Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rheological parameters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 2 33--35
PL W pracy przedstawiono analizę reologiczną osadu z oczyszczalni z okolic Krakowa. Badane osady należą do płynów nienewtonowskich, lepkoplastycznych, niebinghamowskich, posiadających granicę płynięcia. Wielkość granicy płynięcia osadów rośnie wraz ze wzrostem zawartości związków organicznych. Do opisu[...]
EN The paper deals with rheological analysis of sludge from the waste water treatment plant situated near Cracow. Sewage sludge belongs to non-Newtonian, viscoplastic, non-Bingham fluid. The yield point value increases with the concentration of organic compounds in the sludge (expressed as organic dry [...]
2
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1645--1657
EN Deposits of water and wastewater treatment are dispersed systems of a very complex structure. The properties of this structure are mainly dependent of the phenomena occurring in the processes of the formation of deposits, under the influence of several factors. The use of rheology in water and waste[...]
3
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2001 Vol. 6, no 3 659-673
EN The effect of anionic polysaccharide sodium alginate on the rheological properties of gelatin gels at pH values more than isolectric point of gelatin macromolecules has been investigated. The results of rheological measurements within the non-linear viscoelasticity range have been studied using Hers[...]
4
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN In this study the experimental analysis was performed of physical properties of highly concentrated natural instant coffee concentrates. Dependencies describing density and viscosity, determined by regression, were applied to describe minimum energy input necessary to realize the production process [...]
5
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 4 1825--1832
EN In this paper magnetic organic-inorganic hybrid membranes based on EC, PPO polymer matrices and various magnetic powder microparticles were synthesized and studied. Constant pressure permeation technique and the Time Lag method were used to obtain the gas transport coefficients. The mechanical, rheo[...]
6
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 2 61--64
PL Przepompowanie osadów ściekowych w ciągu technologicznym oczyszczalni wymaga znajomości parametrów technicznych, jak również dynamicznych w tym parametrów Teologicznych. Podstawowym celem przeprowadzonych badań było określenie własności reologicznych osadów ściekowych pochodzących z dolnośląskich oc[...]
EN Pumping of sewage sludge during wastewater treatment technology requires knowledge of the technical parameters as well as dynamic parameters (rheological parameters). The primary objective of the study was to determine the rheological properties of sewage sludge from sewage treatment plants located [...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 227-234
PL W referacie przedstawiono właściwości reologiczne mieszanki samozagęszczalnej oraz metodykę ich pomiaru za pomocą testów jednopunktowych. W dalszej kolejności zaprezentowano wpływ domieszek napowietrzających na wartość tych parametrów. Zmiana wartości parametrów reologicznych może powodować zakłócen[...]
EN Rheological parameters and methodology of their measurement by means of single-point tests explained in this report. Influence of air entraining agent addition on the value of these parameters was presented. It was also noticed, that rheological parameters of self-compacting concrete mix are changed[...]
8
75%
Autex Research Journal
2015 Vol. 15, no. 2 123--126
EN The aim of the study was to determine the rheological properties of solutions of two types of sodium alginate in water. Rheological studies were carried out to determine the rheological properties of the spinning solutions. Polymer solutions of different concentrations were obtained. Based on the pr[...]
9
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL Praca opisuje praktyczny sposób wyznaczenia współczynników reologicznych strefy styku warstw nadawy sypkiej modelu wielowarstwowego nadawy [1,2,3] opartego na teorii zderzenia lepko-sprężystego Hertza-Sztajermana. Podaje oryginalny sposób rozdzielenia wartości współczynników tarcia materiałowego dla[...]
EN The paper describes in practical way the method of estimation reological coefficients of contact zone of granular feed layers occurring in a multiplayer model [1, 2, 3] based on the Hertz-Szajerman theory of viscoelastic collision. The research concerns the problem of estimating those coefficients b[...]
10
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 5 674--676
PL Przedstawiono wyniki badań parametrów reologicznych cieczy, które posiadają właściwości cieczy newtonowskich a ich lepkość zawiera się w przedziale 2-15 Pa·s. Z wyznaczonego eksperymentalnie masowego natężenia przepływu obliczono szybkości ścinania, jakie mogą wystąpić na stanowisku badawczym. Ponad[...]
EN Com. glucose syrups with a high content of crystd. sugars as well as its equiv. with a low content of crystd. ones and their dild. aq. solns. were tested by using a rotational rheometer (18-50°C, shear rate 1-30 s-1) to identify the Newtonian liqs. with a viscosity 2–15 Pa·s. At 20-24°C, only syrup [...]
11
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym wykorzystywanym w budownictwie sprawiają, że stosowanie klejów w połączeniach powoduje konieczność określenia parametrów reologicznych oraz wpływu czynników zewnętrznych na ich właściwości, jak np. temperatura. W pracy przedstawiono wyniki dynamiczno-mech[...]
EN Requirements for construction materials used in civil engineering make that the use of adhesives in connections results in the necessity to determine rheological parameters and the influence of external factors on their properties, such as temperature. The paper presents the results of dynamic-mecha[...]
12
63%
Materiały Ceramiczne
2013 T. 65, nr 3 382--385
PL Od kilkunastu lat w Polsce intensywnie prowadzone są remonty i budowy obiektów hydrotechnicznych, w tym zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Podstawowy zakres tych robót sprowadza się do poprawy warunków geotechnicznych podłoża oraz obiektów inżynieryjnych. Modyfikacja parametrów geotechnicznych gruntó[...]
EN For several years in Poland fixes and reconstruction of hydro-technical objects, including flood protection are intensively carried on. An important element of the works is an improvement of hydroinsulation barriers. Depending on local conditions, the barriers are made using different technologies a[...]
13
63%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 9 692--696
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych roztworów soli na hydratację niektórych polimerów stosowanych do sporządzania cieczy wiertniczych. Zaproponowano również metodykę dyspergowania polimerów w solankach o dużej gęstości. Opisano wyniki badań wpływu koncentracji poszczególnych soli [...]
EN Article presents investigation on relationship between brine concentration and hydration polymers used in drilling fluids. A relationship was observed between viscosity of fluid and concentration of brine.
14
63%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 7 44--48
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badań reologicznych mieszanek na spoiwach cementowych modyfikowanych włóknami polipropylenowymi - zapraw (ZMWP) oraz mieszanek betonowych (BMWP). Mieszanki modyfikowane włóknami polipropylenowymi znalazły zastosowanie m.in. przy realizacji posadzek przemysłowy[...]
EN It has been shown that the addition of polypropylene fibrillated fibres to the fresh mortar and concrete mix changes the composite rheology. Modified fresh mortars with polypropylene fibres can't be considered as a model of fresh concrete mix with the same polypropylene fibres. It was proven that in[...]
15
63%
Nafta-Gaz
2008 R. 64, nr 9 573-577
PL W praktyce przemysłowej znanych jest wiele środków do usuwania jonów wielowartościowych oraz środków do regulowania parametrów reologicznych i zawartości fazy stałej. Jednak często dochodzi do znacznego wzrostu stężenia jonów wielowartościowych w płuczce, np. powyżej 1000 mg Ca2+/dm3 i wzrostu zawar[...]
EN Article presents investigations on optimization of drilling mud’s compositions to eliminate excessive increase of rheological parameters. Test results show that methods of regulating of drilling muds parameters could be determined experimentally for every mud.
16
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2006 T. 9, nr 3 287-299
PL Przeprowadzono ocenę właściwości tiksotropowych osadów na podstawie wyznaczonej doświadczalnie pętli histerezy. Do badań zastosowano przemysłowe osady ściekowe pochodzące z galwanizerni, zlokalizowanej na terenie zakładu zajmującego się nakładaniem powłok galwanicznych. Osady kondycjonowano wstępnie[...]
EN The paper presents the results of research concerning the impact of industrial sewage sludge conditioning on changes of rheological parameters. The sludge was choosen from a galvanizing plant. Preliminary, the samples were sonicated for 5 seconds using three different amplitudes 8, 12, 16 μm (the fi[...]
17
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 2 6-9
PL Przedstawiono zależności umożliwiające obliczenie rzeczywistych szybkości ścinania występujących podczas wyznaczania krzywych płynięcia cieczy, których charakterystyki płynięcia można przedstawić równaniami - potęgowym i Binghama. Wykazano, że wprowadzenie proponowanych korekt prowadzi do niższych w[...]
EN The relationships enabling one to calculate real shear rate values occurred during determination of liquid flow curves characterized by the power and Bingham equations are presented in the paper. It was proved that the introduced corrections led to lower values of the consistency index and yield str[...]
18
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
PL Przedstawiono część wyników badań wpływu kondycjonowania na granicę płynięcia, jak również na jej związek z parametrami określającymi stopień odwadniania osadów ściekowych. Granica płynięcia, lepkość, naprężenia styczne są parametrami Teologicznymi przydatnymi w praktyce do kontroli pompowania osadó[...]
EN The article presents the part of the research project on the influence of conditioning on rheological parameters as well as their correlation with the parameters determining the degree of sewage sludge dewatering. The yield point, viscosity, shearing stress are rheological parameters applied for the[...]
19
63%
Drogownictwo
2013 nr 11 344--348
PL Metoda wyznaczania parametrów reologicznych lepkosprężystego modelu Burgersa dla mieszanek mineralno-asfaltowych wykorzystująca wyniki badania pełzania pod obciążeniem statycznym bywa często kłopotliwa. Autorzy artykułu przedstawiają, stosowaną przez nich, metodę wyznaczania tych parametrów na podst[...]
EN The method of determining the rheological parameters of viscoelastic Burgers model for asphalt mixtures, based on the results of creep tests under static load, is often problematic. The authors present the method of determination of these parameters on the basis of dynamic creep test results and usi[...]
20
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2011 T. 14, nr 4 323-332
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu polimerycznego kondycjonowania osadów ściekowych na ich charakterystyki reologiczne, stopień odwodnienia w procesach: filtracji próżniowej i odwirowania oraz strukturę. Do badań eksperymentalnych użyto osadów przefermentowanych z komunalnej oczyszczalni ścieków. Osa[...]
EN The paper presents the investigation results of sludge conditioning influence on the rheological characteristics, the degree of dewatering process and sludge structure. Tests were conducted on sludge from municipal wastewater treatment plant after fermentation process. Investigated sludge was condit[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last