Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 162
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  resources
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 47 67--77
EN The paper presents the changes in both role and significance of the resources utilized in a company's activities set against a background of changes to the operating environment. Classification of resources has been carried out and their interrelation in the process of adding value has been defined.
2
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2015 R. 56, nr 4 33--36
PL Przy obecnym stanie wiedzy na temat podziemnego zgazowania węgla brak jest podstaw dla rozważania metody PZW ani jako alternatywnej ani uzupełniającej dla konwencjonalnych metod eksploatacji w warunkach polskich złóż węglowych. Nie wyklucza to szans jej lokalnego zastosowania na małą skalę. Analiza [...]
EN The current state of knowledge on UCG processes, precludes from considering it as an alternative or a supplement for traditional exploitation methods, given the condition of coal deposits in Poland. However, this method can be applied on a limited scale. Analysis of deposit and environmental conditi[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN In article the extreme Arctic prirodno-climatic data of works area is presented. The characteristics of а coastal infrastructure is given, possibilities of development of potential deposits are considered. The concept of working out and arrangement of the revealed geological structures depending on [...]
4
100%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN Linear logic has many properties that make it suitable for application in various areas of computer science. It is able to describe dynamic processes, non-determinism, parallelism on syntactic level. In our paper we try to discuss resource oriented character of linear logic, its possibility to deal [...]
5
88%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2004 No. 5 21-33
EN Under market conditions, the successful performance of an enterprise depends on many factors including size, technology, staff, management system, quality, etc. One of the most important parameters is the ability to determine the strategic potential of a company. This may be achieved by accomplishin[...]
6
88%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 5 27--33
PL Przedstawiono polskie wymagania w zakresie dokumentowania złóż i wykonywania projektów zagospodarowania złóż, oraz takie wymagania sformułowane w kodeksach wzorowanych na JORC, które mają uznanie międzynarodowe, w szczególności w kanadyjskim NI 43-101. Wymagania te są podobnie formułowane. Różnice w[...]
EN The Polish and international JORC Code of reporting resources and reserves were presented. Attention was paid to the Canadian National Instrument (NI 43-101). They are formulated in the similar way. They differ due to varied purpose of reporting: inventory of resource base in Poland and public discl[...]
7
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono na przykładzie 100 gospodarstw ekologicznych wyposażenie w techniczne środki produkcji. Wśród technicznych środków produkcji wyszczególniono ciągniki rolnicze, maszyny uprawowe, maszyny do nawożenia organicznego, pielęgnacji, siewu, sadzenia, zbioru, a także do produkcji zwierz[...]
EN On an example of 100 organic farms the paper presents their technical means of production resources. The following were identified among the technical means of production: tractors, cultivation aggregates, machinery for organic fertilization, plant tending, sowing, planting and harvesting, and for l[...]
8
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2010 nr 3 36-40
9
75%
Management
PL Organizacje sektora publicznego podejmują działania w celu zapewnienia legitymizacji dla swoich działań i pozyskania zasobów potrzebnych do finansowania ich działalności. W tym celu zaspokajają oczekiwania kluczowych interesariuszy. Organizacje, które zarządzają relacjami z interesariuszami mają wię[...]
EN Public sector organisations have a sufficient influence to win political legitimization and resources to finance their operations by satisfying their stakeholders. Organizations that adopt stakeholder management principles probably better satisfy their constituent needs and balance their interests, [...]
10
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zanalizowano strukturę bazy zasobowej kruszywa naturalnego okruchowego na obszarze całego kraju i jej rozwój w ostatnim dziesięcioleciu. Scharakteryzowano strukturę wydobycia w układzie regionalnym i w odniesieniu do podtypów kopaliny. Określono trendy związane z przyrostem nowych zasobów. Rocznie d[...]
EN The paper analyses the level and development of the resources base of the natural aggregates resources in Poland in last decade. Tendencies of resources and production development are presented.
11
75%
Management
PL W zmieniających się organizacjach dominuje redukcjonistyczne podejście do zasobów. Sprzyja ono uzyskiwaniu szybkich efektów, jednak zagraża przyszłemu usytuowaniu strategicznemu organizacji. W artykule wskazano na potrzebę uwzględnienia kwestii zasobów w zarządzaniu zmianami oraz określono możliwośc[...]
EN The reductionist approach to resources dominates in changing organizations. It facilitates achieving fast results but endangers the future strategic position of the organization. The article indicates the need to take into consideration the problem of resources in managing changes and specifies poss[...]
12
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W dziesięcioleciu 1995-2004 stale następowały zmiany w wielkości zasobów, wydobyciu, i liczby złóż kamieni drogowych i budowlanych. Zasoby tych kopalin wzrosły o 319 min t, wydobycie o 65 min t. a liczba złóż o 67. W obrębie poszczególnych odmian litologicznych wskazano kopaliny, w których nastąpiły[...]
EN In the period of the last decade changes have occurred in resources, output and number of deposites of dimension and crushed stones. The resources of these raw materials have increased by 319 mln t while the output by 65 mln and 67 deposits. The raw materials characterised by highest changes were pr[...]
13
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper presents a review of mathematical models used in economic analysis of environmental problems. This area of research combines macroeconomic models of growth, as dependent on capital, labour, resources etc., with environmental models describing such phenomena like natural resources exhaustio[...]
14
75%
Karbo
2002 Nr 4 117-120
PL Scharakteryzowano zależność między rosnącym zaludnieniem Ziemi, a wzrostem zapotrzebowania na energię w świecie do roku 2050. Przedstawiono możliwe do wydobycia zasoby kopalnych nośników energii oraz rozwój światowej elektroenergetyki, w której węgiel zajmuje czołową pozycję.
EN Dependence has been characterised between increasing population on Earth and the increase in demand for energy in the World till 2050. Possible for extraction reserves of fossil energy carriers-have been presented and development of world electric energy industry in which coal takes a leading positi[...]
15
75%
Ekologia i Technika
16
75%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
2014 T. 22, nr 4 65--72
PL Biblioteka CIOP-PIB jest biblioteką specjalistyczną, udostępniającą dziedzinowe zasoby informacyjne z zakresu bezpieczeństwa pracy. W referacie zaprezentowano wyniki pilotażowego badania ankietowego, przeprowadzonego wśród czytelników Biblioteki. Zakres badania obejmował m.in. kwestię wyszu[...]
EN CIOP-PIB Library is a specialist library that provides domain-oriented information resources in the field of occupational safety. The paper presents the results of a pilot survey conducted among the readers of the Library. The scope of the study included, among other[...]
17
75%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 9 713--721
PL Przedstawione zostało porównanie polskiej klasyfikacji zasobów węglowodorów z PRMS, UNFC i klasyfikacją zasobów w złożach niekonwencjonalnych (w łupkach), a także ich wzajemne relacje i zakres stosowania. Różny cel tych klasyfikacji powoduje, że nie powinny być one używane zamiennie. Wskazane jest n[...]
EN The comparison of polish hydrocarbon resources classification system with PRMS, UNFC and applied to unconventional (shale gas) resources was presented. Mutual relations and mode of application was analyzed. Due to different purposes of classification they are not directly exchangeable. However their[...]
18
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Stosowanie międzynarodowej standaryzacji dokumentowania złóż i klasyfikacji zasobów kopalin ujętych w kodeksie JORC wynika z wymagań, stawianych przez międzynarodowe instytucje finansowe. Szczególną uwagę zwraca się na zasoby wydobywalne, które traktowane są jako składnik aktywów przedsiębiorstw gór[...]
EN Utilization of internationally accepted resources and reserves reporting standards is demanded by financial institutions. The special attention is focused on reserves data as recoverable amount of mineral commodity which are the part of mining assets. The mineral resources reporting standards and re[...]
19
75%
Builder
2016 R.20, nr 3 56--58
EN The problem of schedule optimization is a key issue of the following paper. The elaboration describes both a structure of the optimization model as well as how the model parameters can be determined. The mentioned above model incorporates: harmonized tasks, a graph that arranges the tasks in technol[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2014 nr 88 235--250
PL W artykule przedstawiono nowe, dokładniejsze dane, które mogą posłużyć uzupełnieniu bazy zasobowej rud miedzi i srebra w Polsce. Badania zostały wykonane na podstawie przeszło stu nowo zbadanych otworów archiwalnych. Uwzględniając kryteria wyróżniania obszarów o potencjalnych zasobach prognostycznyc[...]
EN In the paper new, more precise data which may be used to supplement the copper and silver ore resource base in Poland has been presented. The research has been conducted basing on over one hundred newly examined archival boreholes. Considering the criteda used to demarcate the areas of potential pro[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last