Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 84
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rezonans magnetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2002 Z. 211 37-51
PL Artykuł przedstawia morfologiczną metodę korekcji jasności w obrazach pochodzących z magnetycznego rezonansu jądrowego, pozwalającą na zastosowanie techniki wododziałowej do segmentacji obrazu i eksploatacji obiektów. Jako przykład korekcji obrazu przedstawiono ekstrakcję materii szarej z obrazu rdz[...]
EN The paper presents a morphological method for brightness correction of Magnetic Resonance (MR) images, which makes possible the use of watershed technique for image segmentation and extraction of objects. As an example of image correction, extraction of the mask of the gray matter from the image of [...]
2
80%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2013 Vol. 2, nr 3 139--141
PL Zarówno nauka, jak i doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania techniki i zjawiska rezonansu magnetycznego MR (Magnetic Resonance), wymagają od potencjalnego, czy faktycznego operatora, sporo wysiłku i pracy. Do pełnego wykorzystania tej metody potrzebne są wiedza fizyczna oraz znajomość [...]
3
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Artykuł przedstawia zastosowanie metod analizy obrazu dla problemu detekcji lewej komory serca myszy. Analizowane obrazy uzyskane zostały metodą obrazowania magnetyczno-rezonansowego (MR) z rezonansu magnetycznego. Cały proces detekcji został podzielony na dwie części. Celem pierwszej części było os[...]
EN This paper presents the application of the image analysis method for the detection of left ventricle in the mouse hearts in vivo. Images were obtained using Magnetic Resonance Imaging (MRI) and the method of their analysis was developed. The whole process of detection was divided into two main parts[...]
4
80%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Badanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MR) należy obecnie do najlepszych badań w radiologii. W większości przypadków pozwala na wczesne wykrycie zmian patologicznych i postawienie właściwej diagnozy, w pozostałych przypadkach pozwala wykluczyć poważne schorzenia i uszkodzenia. Wielką zaletą MR j[...]
5
80%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Od kilku lat obserwujemy szczególnie intensywny rozwój metod diagnostyki i leczenia choroby niedokrwiennej serca. W związku z tym istotnego znaczenia nabierają metody umożliwiające ocenę morfologu, czynności i żywotności mięśnia sercowego. Metody te odgrywają rolę prognostyczną, pozwalają na wybór o[...]
6
80%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Uzyskanie właściwej informacji na obrazie diagnostycznym jest determinowane jakością zastosowanego sprzętu medycznego. Złożoność procesu przetwarzania i akwizycji obrazu może powodować nieprawidłowości w obrazowaniu badanych struktur. Bardzo trudne jest wychwycenie niedoskonałości wynikających z pro[...]
7
80%
Inżynier i Fizyk Medyczny
PL Dzięki zastosowaniu techniki Compressed SENSE w wielu sekwencjach badania MRI, możemy je przyspieszyć nawet o 20-40%, a to bardzo dobra wiadomość także dla pacjentów.
8
80%
Inżynier i Fizyk Medyczny
PL W końcu 2017 roku Philips zainicjował kampanię Next MR Wave, pod hasłem: Szybkość – Komfort – Pewność Diagnostyczna. W dzisiejszych czasach nie wystarczy spełnić jednego z trzech warunków. Od rezonansu magnetycznego oczekujemy, a wręcz wymagamy, spełnienia wszystkich trzech jednocześnie, co nie jest[...]
9
80%
Inżynieria Biomateriałów
PL W miarę rozwoju technik operacyjnych, w obrazowaniu diagnostycznym spotykamy coraz częściej wprowadzone biomateriały zbudowane z metalu lub produktów kompozytowych. Są to protezy naczyniowe, stenty, spirale odszczepialne, klipsy naczyniowe, szwy metalowe, protezy stawów, materiały służące do zespole[...]
EN With the widespread use of modern operational techniques in clinical diagnostic imaging we often encounter the problem of metal and composite build biomaterials such as vascular prosthesis, stents, vascular clips, metal sutures, joint prosthesis and materials used in osteosynthesis. All those materi[...]
10
61%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2012 Vol. 1, nr 3 135--137
PL Niemal wszyscy mają świadomość, że magnes przyciąga przedmioty stalowe – któż nie eksperymentował z niewielkim magnesem, wymontowanym np. z magnetycznego zatrzasku do szafki kuchennej i przyciąganymi do niego szpilkami lub spinaczami biurowymi. W wersji bardziej profesjonalnej, wiele osób wykonywało[...]
11
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2011 nr 6-7 307-310
PL Artykuł jest próbą wypełnienia istniejące} w Polsce luki informacyjnej, dotyczącej klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń, w których wykonuje się badania angiograficzne i rezonansowe. W opracowaniu zawarte zostały zalecenia autora, oparte o jego doświadczenia praktyczne, jakie powinna spełniać instal[...]
EN In polish professional literature there is a lack of information on ventilation of rooms for angiography and magnetic resonance. This temp of completion some useful data about required air parameters and purity for such objects. Based on Author's experience, reclitions for such plants are included i[...]
12
61%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN In this paper, we present a virtual scanner of magnetic resonance imaging that aims at simplifying and accelerating methods of generating images. After an introduction to the subject of nuclear magnetic resonance and various approaches to the simulation of magnetic resonance imaging, details of the [...]
13
61%
Cement Wapno Beton
PL Dokonano przeglądu referatów z X Międzynarodowego Kongresu Chemii Cementu, który odbył się w Göteborgu w czerwcu 1997 roku, dotyczących zastosowania techniki magnetycznego rezonansu jądrowego do badań kompozytów cementowych. Omówiono referat plenarny oraz osiem referatów z prac własnych. Z przeglą[...]
EN A survey is made of the papers presented on the 10th Intemational Conference on Cement Chemistry held in Göteborg in 1997 dealing with Nuculear Magnetic Resonance techniques used in investigations of cement matrix composites. Both the plenary Iecture and eight papers are thoroughly described. It ha[...]
14
61%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2015 Vol. 4, nr 4 183--185
PL Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego MRI wykorzystuje zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego, które polega na precesji wektora momentu magnetycznego jąder atomowych o niezerowym spinie ze ściśle określoną częstotliwością. Częstotliwość ta jest liniowo zależna od indukcji zewnętrznego pola [...]
15
61%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2014 z. 8 145--150
PL Celem niniejszej pracy było utworzenie algorytmu służącego do segmentacji wątroby w serii obrazów pochodzących z badania wykorzystującego rezonans magnetyczny. Rozwiązanie zostało zawarte w graficznym interfejsie użytkownika tworząc czytelny program. W algorytmie wykorzystano metodę aktywnego kontur[...]
EN As a main aim of this project was made a liver segmentation algorithm from Magnetic Resonance Images. Whole solution was made in graphical user interface to make program simple and intuitive in use. In algorithm were used methods like: active contour (snake), mathematical morphology and similar tran[...]
16
61%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2014 Vol. 3, nr 5 334--338
PL Bezpośrednie oddziaływanie pola magnetycznego na człowieka może skutkować pobudzeniem centralnego lub peryferyjnego układu nerwowego wskutek zaindukowania w organizmie prądów elektrycznych, objawiającym się np. zaburzeniami równowagi lub koordynacji wzrokowo-ruchowej. Podczas różnych czynności zawod[...]
17
61%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2014 Vol. 34, no. 3 146--158
EN In this paper we present MESA: a platform for design and evaluation of medical image segmentation methods. The platform offers a complete approach for the method creation and validation using simulated and real tomographic images. The system consists of several modules that provide a comprehensive w[...]
18
61%
Inżynier i Fizyk Medyczny
PL Operacje neurochirurgiczne niosą ze sobą wysokie ryzyko powikłań w postaci deficytów pooperacyjnych. Dlatego wykonywane są badania funkcjonalne MR (fMRI) mózgu pozwalające wskazać lokalizację struktur istotnych funkcjonalnie sąsiadujących z guzem. Wiedza ta jest bardzo ważna podczas planowania opera[...]
EN Neurosurgical operations carry a high risk of surgery-induced postoperative neurological deficits. That is why functional MRI (fMRI) of the brain is performed to show the localization of functionally relevant brain structures adjacent to a brain tumor. This knowledge is very important for planning n[...]
19
61%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2016 Vol. 36, no. 4 531--536
EN The exact delineation of tumour boundaries is of utmost importance in the planning of cancer therapy, either surgery or pre- or post-operative radiation treatment. In the case of breast cancer one of the most advanced modalities is magnetic resonance imaging (MRI). Although MRI scans provide wealth [...]
20
61%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2005 Z. nr 5 185-190
PL W artykule zostały przedstawione dwie metody segmentacji. Obie zaliczają się do klasy metod rozrostu regionów. Pierwsza została zaczerpnięta ze wskazanej literatury i bazuje wyłącznie na różnicy poziomów jasności. Kolejna jest pomysłem autora a jej działanie opiera się na statystycznych cechach jasn[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last