Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  restricted area
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2011 nr 69 63-72
PL Bezpieczeństwo manewrów wyprzedzania statków morskich jest istotnym elementem podczas realizacji nawigacji na akwenach ograniczonych. Specyfika akwenu ograniczonego redukuje dostępną przestrzeń manewrową. Jednym z elementów decydujących o bezkolizyjnym wykonaniu manewru wyprzedzania jest prawidłowa [...]
EN Safety of overtaking manoeuvers is an essential point of navigation carried out in restricted areas. The specificity of such areas causes reduce of manoeuvering available space. One of the elements determining no collision overtaking manoeuvre is the correct evaluation of the lateral distance betwee[...]
3
100%
Metody Informatyki Stosowanej
2011 nr 5 173-180
EN The main task of each navigator is to conduct safely the ship from the point of departure to destination. Although there are many different solutions of this problem, it's still necessary to carry out further research. This is dictated by the specific requirements that are specified, for example by [...]
4
100%
Annual of Navigation
2018 No. 25 41--50
PL Domena statku jest jednym z nawigacyjnych kryteriów oceny bezpieczeństwa. Jej kształt i rozmiar zależą od wielu czynników, włączając widzialność. W artykule zreferowano badania nad wpływem widzialności na kształt i rozmiary domeny statku na wodach ograniczonych. Badania były prowadzone z użyciem sym[...]
EN Ship domain is one of navigational safety assessment criteria. Its shape and size depend on many factors, including visibility. This article examines the influence of visibility on the shape and dimensions of ship domain in restricted waters. The research was conducted using a simulator of the ECDIS[...]
5
88%
Annual of Navigation
EN This article focuses on the problem of determining a safe trajectory of a ship proceeding in a restricted area. An algorithm of trajectory choice has been developed, taking into account the parameters of the area, own ship, target ship and other vessels sailing in vicinity. The ship domain has been [...]
6
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The present article concerns a problem of vessel speed modeling in restricted areas, where vessel traffic flow is disturbed. In analysis of vessel speed on the Świnoujście–Szczecin fairway, division into the particular ship types has been made. Probability distributions describing speed of different[...]
7
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2014 nr 39 (111) 57--62
EN The shortest path problem is one of the most significant ones in the field of maritime navigation. One of the most efficient algorithms was proposed by E. Dijkstra in 1959. Taking into account the development of computer technology was offered another interesting approach to the issue. The main idea[...]
8
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2014 nr 39 (111) 122--127
EN This paper presents the problem of determining a safe ship trajectory in a restricted area. The route choice task is defined as a dynamic optimization problem. The route choice algorithm and criteria are presented and discussed. The ship fuzzy domains are used as a safety criterion. The criterion of[...]
9
88%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2011 Vol. 5, no. 4 433--438
EN In the era of emerging technologies in the transport decided to create three-dimensional visuali-zation system which virtualizes real navigation situation of the ship in a restricted area. The system in its des-tiny is a part of a large branch of the eNavigation and is intended as a tool to assist d[...]
10
88%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
EN This paper presents an analysis of vessel safety parameters used in the ECDIS system while navigating in restricted areas. Apart from defining their priorities, a group of parameters indispensable for the safe navigation in restricted waters is identified. The function of ship domain is proposed on [...]
11
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN This paper presents one of the approaches to solve the collision problem in restricted area for two moving objects using artificial intelligence (SACO algorithm). Although AI should be used only when the classic methods fail, a simple comparison between them is very interesting. As we know the main [...]
12
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule omówiono dwa różne algorytmy poszukiwania najkrótszej drogi w odniesieniu do zagadnień nawigacji. Pierwszym z nich jest algorytm Dijkstry, stanowiący podstawę rozwiązywania tego typu problemów. Drugi to metoda bazująca na sztucznej inteligencji – uproszczony algorytm mrówkowy, zaproponowa[...]
EN In this paper, two different shortest path routing algorithms in respect of basic navigation problems are discussed. First of them is a “state of art” in computer science – well known Dijkstra algorithm. The second one is a method based on artificial intelligence – simplified ant colony optimization[...]
13
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Bezpieczeństwo manewrów wyprzedzania statków jest istotnym elementem podczas realizacji nawigacji na akwenach ograniczonych. Trudność wykonania prawidłowego manewru jest uwarunkowana licznymi czynnikami redukującymi dostępny akwen manewrowy oraz rodzajem podjętego manewru. W artykule przedstawiono p[...]
EN Safety of overtaking manoeuvers in restricted areas is essential point of navigation, when carried out in such areas. Officers have difficulty with correct manoeuvre, it depends on numerous factors that cause reduce of accessible maneuvering space. In the paper causes of collision in restricted area[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 8 (80) 45-57
PL W artykule przedstawiono podstawowe miary określające przepustowość toru wodnego. Podstawy teoretyczne poparto egzemplifikacją w zakresie realnych wartości wielkości identyfikujących proces ruchu jednostek pływających. Wykazano użyteczność metody symulacyjnej do wyznaczania charakterystyk systemu IR[...]
EN This article presents basic measures determining fairway traffic capacity. The theoretical foundation has been supported with examples of real values of quantities identifying the process of vessel traffic. It has been shown that the method is useful in determining capacity characteristics of a mari[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 45 (117) 120--125
EN The aim of the following article is to analyse the lying of a vessel at anchor in extreme hydrometeorological conditions. As an example it describes the situation of the Panamax type bulk carrier anchoring in Prince Rupert harbour restricted area. The investigation takes into consideration the impac[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 46 (118) 217--222
EN This paper presents the research results on declarative ship domains in restricted areas. The research was conducted for vessels of different sizes and speed relations. In order to determine the declarative ship domain, data were collected in the form of questionnaires. The influence of ship length [...]
17
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 6 (78) 263-272
PL Przedstawiono przykład zastosowania metody analizy deterministycznej i symulacji komputerowej w badaniach zjawisk ruchu strumieni jednostek na podejściu i torze wodnym. Model symulacyjny uwzględnia losowość zgłoszeń statków w rejonie podejścia do toru wodnego. Badania przeprowadzono dla różnych stru[...]
EN This article presents an application of the deterministic analysis method and computer simulation for the research into the vessel traffic flows at an approach channel and a fairway. The simulation model used takes into consideration the random character of vessel reports at the fairway approach are[...]
18
63%
Archives of Transport System Telematics
EN This paper presents the possiblities of the use of the shortest path in the graph algorithms in ship’s safe route choice process in a restricted area. To create a graph, a trapezoidal mesh based on the S-57 digital map data was used. Numerical experiments were carried out and their results are discu[...]
19
63%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 4 125-133
PL Nawigacja na obszarach ograniczonych wymaga prawidłowej interpretacji i oceny bezpieczeństwa statku w trakcie jej realizacji. Problem manewro-wania statkiem na torach podejściowych, w strefach rozgraniczenia ruchu jest zagadnieniem złożonym, ponieważ żegluga na tych akwenach powo-duje zwiększenie po[...]
EN There are many close quarter situations at sea, especially, in narrow channels (traffic lanes). The problem of manoeuvring on fairways or traffic separation schemes is a complex issue. Navigation, when carried out in such areas, causes a reduction in the vessel's safety level, so the navigator and w[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 11 (83) 223-232
PL Parametry statku są istotnym czynnikiem uwzględnianym w ocenie sytuacji nawigacyjnej na akwenie ograniczonym w aspekcie bezpieczeństwa nawigacji. Jednym z kryteriów oceny jest rozmyta domena statku. Podstawą do jej wyznaczenia jest pozyskanie i reprezentacja wiedzy nawigatorów z wykorzystaniem meto[...]
EN Ship's parameters are an essential factor taken into consideration when ship's safety is assessed in a navigational situation in a restricted area. The ship's fuzzy domain is one of the assessment criteria. Its determination is based on the representation of previously acquired navigators' knowledge[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last