Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 129
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road accident
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport
PL W artykule opisano rezultaty poszukiwań modeli predykcji liczb wypadków na odcinkach przejść drogowych przez małe miejscowości i na odcinkach ulic. Celem podjętych badań była identyfikacja zbioru zmiennych, istotnych z uwagi na jakość modeli predykcji wypadków. Artykuł w części wstępnej zawiera najw[...]
EN The article describes the results of study whose focus was to elaborate prediction model s of accidents occurring on segments of roads passing through small towns and on segments of urban streets. The research aimed to identify the variabIes critical for the quality of accident prediction models. In[...]
2
80%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Poziom świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego pozostawia wiele do życzenia. Zwracamy uwagę czytelników na kilka istotnych aspektów praktycznych, prawnych i technicznych tego zagadnienia.
EN The paper describes technical and legal aspects of road accidents. The author explains also how to act when participating the accident.
3
80%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Każdego roku polskie drogi stają się sceną, na której rozgrywa się kilkadziesiąt tysięcy tragedii ludzkich. Wypadki drogowe stały się bardzo poważnym problemem społecznym, bowiem wiążą się nierozerwalnie z ogromnymi stratami, zarówno wymiernymi, jak i tymi niezwykle trudnymi do oszacowania, jakimi s[...]
EN The article concerns on the issue of road safety in Poland. The author describes the biggest threats, such as toohigh speed or drivers using alcohol and suggest solutions that could be helpful to eliminate these dangers.
4
80%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Różne elementy systemu człowiek-pojazd-droga mogą stwarzać okoliczności, które sprzyjają wypadkowi o różnej ciężkości. Ciężkość wypadku drogowego definiowana przez stan najdotkliwiej poszkodowanej ofiary jest zmienną losową o charakterze jakościowym, dlatego badania czynników, które mogą mieć wpływ [...]
EN The influence of some road geometrical parameters and characteristics of road vicinity on traffic safety has been identified and measured in the work. The real data of multi-vehicle accidents without pedestrians on non-urban roads for a chosen region of Poland is the object of the research. Logistic[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 67 31-38
PL Niniejszy artykuł przedstawia wyniki pomiarów prędkości poruszania się pieszych w różnym przedziale wiekowym (10-75 iat), z uwzględnieniem płci i techniki poruszania się oraz z uwzględnieniem specjalnych warunków ruchu, takich jak: prowadzenie dziecka za rękę, niesienie dziecka na ręku, niesienie wi[...]
EN This article presents the measurement results of movement speed of pedestrians. It takes into account the pedestrians in aged between 10 and 75, with reference to the sex and movement technique of the person as well as the special movement conditions, such as: leading a child hand in hand, carrying [...]
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 410-417
PL Ludzie często w życiu doświadczają sytuacji, z którymi trudno sobie poradzić. Wśród nich szczególną grupę stanowią sytuacje traumatyczne. Taką sytuacją jest np. wypadek drogowy. Obecnie wypadki drogowe uznaje się za jeden z największych problemów zdrowia publicznego. Świadczy o tym zarówno ogromna l[...]
EN People often experience unexpected and difficult situations to cope with. Some of them represent traumatic experience. This kind of situation includes a motor vehicle accident (MVA). Road accidents are recognized as a today's public health problem. It is not only evidenced by the great number of roa[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 183-188
PL W pracy przedstawiono opis programu komputerowego pozwalającego na symulację sytuacji przedprzypadkowej typowego wypadku drogowego jakim jest zderzenie pojazdu z pieszym wyłaniającym się zza stojącego lub jadącego pojazdu. Ten stosunkowo prosty przydatny w praktyce biegłego sądowego i w dydaktyce pr[...]
EN This paper presents the description of the computer program intendet for simulating the pre-accident road situation, when the man crossing the driveway appears from behind another running or stopped vehicle. That relatively simple, very usefull in both: the expert every-day practice and teaching com[...]
8
80%
Logistyka
PL W pracy rozpatrzono zagadnienie prognozowania skutków wypadków drogowych w Polsce w 2011r. Prognoza wykonana na podstawie danych rocznych prowadzi do optymistycznego wniosku, że tendencja spadkowa występująca w latach 2008-2010 zostanie utrzymana w 2011r. Kolejna prognoza została wykonana dla danych[...]
EN In this paper the issue of forecasting road accident consequences in Poland in 2011 was considered. The forecast that was done on the basis of annual data leads to the optimistic conclusion, namely that a decreasing tendency which occured in years 2008-2010 will continue in 2011. Another forecast wa[...]
9
80%
Archives of Transport
PL Jednym z podstawowych zadań rekonstrukcji wypadku jest określenie wartości parametrów ruchu uczestników zdarzenia przed jego wystąpieniem. Na ich podstawie dokonuje się oceny prawidłowości zachowań, a następnie podejmuje decyzję o winie uczestników wypadku bądź jej braku. Artykuł obejmuje wprowadzen[...]
EN The paper presents methods and exemplary results of preaccident situation analysis taking into account possible dispersion (caused by an expert assessment inaccuracy) of input data. The exemplary calculations show that obviously possible inaccuracy of input data result in solution (expertise) in the[...]
10
70%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2008 z. 4/71 35-46
PL Zaprezentowane w opracowaniu wyniki analiz działania oraz badań poduszek powietrznych w pojazdach samochodowych wskazują, że poduszki powietrzne stając się nieodłącznym elementem systemów ochrony użytkowników pojazdów mogą stanowić w wielu przypadkach niepotrzebne zagrożenie. W przypadku ich prawidł[...]
EN Results of the analysis and research of airbags in automobiles presented in the article indicate that airbags becoming standard element of passive safety for passengers can also be dangerous in some circumstances. Airbags properly applied efficiently improve the level of passengers passive safety. E[...]
11
70%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1310--1315, CD
PL W artykule omówiony możliwości wykorzystania klasycznych modeli trendu jako modeli jednoczynnikowych do modelowania liczby ofiar niechronionych uczestników ruchu w wypadkach drogowych w Polsce: liczby ofiar śmiertelnych, rannych i ofiar łącznie (rannych i zabitych). Jako zmienne niezależne rozpatryw[...]
EN The article discusses the possibilities of using classical models trend as univariate models for modeling the number of vulnerable road casualties in road accidents in Poland: the number of deaths, injuries and the victims in total (dead and injured). As a general independent variables were consider[...]
12
61%
Transport Samochodowy
2012 z. 4 21--28
PL Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na drogach świata rocznie ginie prawie 1,3 miliona osób, natomiast rannych zostaje pomiędzy 20, a 50 milionów. Na drogach UE rocznie dochodzi do 1,3 miliona wypadków, w których ginie ok. 43 000 osób, a 1,7 miliona odnosi obrażenia. W Polsce w 2011 roku doszło[...]
EN The World Health Organization estimates that annually the world roads claim nearly 1.3 million people killed, while there are between 20 and 50 million injured. The EU roads every year witness up to 1.3 million accidents, claiming about 43 000 people killed, and 1.7 million injured. In Poland in 201[...]
13
61%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Polskie drogi od wielu lat należą do najbardziej niebezpiecznych w Europie. Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, oceniany przez pryzmat liczby wypadków, a przede wszystkim wskaźnika ofiarochłonności, stawia Polskę na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich.
EN The article presents the traffic parameters, which can complement the road mobility characteristics in assessing the level of safety. An example of assessing the level of safety in urban traffic by the example of Radom.
14
61%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2012 Nr 2 48-54
PL Jak dotąd, w Rybniku powstało 27 (stan na 30 VI 2011 r.) skrzyżowań typu rondo. W najbliższych latach liczba skrzyżowań tego typu zwiększy się, ponieważ w budowie znajduje się kolejnych pięć rond (ustalono na podstawie (16, 17)). Dwa spośród budowanych rond zostaną zlokalizowane na północnej obwodni[...]
EN One of the major problems caused by the rapid development of communication is the low level of road safety. In order to prevent this from happening, numerous investments have been made aiming at converting various types of intersections into ones with a circular motion, or building them from scratch[...]
15
61%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przeprowadzono analizę porównawczą modeli kierowcy, o różnym stopniu złożoności na podstawie symulacji komputerowych wypadków drogowych. Przeprowadzone badania pozwoliły ocenić wpływ założeń upraszczających modelu na wyniki analizy wypadków samochodowych, a porównanie wyników poszczególnych [...]
EN The comparative analysis of results simulations for the various configurations of driver model was conducted in the paper. Four models were created in order to realization of research aims. Carried out researches allowed to estimate the influence of the model accuracy on the obtained results. Models[...]
16
61%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 1 44-47
PL Artykuł przedstawia niektóre koszty zewnętrzne generowane przez transport drogowy w kontekście debaty na kształtem przyszłości systemów logistycznych w Polsce. Chociaż transport drogowy jest najbardziej nieprzyjazną środowisku gałęzią transportu, nowoczesna gospodarka nie może zrezygnować z niego ca[...]
EN The paper present some of outward costs generated by road transport in the context of the debate on the shape of the future of logistics systems in Poland. Although road transport is the most environmentally unfriendly branch of transportation, modern economy can't completely rule it out because of [...]
17
61%
Journal of KONBiN
2008 No. 5 (8) 125-134
PL Artykuł ten pokazuje klasyfikację zderzeń samochodów z punktu widzenia najczęstszych wypadków drogowych oraz testów zderzeniowych. Skupiono się na bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce oraz podjęto próbę analizy przyczyn występowania najczęstszych kolizji i ich skutków. Przedstawiono dane statyst[...]
EN This article offers classification of car collisions from the point of view of the most frequent accidents and crash tests. The most important problems are the consequences of incomplete control of a car. The article focuses on the safety of road traffic in Poland and presents an attempt to analyze [...]
18
61%
Diagnostyka
PL W artykule przeprowadzono symulację komputerową zderzenia czołowego skośnego wybranych pojazdów w programie PC-Crash 8.0. Symulację przeprowadzono kilkakrotnie dla określonych wartości współczynnika restytucji. Następnie jej wyniki porównano z obliczeniami analitycznymi, których dokonano w oparciu o[...]
EN In this paper a computer simulation of a frontal oblique collision between two motor vehicles was carried out, using the PC-Crash 8.0 software. The simulation repeated several times for specific values of the coefficient of restitution. Then the results were compared with analytical calculations, wh[...]
19
61%
Logistyka
2014 nr 5 1459-1467
PL Co dzieje się z ładunkiem/materiałem przewożonym transportem drogowym od chwili kiedy kierowca ulega wypadkowi i jest zmuszony opuścić miejsce zdarzenia drogowego? Gdzie można znaleźć informacje o kierowcy i o ładunku?. Artykuł stanowi omówienie architektury Systemu Informatycznego Powiadamiania Rat[...]
EN What happens to cargo/ material transported by road in situation when the driver was involved in the road accident and was forced to leave the scene of the accident? Where the information about the driver and cargo can be found? The article considers of the architecture of the Emergency Notification[...]
20
61%
Logistyka
2014 nr 3 263--270
PL Wypadki drogowe, których przyczyną był stan techniczny pojazdów są przedmiotem dyskusji i polemik często opartych na domniemaniach i przesądach. Celem pracy jest analiza światowych i krajowych badań w tym zakresie oraz analiza prac własnych Instytutu Transportu Samochodowego. Przedstawiono wyniki ró[...]
EN Road accidents caused by the technical condition of the vehicles are a subject of discussions and polemics often based on assumptions and prejudices. The aim of this study is to analyze the global and national researches in this field and the analysis of the Motor Transport Institute’s own work. The[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last