Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rewolucja przemysłowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektroinstalator
2019 nr 2 10--13
PL Czwarta rewolucja przemysłowa (niem. Industrie 4.0) jest ogólną koncepcją, która nawiązuje do terminu „rewolucja przemysłowa". Dotyczy ona jednak współczesnego coraz częstszego zastosowania automatyzacji, a także przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych.
2
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 12 2392--2398
3
75%
Przegląd Papierniczy
2018 R. 74, nr 4 219--222
4
75%
Przestrzeń i Forma
2018 nr 35 221--262
PL W niniejszym artykule przedstawione zostały przemiany ekonomiczne i społeczne w Holandii od końca XVII stulecia do początku XX i ich wpływ na rozwój mieszkalnictwa w tym kraju. Starano się przy tym określić cechy miejskiej zabudowy mieszkaniowej w tym okresie oraz podmiejskiej, a w szczególności tej[...]
EN This article presents the economic and social transformations in the Netherlands from the end of the 17th century, to the beginning of the 20th century and the impact of those transformations on the development of housing in the country. Special emphasis is put on describing characteristics of the i[...]
5
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2018 Vol. 85, nr 12 448--453
PL Niezwykle istotnym dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej najczęściej przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w porównaniu do innych uczestników rynku. W pracy opisano idee czterech rewolucji przemysłowych głównie koncentrując się na IV Rewo[...]
EN It is extremely important for the functioning of any enterprise to gain a competitive advantage most often through the use of modern technical solutions compared to other market participants. In the paper the ideas of the four industrial revolutions mainly focusing on the 4th Industrial Revolution w[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 6 315--320
PL W artykule omówione zostały narzędzia do usprawniania procesów produkcyjnych. Celem artykułu było porównanie ich z nowoczesnym narzędziem Industry 4.0 używanym w celu usprawnienia procesu produkcji. W epoce dynamicznie rozwijających się systemów informatycznych, do monitorowania produkcji, pozyskiwa[...]
EN The article discusses tools for improving production processes. The aim of the article was to compare them with a modern Industry 4.0 tool used to improve the production process. In the era of dynamically developing information systems, for monitoring production, acquiring large amounts of informati[...]
7
63%
Ekonomia i Środowisko
2001 nr 2 183--199
PL Trzecia rewolucja przemysłowa wywarła ogromny wpływ na biosferę. Dochodzi do zagrożenia życia biologicznego na Ziemi. Współcześnie pojawia się kategoria różnorodności biologicznej jako podstawowa kategoria biologiczna, traktowana niekiedy jako synonim procesów ewolucyjnych w przyrodzie. Działalność [...]
EN The third industrial revolution began after the end of the World War II but it only reached its peak during the last two decades. Economy is gaining more and more global dimension and it is more and more often based on continuous application of modem technologies and maximisation of productivity. Co[...]
8
63%
Mosty
2017 nr 6 34--40
PL Nowoczesne technologie wchodzące przebojem do budownictwa, a więc: druk 3D, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, internet, rzeczy zdalnie sterowane lub autonomiczne maszyny budowlane czy chociażby chmura danych, wymagają od pracowników zupełnie nowych umiejętności. Co ważne, praktycznie wszystkie [...]
EN When observing the enormous changes that have been made by BIM technology in our global construction industry, it is worth noting the impact of this process on the labour market, also linked to the bridge construction. Modern technologies entering the construction industry, such as 3D printing, Virt[...]
9
63%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 1 16--18
PL W artykule przedstawiono jak - z historycznego punktu widzenia - rozwój kolei wpłynął na rozwój Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Według autora to właśnie koleje były jednym z kluczowych elementów mocarstwowości USA. Podkreślona została specyfika Stanów Zjednoczonych pod względem prawnym, a ta[...]
EN The article presents a historical perspective on how the development of rail transport impacted the growth of the United States of America. In the author's view, rail transport was a key element in the USA's development into a superpower. Emphasis is placed on the specificity of American legal regul[...]
10
63%
Świat Szkła
2018 R. 23, nr 2 48--49
11
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 75 107--116
PL Procesy powstania ludzkich cech i innowacji są ściśle związane z ładem przestrzennym. Historycznie, pojawienie się cech antropologicznych poprzedza powstanie procesów innowacyjnych. Naturalnie lub celowo stworzony policentryczny ład przestrzenny sprzyja procesom powstawania i innowacji.
EN The processes of emergence of human qualities and innovation are closely linked to the spatial order. Historically, the emergence of anthropological features precedes innovation processes. Naturally or intentionally created polycentric spatial order is conducive to the emergence and innovation proce[...]
12
51%
Ekonomia i Środowisko
2001 nr 3 173--188
EN The third industrial revolution has seriously affected the biosphere. Now we have to face a real threat to the life on the Earth. There even appeared the new category of biological diversity as the fundamental biological category which is sometimes treated as a synonym of evolutionary processes in n[...]
13
51%
Wiadomości Konserwatorskie
2018 Nr 53 94--109
PL Rewolucja przemysłowa była motorem napędowym nie tylko światowej ekonomii i rozwoju technicznego, ale również głębokich zmian społecznych. Symbolem tej awangardy stały się domy handlowe, które były odpowiedzią na potrzeby nowej klasy średniej. Nowoczesność przejawiała się w każdym elemencie tych bud[...]
EN The Industrial Revolution was the motive power not only for the world economy and technological development, but also for deep social transformations. The symbols of this avant-garde became department stores which answered the needs of the new middle class. Modernity was manifested in every element [...]
14
51%
Szkło i Ceramika
2013 R. 64, nr 6 19--23
PL W artykule autor przedstawia historię sukcesu Kryształowego Pałacu wybudowanego w Londynie z okazji Wielkiej Wystawy Światowej w 1851 r., który był zarazem symbolem potęgi Brytyjskiego Imperium oraz innowacyjności ogrodnika Josepha Paxtona (1803-1865). Powstanie tak niezwykłej budowli było możliwe d[...]
EN The article deals with the history of the success of the Crystal Palace that was built in London as the venue of the Great Exhibition of 1851. It symbolized the might of the British Empire as well as the ingenuity of its author, a gardener, Joseph Paxton (1803-1865). The erection of such an impressi[...]
15
45%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1603--1605
PL 4. rewolucja przemysłowa wymaga od specjalistów szerokiego zakresu wiedzy teoretycznej z dziedziny mechatroniki, automatyzacji, technologii produkcji i informatyki, połączonej z wysokim poziomem umiejętności praktycznych. Proponowana przez FESTO platforma edukacyjna umożliwia kształcenie przyszłych [...]
EN This article presents Festo multiperspective approach to professional qualifications for the 4th industrial revolution. The concept introduces into the latest technological solutions in the field of flexible manufacturing engineering. Since Festo was founded it has made a great effort to the dissemi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last