Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 738
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rewitalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
2007 Vol. 7, nr 5 178-185
PL Przywrócenie Wyspy Spichrzów Gdańskowi jest tematem intensywnie dyskutowanym nie tylko wśród gdańszczan, ale i na szerszym forum. Nie tylko obecność tematu w lokalnych mediach, ale i jego niepodważalna atrakcyjność skłoniły Zespól Autorski Zakładu Urbanistyki i Planowania Regionalnego do podjęcia za[...]
2
89%
Przegląd Komunalny
2007 nr 5 60-61
PL W strukturze funkcjonalno-przestrzennej prawie wszystkich polskich miast można spotkać obszary zdegradowane pod względem architektoniczno-urbanistycznym oraz społeczno-ekonomicznym, które wymagają podjęcia kompleksowych działań naprawczych.
3
89%
Przegląd Komunalny
2004 nr 5 64-65
PL Wygląd polskich miast i osiedli wiejskich odzwierciedla ponad tysiącletnie dzieje narodu doświadczonego przez liczne konflikty zbrojne, spośród których największe piętno odcisnęła - ze względu na ogrom zniszczeń - oczywiście II wojna światowa.
4
89%
Problemy Rozwoju Budownictwa
5
89%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 3 114-118
6
89%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 2 78-80
EN Theoretical basis for ponds' cleaning processes. General concepts of ponds' cleaning, conditions for mixing and aeration.
7
89%
Przegląd Komunalny
2005 nr 2 58-59
PL Wiele gmin i miast w Polsce realizuje na dużą skalę programy rewitalizacji, które obejmują nie tylko renowację obiektów zabytkowych, ale również wyprowadzenie ze stanu degradacji - społecznej, gospodarczej i technicznej zaniedbanych i zdekapitalizowanych części obszaru miejskiego.
8
89%
Drogi i Mosty
2005 nr 4 73-85
PL Środowisko inżynierskie wykazuje w ostatnim czasie dużą troskę o zabytkowe obiekty mostowe, czego przejawem są próby ratowania historycznych budowli. W artykule zaprezentowano wyniki rozważań dotyczących remontu i wzmocnienia przęsła historycznego wiaduktu o konstrukcji z łuków kratowych. Celem prac[...]
EN The paper presents the result of analysis made for renovation and strengthening of a historical arch bridge typical for the beginning of XX century. Presently all considered spans are in bad condition mainly because of the corrosion of deck steel structures. Truss arches except under bearing zones n[...]
9
71%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 664-573
PL Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju dróg wodnych. Kierunki i cele rewitalizacji. Cele i uwarunkowania środowiskowe i gospodarcze. Uwarunkowania środowiskowe rewitalizacji drogi wodnej E 70. Zasady zrównoważonego rozwoju i konieczność integracji programów inwestycyjnych.
EN Present state and conditions for the development of waterways. Directions and goals of revitalization. Environmental and economical factors. Environmental factors of the revitalization of E-70 waterway. Principles of sustainable development and necessity to integrate the investment programs.
10
71%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2009 T. 25, z. 1 137-145
PL Artykuł jest próbą usystematyzowania nazewnictwa w przypadku procesów zagospodarowania obiektów pogórniczych. Głównym celem rozważań jest wskazanie zasadności posługiwania się pojęciami adaptacji i rewitalizacji w odniesieniu do nieczynnych obiektów pogórniczych. Porównań dokonano zestawiając funkcj[...]
EN The article attempt and systematizes nomenclature concerning settle post-mining objects. In this article the most important indication is legitimacy of using adaptation and revitalization concepts relevant to post-mining objects. The concepts widespread in literature were compared. For revitalizatio[...]
11
71%
Problemy Ekologii
PL Jest to próba usystematyzowania problemów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w ujęciu urbanistyki strategicznej. Wiąże ono racjonalność strategii z jej wpływem na logikę struktury. Oznacza to, że w tego rodzaju strategicznym procesie decyzyjnym akcentuje się znaczenie pytań o strukturalne uwarunk[...]
EN This is an attempt to systematize urban revitalization problems characteristic for post–industrial areas from the perspective of strategic urbanism. In this approach, the rationality of urban revitalization strategy is attached to its impact on the logic of urban structure. It implies that this stra[...]
12
71%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 12 387-396
PL Tekst stanowi streszczenie pracy magisterskiej autora pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha, prof. PK, pod tytułem: Rewitalizacja Grzegórzek - mediateka w Krakowie, obronionej w październiku 2009 roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Jest opisem eksperymentalnego pro[...]
EN The article is an abstract from the final thesis of the author, is a description of an experimental design of the riverside in Cracow.
13
71%
Przestrzeń i Forma
2011 nr 15 391-412
PL Podgórze wciąż określane jest jako "dzielnica przemysłowa" Krakowa. Ma to niewątpliwie związek z przeszłością historyczną Podgórza, które niegdyś funkcjonowało jako odrębny organizm miejski. Teren ten zasobny jest w znaczną ilość wartości przyrodniczych i kulturowych, z których wiele poddanych jest [...]
EN Podgórze still is defined as an "industrial district" of Cracov. This is undoubtedly related to the historical past of Podgórze which once functioned as a distinct urban organism. This area is rich in a significant number of natural and cultural values, many of which are undergoing a process of dest[...]
14
71%
Zieleń Miejska
2012 Nr 12 14-15
PL W ciągu ostatnich lat wiele miast w Polsce opracowało lokalne projekty rewitalizacji, mające na celu m.in. poprawę jakości życia mieszkańców, odbudowanie więzi społecznych, ożywienie gospodarcze, poprawę ładu przestrzennego i środowiska naturalnego na tych obszarach, które zostały uznane za zdegrado[...]
15
71%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 48-51
PL Trzy modele postępowania w zakresie zagospodarowania nabrzeży rzek wytyczają możliwości, które mogą okazać się przydatne w kontekście rewitalizacji. Warto ustalić, w jakich warunkach rozwiązania te są stosowane.
16
71%
Przegląd Komunalny
2010 nr 11 141-145
PL Celem artykułu jest przedstawienie typów postaw społecznych wobec środowiska przyrodniczego na zdegradowanych terenach poprzemysłowych wraz z czynnikami je kształtującymi. W przypadku krakowskiej Bonarki wyróżniono cztery typy postaw: ochrony środowiska przyrodniczego, rozwoju rekreacji i sportu, za[...]
17
71%
Przegląd Komunalny
2011 nr 4 74-77
PL Transformacja ustrojowa i będące jej konsekwencją głębokie przemiany gospodarcze spowodowały uwolnienie dużej ilości obszarów, określanych mało precyzyjnym mianem "terenów poprzemysłowych". Warto przy okazji zwrócić uwagę na wyjątkową rozrzutność w gospodarowaniu nimi oraz brak elementarnej wrażliwo[...]
18
71%
Zieleń Miejska
2011 Nr 9 44-47
PL Przestrzeń miasta należy do jego mieszkańców. Szczególnie widać to na przykładzie terenów zieleni i przestrzeni publicznych, które służą wielu użytkownikom i są dostępne dla wszystkich. Jednakże z perspektywy władz jakość zieleni nie zawsze stanowi priorytet. Jest wiele pilnych i ważnych inwestycji,[...]
19
71%
Energetyka
2011 nr 6 340-342
PL Przedłużanie czasu pracy urządzeń energetycznych weszło w fazę realizacji [1]. Oczekuje się, że po przeprowadzeniu – w odpowiednim zakresie – remontów modernizacyjno-odtworzeniowych okres bezpiecznej eksploatacji będzie można przedłużyć o ok. 20 lat. To oznacza, że sumaryczny czas eksploatacji niewy[...]
EN Extending of power equipment service life came into the realization stage [1]. It is expected that after carrying out - in adequate range - the modernizing and restoring overhauls the safe service life can be extended by about 20 years. It means that the total service life of the elements not repla[...]
20
71%
Przegląd Komunalny
2010 nr 6 90-91
PL Od zarania dziejów człowiek podlegał nieustannym zagrożeniom ze strony innych ludzi, zwierząt czy też sił natury. Umiejętność skutecznego przeciwstawiania się różnorakim czynnikom destrukcyjnym decydowała więc o jego życiu, a dopiero w dalszej kolejności wyznaczała standardy egzystencji. Pierwotnie [...]
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last