Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road accident reconstruction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Machine Dynamics Research
EN There were presented the results of computational simulations of curvilinear and three- dimensional motion of vehicle, which were done with software for a reconstruction of road accidents. The paper also presents the results of real experiments, which were performed with a motor-car. The values of a[...]
2
100%
Journal of KONES
EN Conclusions regarding needs related with building of measurement device, used to road surface skid resistance evaluation in traffic accident scene, are presented in this paper. Review results of devices and testers used to road evaluation of road surface properties, which are responsible for tire-ro[...]
3
100%
Journal of KONES
EN In the field of automotive safety, both geometrical and energy compatibility [5] of bodyworks is one of the issues. While inducing collision of vehicles with different sizes and mass, breakdowns of “smaller” vehicle may occur. For this reason, correctly designed automobiles have elements put at the [...]
4
88%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W pracy przedstawiono analizę obecnego stanu zagadnienia w zakresie oceny i dokumentowania właściwości nawierzchni drogi w miejscu zdarzenia drogowego. Szczególną uwagę zwrócono na sposób określania tych właściwości nawierzchni drogi, które odpowiadają za przyczepność kół jezdnych samochodu do podło[...]
EN An analysis of current issue in scope of making evidence documentation about properties of road pavement in place of traffic accident is presented in this paper. Especially there were focused on method to determine these road pavement properties, which are responsible for its frictional resistance i[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 149-156
PL W artykule przybliżono model pojazdu o 10 stopniach swobody, zastosowany w nowym programie V-SIM przeznaczonym do wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych. Przedstawiono także sposób opisu zagadnień cząstkowych, takich jak: model opony, model zawieszenia, układ hamulcowy, silnik, układ przeniesi[...]
EN The paper presents a model of vehicle with 10 degrees of freedom used in new V-SIM computer program applied in road accident reconstruction. The trajectory model, tire, suspension, braking system, engine, power transmission and steering system models are described too. Simplifications adapted to the[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 381--384
PL Przedstawiono metodę wykorzystania dronów do pozyskiwania dokumentacji do rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych. Metoda ta pozwala na przyspieszenie prac w terenie i zmniejszenie utrudnień i zagrożeń spowodowanych wstrzynaniem ruchu dorogowego na czas prac ekip biegłych na miejscu zdarzenia.
EN The method of using drones to obtain documentation for the traffic accidents reconstruction has been presented. This method allows for quick work of experts at the place of accident and reduces the dangers caused by the traffic stopping.
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 371--373
PL W celu dokonania rekonstrukcji wypadku drogowego niezbędny jest szczegółowy oraz oddający w pełni stan rzeczywisty opis miejsca wypadku. Poniższy artykuł omawia podstawowe elementy takie jak protokół miejsca wypadku, szkic, dokumentację fotograficzną oraz ocenę obrażeń uczestników wypadku.
EN Road accidents reconstruction process requires accurate and detailed description of the crash and its scene. Following article discusses basic elements such as: crash scene protocol, sketches, photographical documentation and victim's traumas valuation.
8
63%
Archiwum Motoryzacji
2015 Vol. 68, no. 2 85--111, 197--222
PL W pracy rozważono relacje pomiędzy deformacją czołowej strefy zgniotu samochodów a prędkością uderzenia w barierę. Do opracowania parametrów modeli energetycznych, stosowanych w analizie zderzeń samochodów, wykorzystano wyniki 18 testów zderzeniowych z udziałem trzech modeli samochodów. Testy zderze[...]
EN The relations between the deformation of the front crumple zone of a motor car and the velocity of a car impact against a barrier have been explored. To determine the parameters of the energy models employed at the vehicle collision analysis, results of 18 crash tests carried out with three motor ca[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 5/109 117--139
PL W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące problematyki niepewności wyników obliczeń wykonywanych dla potrzeb analiz wypadkowych w ruchu drogowym. Zdefiniowano pojęcie niepewności, korzystając ze znaczenia tego terminu w zagadnieniach metrologicznych. Zaprezentowano zestaw 7 metod pozwalają[...]
EN The study presents selected issues concerning the uncertainty of results of calculations carried out within analyses of road traffic accidents. The notion of uncertainty has been defined, with making use of the meaning of this term in the field of metrology. A set of seven methods, enabling the dete[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 98 211--221
EN The paper discusses an example of PC-Crash software usage for road accident reconstruction. Only a segment of the software capabilities is presented, together with a comparison of the visualized 3D simulation with the actual collision video record.
11
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 4/90 43--60
PL W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie prowadzone są badania wypadków drogowych mające m. in. na celu weryfikację eksperymentalną metod obliczeniowych i programów symulacyjnych wykorzystywanych przez rzeczoznawców i biegłych sądowych do rekonstrukcji rzeczywistych wypadków drogowych. W ar[...]
EN nvestigation on road accidents aimed at experimental verification of computational methods and accident simulation software used by experts and forensic engineers for reconstruction of road accidents are carried out in Automotive Industry Institute PIMOT in Warsaw. The paper describes methodology ap[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last