Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  retencja wód opadowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 10 40-44
PL Obecnie w wielu rozwiniętych krajach europejskich wdrażane są nowe metody gospodarowania wodami opadowymi (tzw. mała retencja). Poszczególne elementy systemów są tak projektowane i wymiarowane, aby stworzyć możliwie najlepsze warunki do infiltracji i retencji wód opadowych. Dodatkowo infiltracja np.[...]
2
86%
Instal
2013 nr 10 72--75
PL Omówiono zagadnienia retencji wód opadowych w warunkach aglomeracji miejskich. Wykazano, że zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni jest jedynym rozwiązaniem problemu narastających spływów. Istnieje potrzeba opracowania rozwiązań zbiorników wymagających mało powierzchni. Dobrym rozwiązaniem okazał[...]
EN Quwestions of the rainwater retention in the urban areas conditions are presented. It was shown the urban basin retention capacity increase tobe the only solution of the increasing runoff. The need of the reservoir requireing of little surface development require exists here. The reservoirs construc[...]
3
86%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 7-8 31-35
PL Sztuczne profile glebowe(zielone dachy) zapewniają optymalne warunki powietrzno-wodne szacie roślinnej dla jej rozwoju. Szata roślinna na fasadach czy dachach zabudowań umożliwia w pewnym stopniu niwelowanie uciążliwości klimatu wielkomiejskiego: kurz, hałas, przesuszenie powietrza pełniąc tym samy[...]
EN Artificial soil profiles (green roofs) ensure optimal air and water conditions for growth of plants. Plants growing on buildings' faćades or roofs enables to some extent to diminish city climate drawbacks, like dust, noise or air dryness and in built-in areas they have all functions of biologically [...]
4
86%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 2 96--98
PL W pracy dokonano oceny funkcjonowania oczyszczalni ścieków opadowych (sito-osadnik-zbiornik infiltracyjny) zlokalizowanej na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego SA w Elizówce. W trakcie badań oczyszczalnia korzystnie oddziaływała na jakość dopływającej wody opadowej - następował ubytek większości an[...]
EN The paper deals with the evaluation of functioning of the rainwater treatment plant (sieve-settler-infiltration reservoir) localized in the area of Lublin Wholesale Market Inc in Elizówka. During the survey, the treatment plant had positive impact on quality of inflowing rainwater - the decrease of [...]
5
86%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 3 21-24
PL Naturalnie porośnięte tereny takie jak lasy, łąki umożliwiają przechwytywanie wód opadowych i swobodną ich infiltrację do gleby. Wzrost powierzchni nieprzepuszczalnych, widoczny szczególnie na terenach zurbanizowanych, zmienia reżim odpływu w czasie opadów deszczu i roztopów, zamieniając spowolniony[...]
EN Natural landscapes like forests and grasslands trap rainwater and allow them to filter into the ground slowly. Growth of impervious surfaces, visible especially in urban areas, changing the regime of runoff during rain and melting snow, turning the slow runoff water to drain away quickly in a short [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last