Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 118
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  retention
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 8 340-347
PL Omówiono możliwości rozwoju malej retencji oraz jej różnorodne znaczenie. Na bazie dotychczasowych doświadczeń, wynikających z realizacji wojewódzkich programów rozwoju retencji, sformułowano zalecenia i rekomendacje dotyczące przyszłych działań planistycznych i realizacyjnych.
EN The Authors assume an attitude towards the thesis contained in the paper by prof. Majewski published in the issue 4/2000 of the magazine Gospodarka Wodna. They expect that in view of the planned building of the stage of fall Nieszawa-Ciechocinekthe fables connected with the stage of fall and the wat[...]
2
100%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 12 506-511
PL Przedstawiono analizę realizacji wojewódzkich programów małej retencji w latach 1997-2001, opracowanych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy ministrem rolnictwa a ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Zaprezentowano dane liczbowe dokumentujące rozwój retencji wg podział[...]
EN There has been presented an analysis of realization of provincio-nal small retention programmes in the period 1997-2001, developed according to the agreement concluded between the minister of agriculture and the minister of environmental protection, natural resources and forestry. There have been al[...]
3
80%
Polish Journal of Chemistry
2009 Vol. 83, nr 12 2137-2152
EN An attempt to apply the molecular descriptors for the characterization of retention of solutes in organic solvent nanofiltration has been performed. The descriptors were calculated using the program Dragon. The geometry of each solute molecule has been optimized using GaussianŽ. Two linear equations[...]
4
80%
Polish Journal of Chemistry
1998 Vol. 72, nr 10 2303-2311
EN Four adsorbents with chemically bounded aniline radicals on silica gel surface of concentration 2.94; 5.86; 6.47 and 7.81 mymole/m(2) were prepared. On packed chromatographic column with unmodified silica gel Si 100 and obtained adsorbents the retention times of aliphatic (C6-C12) and aromatic (benz[...]
5
80%
Gospodarka Wodna
2006 Nr 12 464-465
PL W artykule podjęto próbę sprecyzowania wpływu polityki finansowej państwa i wysokości przeznaczonych środków finansowych oraz roli i możliwości rzeczywistego działania na wielkość retencji w Polsce.
EN The paper presents an attempt at defining the impact of financial policy, amount of allocated funds and possibility for real action on quantity of water retention in Poland.
6
80%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 2 68-73
PL Omówiono rodzaje i funkcje obiektów małej retencji oraz realizację programów. Przedstawiono wpływ małej retencji na obniżenie zagrożenia powodziowego.
EN The kinds and function of the small retention units and the realization of programmes have been discussed. The influence of the small retention on diminishing the flood danger have been presented.
7
80%
Wiadomości Chemiczne
2003 [Z] 57, 1-2 115-133
EN Ion exclusion chromatography (IEC) is applied mostly to separate ionic compounds from the non-ionic ones. Wheaton and Bauman were first to describe this technique in 1953 [1]. At present about 10% of all ion chromatographic determinations are performed using IEC and this is approximately the number [...]
8
80%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 6 171--184
EN Modern city development requires increasing investments in so-called green and blue infrastructure. Water deficits and frequent droughts are a motivation for the introduction of economic water management and rainwater retention. Urban areas, which are often intensively developed and sealed, have los[...]
9
80%
Journal of Ecological Engineering
EN In soils, where the water table is deeply located and has a minor impact on the moisture content of the surface layer, we are dealing with the precipitation-and-water type of water management. If underground water level is close to the surface, the top stratum of the soil, apart from precipitation, [...]
10
80%
Drogownictwo
2005 nr 11 352-353
PL Odprowadzanie wód opadowych jest często ograniczane niską przepustowością urządzeń odbierających wodę. Budowa nowych zbiorników wodnych lub przebudowa sieci kanalizacyjnych jest zwykle kosztowna. W takich przypadkach można zastosować retencję terenową opóźniającą odpływ wody. Przykłady podane przez [...]
EN Discharge of rain water is often limited by low capacity of facilities receiving water. The new water reservoirs or sewerage network construction is expensive. In these cases terrain retention delaying run-off may be applied. The examples given by the author conform correctness of such solutions.
11
70%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 5 200--209
EN This paper presents new achievements in the field of designing the gravitation and gravitation-underpressure chamber for bottom flushing in the detention chamber immediately after its emptying from the accumulated sewage. Temporary accumulation of the sewage in the detention chamber of the reservoir[...]
12
70%
Journal of Ecological Engineering
EN The retention of rainwater is one of the main functions of green roofs in urban areas. One of the elements influencing the variability of rainwater retention on green roofs is the configuration of the roof, i.e. the combination of drainage and vegetation layers and plants. In the article, laboratory[...]
13
61%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W pracy przedstawiono wybrane środowiskowe i techniczne uwarunkowania obiegu i retencjonowania wody w stawach rybnych, należących do Rezerwatu Przyrody „Stawy Raszyńskie”. Szczególnie istotną pozycję wśród uwarunkowań stanowi wielkość alimentacji wodnej lub drenażu obszaru przyległego do stawu. Wiel[...]
EN The paper presents some environmental and technical determinants of water cycling and retention in fish ponds within the nature reserve “Raszyn Ponds”. Water alimentation Or drainage of the surrounding area are particularly important determinants. Their value can be estimated from equation of the wa[...]
14
61%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 3 110-112
EN Reduction of natural flood areas surface, being the result of progressing and often chaotic development of river valleys, should be considered as one of the most important reasons for the increase of economic and social damages in the event of flood. The development of flood areas in the Oder valley[...]
15
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 5 218-223
PL W pracy przedstawiono korzyści płynące z wdrożeń systemów RTC na przykładzie sterowania systemem kanalizacyjnym w Wiedniu (1.7 min mieszkańców) i Dreźnie (0.5 min mieszkańców). Przedyskutowano cele instalacji poszczególnych systemów, doświadczenia z wdrożeń i korzyści z nich płynące. Analizie poddan[...]
EN The benefits of RTC implementations for sewer systems, including Vienna (1.7 million inhabitants) and Dresden (0.5 million inhabitants) are discussed. This include the objectives of the installation of individual systems, experience with implementation and benefits of. Finally, the methodology of im[...]
16
61%
Instal
2009 nr 3 56-59
PL W artykule przedstawiono podstawowe kryteria wyboru systemu zagospodarowania wód deszczowych. Scharakteryzowano urządzenia pod względem możliwości ich zastosowania w terenach o różnym przeznaczeniu. Wybór najkorzystniejszego systemu wymaga przeprowadzenia kompleksowej analizy możliwych do zastosowan[...]
EN The paper present the basic criteria of the selection of rainwater management system. The devices were characterized as regards their practical usage in many different areas. The choice of the most useful system requires complex analysis of possible technical solutions considering economic and envir[...]
17
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 7-8 31-35
PL Sztuczne profile glebowe(zielone dachy) zapewniają optymalne warunki powietrzno-wodne szacie roślinnej dla jej rozwoju. Szata roślinna na fasadach czy dachach zabudowań umożliwia w pewnym stopniu niwelowanie uciążliwości klimatu wielkomiejskiego: kurz, hałas, przesuszenie powietrza pełniąc tym samy[...]
EN Artificial soil profiles (green roofs) ensure optimal air and water conditions for growth of plants. Plants growing on buildings' faćades or roofs enables to some extent to diminish city climate drawbacks, like dust, noise or air dryness and in built-in areas they have all functions of biologically [...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2007 nr 135 (15) 133-141
PL Wały przeciwpowodziowe są podstawowym sposobem ochrony przeciwpowodziowej. Ich skuteczne wykorzystanie może być jednak osiągnięte jedynie pod warunkiem spójnej gospodarki wodnej w całym dorzeczu. Aby ograniczyć ewentualne straty gospodarcze, wynikające z niedoborów wody i jednocześnie poprawić struk[...]
EN Flood ramparts are basic way of flood protection. Theirs effective utilization can be yet reached only under condition of coherent water economy in whole drainage-basin. To limit possible economic losses, resulting from shortages of water and to improve structure of water balance simultaneously, one[...]
19
61%
Przegląd Papierniczy
2009 R. 65, nr 4 210-210
20
61%
Drogownictwo
2008 nr 11 372-374
PL Ograniczenie związane z odprowadzaniem wody powoduje konieczność jej retencji. Stosuje się jedno- i wielokomorowe, grawitacyjne i pompowe zbiorniki retencyjne. Zbiorniki grawitacyjno-pompowe należą do najbardziej efektywnych. Autorzy opracowali programy komputerowe do symulacji przepływów w zbiornik[...]
EN Limits connected with water drain off cause the necessity of its retention. Various retention reservoirs are applied such as one or multi-chamber reservoirs, gravity or pomp reservoirs. Combine gravity-pomp reservoirs belong to most effective solutions. The authors developed computer programs for s[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last