Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  response time
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Opto - Electronics Review
EN The high frequency response of near-room temperature long wavelength infrared (LWIR) HgCdTe heterostructure photodiodes is investigated using a Fourier space method. The MOCVD HgCdTe multilayer heterostructures were grown on GaAs substrates. The response time of devices as a function of bias has bee[...]
2
100%
Metrology and Measurement Systems
EN The goal of the investigations was to evaluate the dynamical properties of air gauges in order to exploit them in such industrial applications as in-process control, form deviation measurement, dynamical measurement. As an important parameter, the time response was analyzed theoretically and experim[...]
3
100%
Metrology and Measurement Systems
2017 Vol. 24, nr 3 509--514
EN In this work we report simulation and experimental results for an MWIR HgCdTe photodetector designed by computer simulation and fabricated in a joint laboratory run by VIGO Sytems S.A. and Military University of Technology. The device is based on a modified N+pP+ heterostructur[...]
4
100%
Measurement Automation Monitoring
2016 Vol. 62, No. 7 214--217
EN The paper presents a numerical method of dynamic error correction applied to a measuring transducer of gas concentration with a typical sensor based on tin dioxide. The work describes research of the dynamic properties of the transducer. Its response time is approximately 8 to 10 minutes, which may [...]
5
88%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Five polymers dispersed liquid crystalline (LC) films were fabricated using photo-polymerizable monomers with different lengths of carbon chains. These LC films have shown different electro-optical (EO) properties. Through their SEM pictures, the relationship between the linear electro-optical effec[...]
6
88%
Metrology and Measurement Systems
2017 Vol. 24, nr 4 729--738
EN The paper reports on a long-wave infrared (cut-off wavelength ~ 9 μm) HgCdTe detector operating under nbiased condition and room temperature (300 K) for both short response time and high detectivity operation. The ptimal structure in terms of the response time and detectivity versus device architect[...]
7
75%
Fundamenta Informaticae
EN In this paper we study the problem of scheduling hard real-time periodic task sets with a dynamic and preemptive scheduler. We will focus on the response time notion, its interest and its effective computation for the deadline driven scheduler. We present a general calculation procedure for determin[...]
8
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2003 Vol. 8, no 3 413-424
EN Based on the Brinkman model (BM) with the assumption that the pressure gradient across the porous region is an unknown function, the effects of viscous shear stresses upon the squeezing-film motion in porous annular disks are considered. Using the Brinkman equations and applying the continuity condi[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 434--439
PL W artykule omówiono wyniki badań czasu reakcji kierującego otrzymane na stanowisku badawczym opracowanym i wykonanym w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. Cechą charakterystyczną stanowiska jest to, że pozwala ono w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, przy użyciu p[...]
EN The research results of the driver's reaction time are discussed in the article. All of them have been received on the test stand worked out and made in Department of Vehicles and Fundamentals of Machine Design of Technical University of Lodz. The characteristic feature of this stand is that it allo[...]
10
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł przedstawia koncepcje i wykonanie dzielnika wysokonapięciowego, przeznaczonego do pomiarów impulsów nanosekundowych.
EN The paper presents concepts and execution of high-voltage divider, designed to measure nanosecond pulses.
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 51--55
PL Autorzy zaprojektowali przyrząd do pomiaru rezystancji bazujący na metodzie porównania. Abu osiągnąć szeroki zakres pomiarowy niezbędne było rozwiązanie wielu nowych problemów. W artykule zaprezentowano możliwości wykonanego przyrządu.
EN The authors designed and realized an instrument for resistance measuring using the known comparison method. As the first solution it was a single range unit for small resistors. The further investigations had a goal to reach a wide resistance range measuring. It was achieved, but some of appeared di[...]
12
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Artykuł przedstawia zagadnienia budowy komputerowego systemu odtwarzania wzorcowych wartości napięć i prądów opartego o ekonomiczny kalibrator średnich klas dokładności i miernik kontrolny wysokich klas dokładności. Głównym tematem jest analiza parametrów dynamicznych systemu. Autor podejmuje próbę [...]
EN Article presents some problems of computer controlled calibration system for generating voltage and current The low cost close loop system includes medium accuracy calibrator and high accuracy control meter. Main topic of this article is consideration of dynamics optimization possibilities, especial[...]
13
63%
Studia Informatica
2013 Vol. 34, nr 2B 237--245
PL Pożądany czas odpowiedzi systemu komputerowego przyjmuje się często w przedziale do 1-2 sekund. Konkurencja wymusza zachowanie tego czasu przez organizacje prowadzące publiczne strony WWW. Techniki Web stosowane są jednak także jako część większych rozwiązań czy złożonych produktów, gdzie konkurencj[...]
EN In human-computer interaction, response time is assumed generally not to exceed significantly 1-2 seconds. While the natural competition in the Internet public Web serving ensures adhering widely to such limits, some Web environments are less competitive and offer much worse user experience in terms[...]
14
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł prezentuje wyniki badań nad rozwojem niechłodzonych detektorów podczerwieni, zrealizowanych w VIGO System SA w ramach realizacji zadania nr 5 pt. "Niechłodzone detektory podczerwieni z HgCdTe", grantu zamawianego PBZ - MNiSW 02/I/2007 pt.: "Zaawansowane technologie dla półprzewodnikowej opto[...]
EN Uncooled infrared photodetectors made from HgCdTe are one of few optoelectronic products manufactured currently in Poland and exported to many countries worldwide. The devices have found important applications for scientific and medical instruments, in industry, environment protection and military t[...]
15
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Z uwagi na trudności uzyskania skokowej zmiany aktywności jonów na membranie elektrody, zmierzone wartości parametrów dynamicznych elektrod jonoselektywnych zależą między innymi od zastosowanej metody badawczej. W artykule przedstawiono nowe stanowisko pomiarowe przeznaczone do zadawania skokowej zm[...]
EN Measured values of dynamic parameters of ion-selective electrodes are dependent i.e. on the research methods applied due to difficulties in the proper realization of the ion activity change at the electrode membrane. In the paper, the new measuring set-up, realizing the activity step, is presented. [...]
16
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 122--124
PL W artykule zaprezentowano metodykę pomiarów oraz wyniki badań wpływu wykształceń na suficie na czas detekcji czujek pożarowych. W badaniach wykorzystano stanowisko wyposażone w przeszkodę w postaci kanału wentylacyjnego, umożliwiające dokonywanie pomiarów czasu zadziałania czujek w skali rzeczywiste[...]
EN In this paper the methodology of measurements and results of the examination of the impact of ceiling obstructions on the response times of fire detectors was presented. In the research a measuring chamber equipped with an obstacle in form of the ventilation channel, allowing to make measurements of[...]
17
63%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 10 118--122
PL W artykule omówiono zagadnienia projektowania funkcji bezpieczeństwa realizowanych w układzie sterowania wykorzystującym podsystem transmisji danych bezpieczeństwa. Przedstawiono metodykę projektowania pozwalającą uwzględnić wpływ podsystemu transmisji danych bezpieczeństwa na przyrost prawdopodobie[...]
EN The paper presents the rules of development of safety related control functions which use the safety fieldbus. The presented development methodology specifies the safety fieldbus effect for the estimation of probability increment of dangerous failure per hour and for safety integrity level SIL and a[...]
18
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2012 nr 3 15-18
PL W publikacji umieszczono wyniki dotyczące badania jakości sterowania siecią neuronową pracującą z różnym czasem wykonywania obliczeń. Celem jest wyznaczenie (dla założonego obiektu) granicy częstotliwości, z jaką musi pracować sieć, aby sterowanie spełniało założone wskaźniki jakości. Do uczenia sie[...]
EN In the article reader can find the results of testing the quality of neural network control with varying calculations time. The aim is to determine (for the assumed object) the limit frequency with which it must work to meet established quality indicators. Neural network learning algorithm uses the [...]
19
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 5 314-317
PL Celem artykulu jest przedstawienie metod realizacji skokowej zmiany aktywności jonów na membranie elektrody jonoselektywnej. Opisano metodę z wirującym naczyniem i zmodyfikowaną metodę wstrzykową, które opracowano na potrzeby Laboratorium Miernictwa Przemysłowego, metody z elektrodami w układzie rów[...]
EN The work presents realizations of the ion activity steps at the membrane of ion-selective electrodes (ISEs). The most important elements in properly conducted experiments are exclusions of opening the (ISE - probe solution - reference electrode) measuring circuit and exclusions of mixing two differe[...]
20
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The dual core bit-byte CPU must be equipped with properly designed circuits, providing interface between the two processor units, and making it possible to exploit all its advantages like versatility of the byte unit and speed of the bit unit. First of all, the interface circuits should be designed [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last