Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  respiratory protective devices
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 3 25-27
PL Autorka omawia początkowy etap prac zmierzających do ustalenia procedury doboru skuteczności sprzętu ochrony układu oddechowego, opartej na wskaźniku ochrony. W artykule przedstawiono kierunki badań prowadzonych w UE i w USA oraz założenia do krajowego programu badań ukierunkowanych na wyznaczenie w[...]
EN The author discusses the first stage of creating a procedure based on a protection factor - for selecting respiratory protective devices. This paper presents the results of studies conducted in the EU and in the USA, as well as a new concept of determining the protection factor for different types o[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 1 8-11
3
84%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2013 Vol. 19, No. 2 285--295
EN The basic aim of this research was to establish the efficiency of filtering materials widely used in respiratory protection devices with particular interest in their porosity, degree of electric and changeable process parameters, such as the flow rate of the test nanoaerosol and the size range of na[...]
4
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2014 nr 1 10-13
PL Sprzęt ochrony układu oddechowego należy do najpopularniejszych środków ochrony indywidualnej, stosowanych głównie w przemyśle spożywczym, budowlanym, chemicznym, a przede wszystkim wydobywczym. Użytkownicy masek, filtrów i półmasek filtrujących zwracają szczególną uwagę na ich parametry ochronne w [...]
EN Respiratory protective devices are the most common personal protective equipment in food industry, architecture, chemical industry and, most of all, in miming. Users of full face masks, particle filters and filtering half-masks are especially concerned about their safety parameters under real condit[...]
5
84%
Biotechnology and Food Science
2017 Vol. 81, nr 2 159--168
EN Filtering respiratory protective equipment is commonly used for protection against bioaerosols in industrial workplaces. However, the EU legislation does not specify the requirements for its antimicrobial properties. The result is that in the market there is no equipment available that would ensure [...]
6
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 3 (123) 62--67
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości ochronnych i użytkowych opracowanych zmodyfikowanych pojedynczych i złożonych struktur włókninowych w zakresie penetracji wobec aerozoli stałych i ciekłych, oporów przepływu powietrza oraz zdolności do sorpcji wilgoci z powietrza podczas pracy oddych[...]
EN The paper presents a study of the protective and functional properties of nonwoven structures, such as penetration by solid and liquid aerosols, airflow resistance, and air moisture sorption capacity. Nonwovens were modified by the introduction of electrostatic charges in the structure of polymer fi[...]
7
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 3 8-12
8
67%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2005 Vol. 11, No. 4 363--376
EN The primary aim of the study was to analyse the non-steady state of filtration for selected electrostatic filter materials designed for use in respiratory protective devices. The obtained results showed that the filtration process in electrostatic filters was dependent in the main on the following f[...]
9
67%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 1 (103) 81--88
PL Uregulowania prawne w zakresie ochrony pracowników narażonych na czynniki biologiczne w środowisku pracy oraz powszechna groźba ataków terrorystycznych wpływają na potrzebę doskonalenia właściwości sprzętu ochronnego i metod jego oceny. Artykuł prezentuje podejście do oceny włóknin o cechach biobójc[...]
EN Legal regulations concerning protecting workers threatened with biological factors in the workplace and the global threat of terrorist attacks influence the need to master the properties of protective equipment and the methods of its evaluation. The article presents an approach to nonwovens with bio[...]
10
67%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 1 (121) 89--94
PL W przypadku narażenia na wdychanie drobnoustrojów chorobotwórczych konieczne jest stosowanie filtrującego sprzęt ochrony układu oddechowego (ang. FRPE). Ponadto, gdy problem ten dotyczy sfery pozazawodowej ważne jest zapewnienie utylizacji zużytego sprzętu w sposób bezpieczny dla środowiska. Zastoso[...]
EN In the case of exposure to inhalation of pathogenic microorganisms, it is necessary to use filtering respiratory protective equipment (FRPE). When this problem concerns the sphere of non-professional use it is important to ensure the disposal of waste equipment in an environmentally safe way. The us[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last