Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 512
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  revitalization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 664-573
PL Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju dróg wodnych. Kierunki i cele rewitalizacji. Cele i uwarunkowania środowiskowe i gospodarcze. Uwarunkowania środowiskowe rewitalizacji drogi wodnej E 70. Zasady zrównoważonego rozwoju i konieczność integracji programów inwestycyjnych.
EN Present state and conditions for the development of waterways. Directions and goals of revitalization. Environmental and economical factors. Environmental factors of the revitalization of E-70 waterway. Principles of sustainable development and necessity to integrate the investment programs.
2
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2009 T. 25, z. 1 137-145
PL Artykuł jest próbą usystematyzowania nazewnictwa w przypadku procesów zagospodarowania obiektów pogórniczych. Głównym celem rozważań jest wskazanie zasadności posługiwania się pojęciami adaptacji i rewitalizacji w odniesieniu do nieczynnych obiektów pogórniczych. Porównań dokonano zestawiając funkcj[...]
EN The article attempt and systematizes nomenclature concerning settle post-mining objects. In this article the most important indication is legitimacy of using adaptation and revitalization concepts relevant to post-mining objects. The concepts widespread in literature were compared. For revitalizatio[...]
3
100%
Problemy Ekologii
PL Jest to próba usystematyzowania problemów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w ujęciu urbanistyki strategicznej. Wiąże ono racjonalność strategii z jej wpływem na logikę struktury. Oznacza to, że w tego rodzaju strategicznym procesie decyzyjnym akcentuje się znaczenie pytań o strukturalne uwarunk[...]
EN This is an attempt to systematize urban revitalization problems characteristic for post–industrial areas from the perspective of strategic urbanism. In this approach, the rationality of urban revitalization strategy is attached to its impact on the logic of urban structure. It implies that this stra[...]
4
100%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 12 387-396
PL Tekst stanowi streszczenie pracy magisterskiej autora pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha, prof. PK, pod tytułem: Rewitalizacja Grzegórzek - mediateka w Krakowie, obronionej w październiku 2009 roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Jest opisem eksperymentalnego pro[...]
EN The article is an abstract from the final thesis of the author, is a description of an experimental design of the riverside in Cracow.
5
100%
Przestrzeń i Forma
2011 nr 15 391-412
PL Podgórze wciąż określane jest jako "dzielnica przemysłowa" Krakowa. Ma to niewątpliwie związek z przeszłością historyczną Podgórza, które niegdyś funkcjonowało jako odrębny organizm miejski. Teren ten zasobny jest w znaczną ilość wartości przyrodniczych i kulturowych, z których wiele poddanych jest [...]
EN Podgórze still is defined as an "industrial district" of Cracov. This is undoubtedly related to the historical past of Podgórze which once functioned as a distinct urban organism. This area is rich in a significant number of natural and cultural values, many of which are undergoing a process of dest[...]
6
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 12 14-15
PL W ciągu ostatnich lat wiele miast w Polsce opracowało lokalne projekty rewitalizacji, mające na celu m.in. poprawę jakości życia mieszkańców, odbudowanie więzi społecznych, ożywienie gospodarcze, poprawę ładu przestrzennego i środowiska naturalnego na tych obszarach, które zostały uznane za zdegrado[...]
7
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 48-51
PL Trzy modele postępowania w zakresie zagospodarowania nabrzeży rzek wytyczają możliwości, które mogą okazać się przydatne w kontekście rewitalizacji. Warto ustalić, w jakich warunkach rozwiązania te są stosowane.
8
100%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN We studied the diversity of the photosynthetic microscopic epilithon overgrowing the concrete walls of a cooling tower of the power plant at Bełchatów, central Poland. Epilithon samples were collected from the open upper part of concrete walls of a cooling tower in March 2006 and examined in labs as[...]
9
100%
Energetyka
2011 nr 6 340-342
PL Przedłużanie czasu pracy urządzeń energetycznych weszło w fazę realizacji [1]. Oczekuje się, że po przeprowadzeniu – w odpowiednim zakresie – remontów modernizacyjno-odtworzeniowych okres bezpiecznej eksploatacji będzie można przedłużyć o ok. 20 lat. To oznacza, że sumaryczny czas eksploatacji niewy[...]
EN Extending of power equipment service life came into the realization stage [1]. It is expected that after carrying out - in adequate range - the modernizing and restoring overhauls the safe service life can be extended by about 20 years. It means that the total service life of the elements not repla[...]
10
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł składa się z dwóch części: I historycznej, II współczesnej. Opracowanie jest próbą przedstawienia współczesnych problemów Kaliningradu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagospodarowanie przestrzeni miasta historycznie ukształtowanego w rozwidleniu rzeki Pregoły. Poszukiwania obecnie nieist[...]
EN This article consists of Part I (historical) and Part II (contemporary). It makes an attempt to present the contemporary problems of Kaliningrad with special consideration of the development of the space of the city historically shaped in the fork of the Pregoła River. A quest for the non-existent "[...]
11
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł zawiera relację z prac prowadzonych w na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Celem działań było opracowanie koncepcji nadania nowych funkcji społecznych, zwłaszcza turystyczno-rekreacyjnych, całej wyspie Ostrów Tumski w Poznaniu. Przeprowadzono inwentaryzację i ocenę obecnego stanu zagospodarowania[...]
EN The article contains a report concerning inventory works conducted in Ostrów Tumski in Poznań. The aim of these actions was to prepare a concept of providing the whole Ostrów Tumski with new functions. Assessment of the current level of the island's management has been done on the basis of observati[...]
12
100%
Architektura Krajobrazu
2004 nr 1-2 14-21
EN In works concerning revitalization of fortification objects appropriate management of "greens" is of great importance especially in the first phase of activities. Self-sown trees and bushes of various age, spontaneously sprout in the area of the fort. They visually distort the form of embankments, a[...]
13
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Przyszłość miast kreśli się dziś, uwzględniając zagadnienia zrównoważonego rozwoju. W Szczecinie już na etapie tworzenia wizji miasta przyszłości jako fundament ustanowiono związek metropolii z naturą. W roku 2050 Szczecin ma stać się „pływającym ogrodem” jednak już dziś podejmowane są kroki, które [...]
EN The future of towns used to be presented nowadays taking into account the issues of sustainable development. In Szczecin the union of a metropolis with Nature has been considered the basis for a vision of future right in the very beginning. Although Szczecin is going to be transformed into a „floati[...]
14
100%
AGH Drilling, Oil, Gas
EN The decrease in new oil field discoveries over the years makes it necessary to return to the abandoned partially depleted oil fields. Due to remaining significant amount of geological resources, mature oil field can be important in the overall balance. The production rate can be increased using vari[...]
15
100%
Geology, Geophysics and Environment
EN The sewage treatment facility of a paper mill at Konstancin-Jeziorna was opened to process industrial and domestic wastewater. After closure of that mill, the sewage treatment facility had to be rebuilt and modernized. Therefore, it was necessary to analyse the chemical and phase composition of the [...]
16
100%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2016 T. 1 64--71
PL Przez szereg lat, w wyniku działalności człowieka krajobraz polskich miast przechodził wiele zmian. Począwszy od skromnych, niewielkich osad ludzkich przez małe miasteczka aż do przyjmujących teraźniejszy kształt dużych, metropolitalnych miast. Obecnie podejmowane na szeroką skalę procesy rewitaliza[...]
EN For a number of years, as a result of human activity landscape of Polish cities has changed. To start with modest, small human settlements through small towns until present shape of large, metropolitan cities. Currently being undertaken on a large scale revitalization processes have opened up new po[...]
17
100%
Zieleń Miejska
2017 Nr 2 54--56
PL Łódź przygotowuje się do dużych zmian. W najbliższych latach dzięki unijnemu wsparciu centrum miasta czeka proces rewitalizacji. Nie będą to tylko remonty kamienic i ulic, ale także kompleksowe działania na rzecz polepszenia jakości życia oraz stworzenia dobrych warunków dla działalności gospodarcze[...]
18
100%
Zieleń Miejska
2015 Nr 11 38--40
PL Listopad to miesiąc w którym częściej niż zwykle odwiedzamy cmentarze. Również te stare, zaniedbane. Może jest to więc czas, aby zastanowić się nad kierunkiem ich rewitalizacji?
19
100%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2015 No 259 299--310
EN This paper deals with the phenomenon of urban waterfront regeneration and the role the public spaces systems play in the process of planning and implementing the particular projects. The aim of the paper is to verification of concept of public space as base of waterfronts development and transformat[...]
20
100%
Zieleń Miejska
2018 Nr 7-8 50--52
PL W ramach cyklu „Plac zabaw do naprawy” zastanawiamy się, co można zrobić z istniejącymi, osiedlowymi placami zabaw, gdy nie ma budżetu na ich całkowitą przebudowę. Tym razem analizujemy miejsce zgłoszone przez Piotra Reczyńskiego z Krakowa.
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last