Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 340
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rheology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN This paper introduces a new rheological model of blood as a certain generalization of the standard Herschel-Bulkley model (Herschel W H and Bulkley R 1926 Kolloid-Zeitschnft 39 (4) 291). This model is a rheological constitutive equation and belongs to the group of the so-called generalised Newtonian[...]
2
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
3
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 375--379
EN In this paper, the results of researches on lubricity and content analysis of the personal car’s engine oil are presented. The measurements of lubricity are made on the T02-U four-ball tester. The content analysis is made on the Spectroil Q100 spectrometer, which makes it available to measure the [...]
4
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 405--409
EN This paper is a part of the wider author’s research on the development of the new mathematical model for description of the viscosity changes of the lubrication oil in the exploitation time. Pressure of the oil is a variable parameter in the combustion engine and depends on many design parameters su[...]
5
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 3 569--580
EN In this study, an algorithm for identification of elastic and viscoelastic constants of a recently developed constitutive equation for thermoplastics and resins is presented. The equation has been applied to model the viscoelastic response of ultra high molecular weigth polyethylene. In order to det[...]
6
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN This study is based on experimental data obtained form the soil mixture material (kaolin and sand) with help of triaxial and bender elements' tests. The remoulded soil made from a mixture of sand and kaolin was compacted in layers in order to create two different types of anisotropy. The first set o[...]
7
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 1 15--16
PL Celem niniejszej pracy jest przedstawienie techniki pasywnej reologii optycznej na przykładzie porównania własnych wyników pomiarów lepkości uzyskanych tą techniką dla wody, glikolu i jego roztworów z klasycznymi pomiarami reologicznymi (Anton Paar Physica 301). Na podstawie tak dokonanych pomiarów [...]
EN Passive optical microrheology technique on the example of viscosity measurements for water, propylene glycol and its aqueous solutions is described in the paper. Results of microrheological measurements are compared with classical rheological measurements (Anton Paar Physica 301). Practical aspects [...]
8
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL Model reologiczny materiałów polimerowych oraz identyfikacja jego parametrów. Zaproponowano nowy model reologiczny materiałów polimerowych, oznaczony symbolem H-W-K-N. Model machaniczny materiału składa się z czterech elementów połączonych szeregowo, sformułowanych przez Hooke'a, Wilczyńskiego, Kelv[...]
EN A new rheological model of polymeric materials has been proposed, based on experimental data concerning creep of tensile samples. A mechanical model of the material consists of four elements connected in series, formulated by Hooke, Wilczyński, Kelvin and Newton. Constitutive equations of rheology o[...]
9
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
10
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 128-130
PL Badano zmiany reologii wodnego roztworu karboksymetylocelulozy i stopnia dyspersji cząstek koloidalnych zachodzące w wyniku mieszania. Mieszanie prowadzono w zbiorniku cylindrycznym, stosując wol-noobrotowe mieszadło wstęgowe i trzy mieszadła wysokoobrotowe. Stwierdzono, że ścinanie cieczy w mieszal[...]
EN Changes in rheology and particle size distribution in aqueous solutions of carboxymethylcellulose are investigated. Mixing was carried out in a cylindrical vessel using the low rotating helical-ribbon and three high-speed impellers. It was stated that the shearing resulting; from fluid flow in the t[...]
11
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu ilości superplastyfikatora na właściwości zapraw oraz określono zależności pomiędzy właściwościami reologicznymi zapraw i mieszanek betonów samozagęszczalnych. Wykonano badania zmiany rozpływu zaczynów w zależności od ilości zastosowanego superplastyfikator[...]
EN Results of research into influence of superplasticizer quantity on mortars properties and dependences between rheological properties of mortars and concrete mixtures have been presented in the paper. Researches on spreading of cement leaven depending on quantity of used superplasticizer have also be[...]
12
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2001 R. 18/1 247-261
PL W artykule przedstawiono czynniki wpływające na opory przepływu cieczy wiertniczych. Podano algorytm obliczania oporów przepływu oraz pokazano wpływ przyjętego modelu reologicznego płuczki wiertniczej na uzyskiwane wyniki obliczeń. Następnie przedstawiono zasady wykorzystania analizy regresji do wyz[...]
EN The factors influencing the resitivity of mud fluids have been presented in this paper. The calculation algorithm for flow resitivities was given and the influence of the assumed rheological model of a drilling mud on the obtained results was shown. Then the principles of the use of regression analy[...]
13
80%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN A magnetohydrodynamic unsteady free convection flow in the presence of radiation is studied. The fluid is considered to be a gray, absorbing-emitting radiating but non-scattering medium. The differential equations governing the problem are solved exactly. The effects of radiation and suction paramet[...]
14
80%
Applied Mechanics and Engineering
EN In this paper the analysis of fly ash influence on rheological properties of cement pastes have been carried out. It was pointed that rheological properties of cement pastes containing fly ash from bituminous coal depend mostly on content fly ash in cement and on the quantity of fine fraction in fly[...]
15
80%
Applied Mechanics and Engineering
EN The rheological properties (flow curves and viscoelastic behavior) of injection moulding suspension prepared from nanosized plasma processed AlN powder and paraffin wax were investigated in the broad region of shear rates (0.07-1350 s-1). Two viscosity platoaux are observed on the flow curves and th[...]
16
80%
Applied Mechanics and Engineering
EN Rheological properties of interface layers determine the emulsion stability against coalescence and effect mechanics and flow of emulsions. The role in emulsion stability of Rehbinder structure-mechanical barrier due to elasticity of interfacial layers formed by fine dispersed solids and liquid drop[...]
17
80%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 9, z. 2/1 225-233
PL W referacie przedstawiono wykorzystanie modeli reologicznych do opisu deformacji nieustalonych, w szczególności do opisu zmian krzywizn terenu w zależności od prędkości i głębokości eksploatacji. Analizowano trzy modele: Kelvina, Zenera i dwuelementowy szeregowy model Kelvina. Zastosowanie tych mode[...]
EN The paper presents the use of rheological models to describe transient deformations, in particular for description of surface curvatures, as a function of the rate and depth of mining. Three models were analysed: Kelvin, Zener and two-element series Kelvin models. The applications of these models ar[...]
18
80%
Applied Mechanics and Engineering
1998 Vol. 3, no 4 589-600
EN Results of the effect of fly ash upon rheological properties of cement pastes have been presented. Bituminous fly ash when added to cement have been found to produce a decrease both in the yield shear stress value and plastic viscosity of cement pastes the greater the higher the fly ash content. A r[...]
19
80%
Archives of Mining Sciences
PL W pracach geoinżynieryjnych, a zwłaszcza typu otworowego związanych z uszczelnianiem i wzmacnianiem ośrodka gruntowego i masywu skalnego bardzo ważnym parametrem technologicznym stosowanym do tego celu zaczynów uszczelniających są jego parametry reologiczne. W artykule przedstawiono wyniki bada[...]
EN The rheological parameters of sealing slurries are a significant technological factor in the geoengineering works performed to seal and strengthen the soil and rock mass. The paper presents the results of laboratory analyses of sealing slurries based on various cements and base fluids. The appl[...]
20
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2015 Vol. 53 nr 3 593--604
EN In this study, a new viscoelastic-plastic constitutive model which has been formulated by utilizing the formalism of stress-like internal state variables is introduced. The developed constitutive equation allows for a good description of the inelastic material response of polymeric materials over a [...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last