła i bazy danych o zdarzeniach drogowych. Trendy zmian ogólnej liczby wypadków na drogach wojewódzkich w województwie małopolskim. Porównania i analizy trendów zmian rodzajów i przyczyn wypadków. Analiza miejsc i czasu rejestrowanych wypadków
EN The sources and databases of road accidents. The trends of changes of total number of accidents on regional roads in Malopolska province. The comparison and analysis of trends of changes of the nature and reasons of accidents. The analysis of places and times of accidents.
14
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 9 14-17
PL Wypadki drogowe stanowią poważny problem współczesnego świata. Są jedną z głównych przyczyn wszystkich urazów, które to stanowią trzecią przyczynę zgonów na świecie. Każdego roku na drogach świata ginie około miliona osób (dorosłych i dzieci), a kilkanaście milionów zostaje rannych. Umieralność z po[...]
EN Road accidents are a serious problem of the modern world. They are one of the main causes of injuries and the third most frequent cause of death. Every year, about one million people, adults and children, die on the roads and several millions get injured. The mortality rate due to injuries from road[...]
15
61%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 12 2-5
PL Przegląd i analiza strat w wypadkach i kolizjach drogowych - straty osobowe, straty materialne, straty środowiskowe, straty ekonomiczne. Klasyfikacja obrażeń uczestników ruchu w skalach AIS, MAIS i CABCO.
EN Review and analysis of losses in road accidents and collisions: road crash victims, material losses, environmental damages, financial losses. Categorization of injures in road traffic accidents as of scales AIS, MAIS i CABCO.
16
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL Ocena zagrożeń w transporcie drogowym na podstawie stanów przeszłych, które już zaistniały w obiekcie, jest zadaniem wymagającym wykorzystania istniejących baz wypadkowych. Większy problem stanowi predykcja poziomu bezpieczeństwa na danym odcinku drogowym. W pracy przedstawiono możliwości wykorzysta[...]
EN Estimation of the safety level in road transport on the basis of past states, which have occurred in the object, requires for using existing accident databases. Prediction of the safety level on a given road segment causes a more serious problem. In the paper usability of multiple regression methods[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 2/93 123--132
PL W artykule zaprezentowano wyniki kontynuacji analiz z pracy, poruszono wybrane aspekty przyczyn wypadków drogowych i zwrócono uwagę na możliwości prowadzenia szczegółowych analiz w tej tematyce. Powstawanie wypadków drogowych nie musi wiązać się z relacjami występującymi bezpośrednio pomiędzy pojazd[...]
EN In this paper the results of the continuation of analysis discussed in are presented as well as selected aspects concerning the causes of road accidents. Attention was paid to the possibilities of conducting detailed analysis on this research area. Occurrence of road accidents does not have to be co[...]
18
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 62 277-284
PL Wiele rodzajów wypadków drogowych jest efektem "nałożenia" się niezależnych czynników. Różne konotacje takiej hipotezy znajdujemy w literaturze bezpieczeństwa, a często yużywanym terminem jest wówczas "koincydencja" . Taka współbieżność przestrzenno-czasowa inicjuje sekwencję, której ostatnim ogniwe[...]
EN The road accidents very often come into existence as a result of "overlaping each other" of a different and independent factors. In this case it is often named by using a term "coincidence". It appears when we consider a concurrency of a randomly independent factors, having the influence over a curr[...]
19
61%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono program szkolenia (kat. B) polskich kierowców na tle innych krajów. Opisano charakterystyczne cechy młodych kierowców. Wnioski mogą posłużyć do modernizacji programu edukacji kierowców.
EN Paper present program of Polish driver training (B category) on background of other country. It describe characteristics features of young drivers. Conclusions can be used for modernization of drivers education program.
20
61%
Logistyka
2014 nr 3 1698--1706
PL Celem niniejszej pracy jest ocena skuteczności prowadzonych programów poprawy brd, a także analiza miejsc powstawania wypadków drogowych na obszarze miasta. Badania przeprowadzono dla średniej wielkości miasta o liczbie mieszkańców ok. 300 tys., które jest usytuowane w centralnej części mocno zurban[...]
EN The aim of this paper is to evaluate the effectiveness of the conducted road traffic safety improvement programmes and to analyse the places of the occurrence of traffic accidents in the city area. The research was conducted for an average-sized city with approximately 300 thousand residents, locate[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last