Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  risk assesment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 81 17--23
PL W publikacji opisano zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym w procesie utrzymania pojazdów kolejowych. Temat ten został podjęty w nawiązaniu do aktualnych wymagań prawa europejskiego w tym zakresie – Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu c[...]
EN This article presents issues related to the maintenance of railway vehicles. Subject was taken in connection with the current requirements of European law in this area – Commission Regulation (EU) No. 445/2011 of 10 May 2011 on a system of certification of entities in charge of maintenance for freig[...]
2
100%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2015 T. 3 253-263
PL Nanocząstki coraz częściej pojawiają się w naszym otoczeniu. Ważne jest żebyśmy zdawali sobie sprawę z ich szkodliwego oddziaływania na żywe organizmy. W pracy przedstawiono badania mające na celu stwierdzenie jaki jest poziom wiedzy pracowników na temat nanocząstek. Uzyskane wyniki pokazują dużą sa[...]
EN Nanoparticless are increasingly present in our environment. It is important to know about their harmful effects on living organisms . In the paper we present studies on the state of knowledge on the influence of nanoparticles on workers’ health. The results show high self-awareness of respondents an[...]
3
100%
Technologia Wody
2017 Nr 3 (53) 52--56
PL W artykule przedstawiono sposób szacowania ryzyka zagrożenia Legionellą w nawodnionych instalacjach przeciwpożarowych oraz metody zapobiegania i minimalizowania tego zagrożenia według brytyjskich wytycznych. Podano również najbardziej prawdopodobne źródła zakażenia oraz sprecyzowano wystąpienie doda[...]
EN The article presents the method of assessment the risk of Legionella in wet firefighting systems, and the methods of preventing and minimizing this risk according to the British guidelines. The most likely sources of infection, and additional risk factors related to the health of people in contact w[...]
4
100%
Logistyka
PL Po wydarzeniach z 11 września, zamknięciu portów na Zachodnim Wybrzeżu USA w 2002r. czy epidemii SARS w 2003r. rządy państw wsłuchując się w głos opinii publicznej oraz przedsiębiorców zwróciły uwagę na potrzebę przygotowania efektywnego i skutecznego sposobu pozwalającego na oszacowanie i zarządzan[...]
EN After the 9/11 terrorism attacks, the lock-out of the American West Ports in 2002 and the breakout of SARS disease in 2003 have further focused mind of both the public and industrialists to take effective measures for assessing and controlling the risks related to container supply chains. However, d[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Artykuł podejmuje temat systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), skupia się na jego kluczowym aspekcie - metodach szacowania ryzyka. W pierwszej części zdefiniowane zostało ryzyko, szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w ISMS, a następnie dokonano przeglądu metod szacowania r[...]
EN The article presents the subject of the information security management system (ISMS) and it concentrates on the key aspect - the methods of estimating the risk. There are the risk, assessing the risk and risk management definitions in the first part; The review of the methods of estimating the risk[...]
6
84%
Materiały Budowlane
2018 nr 10 59--61
PL Analiza ryzyka w procesie inwestycyjno-budowlanym powinna być wykonywana przez inwestora a priori, przy ogłoszeniu przetargu na roboty budowlane wg prawa zamówień publicznych i uwzględniana w systemie oceny ofert, niezależnie od tego, co i w jakiej procedurze jest budowane. Artykuł prezentuje koncep[...]
EN The risk analysis in the investment and construction process should be carried out by the investor a priori, on the notice for construction works according to the public procurement law and should be included in the offer evaluation system, regardless of what and in what procedure is being built. Th[...]
7
84%
Logistyka
PL W badaniach (naziemnych i w locie) statków powietrznych nowo opracowywanych, modernizowanych i wytwarzanych seryjnie mogą wystąpić czynniki negatywnie wpływające na skuteczność i efektywność ich realizacji. Złożoność procesów i szeroki zakres zagadnień badań wymaga opracowania optymalnego programu b[...]
EN In the course of both ground and flight tests of newly-developed and upgraded aircraft as well as those from the lot production disadvantageous factors may appear to negatively affect the testing work effectiveness. The complexity of processes engaged and the scope of issues covered by the testing w[...]
8
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2018 nr 1 8-12
PL Kryteria dokonywania oceny ryzyka zostały zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Zgodnie z nim, ocena ryzyka powinna być przeprowadzona na podstawie wszelkich[...]
EN Criteria for risk assessment are listed in the ordinance of the Minister of Health on harmful biological agents in the workplace and the protection of workers exposed to those agents. Accordingly, risk assessment should be based on all available information including classification of biological age[...]
9
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2018 nr 7 21-25
PL Artykuł został przygotowany na podstawie przeglądu zasobów biblioteki CIOP-PIB z lat 2000-2016, który obejmował artykuły, materiały informacyjne, książki Zakres tematyczny omawianych publikacji dotyczy stanowisk pracy, zagrożeń mikrobiologicznych i chemicznych, oceny ryzyka zawodowego, zarządzania b[...]
EN This article was prepared on the basis of a survey of CIOP-PIB's library resources covering the years 2000-2016. It presents publications on threats, methods of risk assessment and guide-lines for safe operation of librarians in the work environment. In addition to Polish references, Scopus, an abst[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last