Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  revaluation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2007 Nr 22 39--46
PL W numerze 19. z 2006 roku „Wiadomości Konserwatorskich” ukazał się artykuł Tadeusza Morysińskiego przedstawiający możliwości archeologii w odtwarzaniu pierwotnego stanu rozplanowania założeń ogrodowych, głównie na przykładzie prac w Wilanowie. Były one prowadzone w latach 2003-2006 z ramienia Krajow[...]
EN In issue 19 2006 " Preservation News" published an article by Tadeusz Morysińskiego showing possibilities of archeology in reconstructing the original state of the layout of garden, mainly on the example of the work in Wilanów. They were conducted in 2003-2006 on behalf of the National Centre for Re[...]
2
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 12 14-15
PL W ciągu ostatnich lat wiele miast w Polsce opracowało lokalne projekty rewitalizacji, mające na celu m.in. poprawę jakości życia mieszkańców, odbudowanie więzi społecznych, ożywienie gospodarcze, poprawę ładu przestrzennego i środowiska naturalnego na tych obszarach, które zostały uznane za zdegrado[...]
3
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 1 43-43
PL Jedno z największych obecnie rewaloryzowanych przedsięwzięć w Europie to Venaria Reale. Posiadłość należąca niegdyś do książąt sabaudzkich (Savoy), położona niezwykle malowniczo, u stóp wiecznie ośnieżonych szczytów Alp, w krainie zwanej Piemontem.
4
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 1 36--38
PL Rewaloryzacja zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych jest w zdecydowanej większości przypadków zadaniem wieloaspektowym, trudnym i długotrwałym w realizacji, ale przez to również niezwykle fascynującym.
5
100%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2018 Nr 7 67--72
EN Historic parks form a space with huge cultural, natural and functional potential, affecting to the functioning of agglomerations and little towns. In this study we made a penetrating analysis of historical data, and natural, functional, spatial and compositional aspects of parks in Lublin province, [...]
6
75%
Zieleń Miejska
2011 Nr 11 44-46
PL Prezentowany projekt wygrał w konkursie na opracowanie koncepcji rewaloryzacji i modernizacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie. Jego głównym celem było możliwie jak najwierniejsze odtworzenie założeń kompozycyjnych i funkcjonalnych projektu z przełomu XIX i XX w. autorstwa Franciszka Szaniora.
7
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W niniejszym artykule podjęto problem rewaloryzacji i adaptacji ruin katedry w Hamar w Norwegii jako przykład konserwacji trwałej ruiny. Współcześnie niejednokrotnie można spotkać zniszczone i zaniedbane obiekty zabytkowe, często w stanie ruiny. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele: brak fundusz[...]
EN The paper summarizes the problem of revaluation and conversion of cathedral ruins in Hamar, Norway, as an example of ruin renovation. Nowadays, there frequently exist crumbling and neglected historical buildings which fall into ruin. There are numerous causes of this state: lack of means for expensi[...]
8
75%
Zieleń Miejska
2009 Nr 7-8 56-58
PL Ciągle powiększająca się liczba terenów po upadającym przemyśle staje się tematem licznych dyskusji, konferencji, programów. Przykłady niemieckie pokazują, że możliwe jest przywrócenie tym obszarom walorów przyrodniczych i wypoczynkowych, a relikty techniki mogą stać się elementem coraz popularniejs[...]
9
75%
Zieleń Miejska
2009 Nr 4 39-39
PL W Opolu Lubelskim planuje się budowę placu zabawna podmokłym terenie, dotychczas błędnie zagospodarowanym. Projektanci w swej koncepcji uwzględnili czynniki biologiczne i społeczne, skupiając się na podniesieniu wartości estetycznej tej przestrzeni.
10
75%
Zieleń Miejska
2007 Nr 5 28-30
PL Każda rewaloryzacja zabytkowego zespołu zieleni wymaga zbadania materiałów archiwalnych i szczegółowej inwentaryzacji treenu. Sprzymierzeńcem podczas przygotowań rewaloryzacji Parku im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu stał się jego genius loci, przez co miejsce odsłoniło swą bogatą historię.
11
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2006 Nr 19 15--18
12
75%
Architectus
2000 Nr 2(8) 75-87
PL Idea miast-ogrodów, została zapoczątkowana w 1898 r. w Anglii publikacjąksiążki sir Ebenezera Howarda To-mor-row a Paceful Path to Real Reform, której drugie wydanie Garden-Cities ofTo-morrow z 1902 r.[8] przyniosło wielki rozgłos w całej Europie. W okresie międzywojennym roz-winęła się ona w prężny[...]
EN The idea of garden-cities of E. Howard and their transformed version of "housing estates-satellites" of R. Unwin and E. May, is today reliving its renaissance, it is becoming the subject of symposiums, studies, publications and projects. The yearning for an integrated society living in garden estate[...]
13
75%
Zieleń Miejska
2009 Nr 5 42-43
PL Aleja Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie to miejsce szczególne zarówno dla mieszkańców, jak i pielgrzymów. Po latach ten symbol miasta, który pełni ważną funkcję w kształtowaniu miejskiej przestrzeni publicznej, odzyskał swoją świetność.
14
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Architektura
2012 nr 8 5--142
PL Monografia dotyczy konserwatorsko-projektowych aspektów adaptacji i modernizacji obiektów pofortecznych, zagadnienia obecnie bardzo aktualnego w Polsce. Na terenie naszego kraju znajduje się ogromny zasób zabytkowych fortyfikacji wiodących europejskich szkól narodowych: polskie, austriackie, francus[...]
EN The monograph concerns restoration-designing aspects of the adaptation and modernization of post-fortress facilities; very current issues in Poi and. There is a huge number of relic fortifications in our country, which represent leading European national schools: Polish, Austrian, French, German, Pr[...]
15
75%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule zaprezentowano dorobek jednego z projektów finansowanych przez Wspólnotę Europejską zrealizowany w ramach Inicjatywy INTERREG III C. Zasadniczą treścią artykułu jest prezentacja najlepszych praktyk, wprowadzonych w regionie Asturia w Hiszpanii po całkowitej likwidacji górnictwa węglowego [...]
EN The article presents the output of one of the projects funded by the European Community realized within the framework of INTERREG III C Initiative. The principal content of the article consists in presentation of the best practices introduced in Asturias in Spain after complete l liquidation of mini[...]
16
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2007 Nr 21 45--49
PL Wykaz mieszkańców do planowanych badań naukowych otrzymano z samorządów lokalnych. Pierwszą próbę badań przeprowadzono w roku 2003. Metodykę tychże badań zaprezentowano na Kongresie Konserwatorów Zabytków w Warszawie w październiku 2005 r. Wyniki zostały opracowane w pracy: M. Gosztyła, Przemiany id[...]
EN List of residents to the planned research was obtained from the local authorities. The first attempt to research conducted in 2003. The methodology of these studies were presented at the Congress of Conservators of Monuments in Warsaw in October 2005, the results have been developed in the work of M[...]
17
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 7-8 59--60
PL Środowisko architektów krajobrazu i wykonawców od lat czyni starania, aby inwestycje w zakresie terenów zieleni były prowadzone profesjonalnie i zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Szczególnie niezbędna wydaje się obecność fachowego nadzoru przy wznoszeniu nowych obiektów architektury ogrodowej, [...]
18
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2008 Nr 23 134--143
PL W 1862 roku powstało w Warszawie Państwowe Muzeum Sztuk Pięknych, które od początku XX wieku, oprócz „czystej sztuki” rozpoczęło również gromadzenie varsavianów. Muzeum to w 1916 roku przekształcono na Muzeum Narodowe, z którego w 1936 roku wyłoniło się Muzeum Dawnej Warszawy. Ten rok uznaje się za [...]
EN In 1862, the State Museum of Art was founded in Warszawa which, since the beginning of the 20th century, has been collecting not only “pure art”. But also miscellaneous items connected with the city (so called varsaviana). In 1916, the Museum was transformed into the National Museum which in 1936 ga[...]
19
63%
Architektura Krajobrazu
2011 nr 3 4-11
EN Presented text describes the contemporary issues of revaluation and revitalization historical gardens by example of garden at Benedictine Abbey in Tyniec. Adopted procedures in the case of revitalization historical gardens are confronted with the reality of the cloistral life. This leads to the nece[...]
20
63%
Ekonomia i Zarządzanie
2014 Vol. 6, no. 4 258--270
EN The subject of the investigation is the analysis of the existing organizational activities in geological exploration, appraisal and revaluation of groundwater storage, design and construction of large water intakes. The body of knowledge on these issues has developed for 70-80 years of the last cent[...]
RU Приведен анализ действующей в настоящее время организации работ по геологической разведке, оценке и переоценке эксплуатационных запасов подземных вод, проектирования и строительства крупных водозаборов, которая базируется на разработках 70-80 годов прошлого столетия. Предлагаются новые принципы по о[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last