Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  resistance spot welding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2012 Vol. 57, iss. 4 1081-1086
PL W artykule opisano wyniki badań metalograficznych zgrzein punktowych wykonanych ze stali o podwyższonej wytrzymałości HSLA340 i dwufazowej stali DP600. Badania wykazały, ze jądro zgrzeiny dla stali HSLA ma mikrostrukture martenzytu niskowęglowego, a dla stali DP600 martenzytu i bainitu. Dla obu gatu[...]
EN The paper presents results of metallographic investigations of spot welds made of high-strength steel HSLA340 and dual-phase DP600 steel. Low-carbon martensite microstructure was found in the weld nugget of HSLA steel. The DP600 steel shows martensite and bainite microstructure. For both steels, no [...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2010 z. 230 39-48
PL W artykule opisano modelowanie za pomocą Metody Elementów Skończonych procesu zgrzewania oporowego punktowego cienkich blach stalowych. Omówiono sposób przygotowania modelu, przeprowadzenie obliczeń oraz dyskusję wyników. Wyniki symulacji przedstawiono w postaci rozkładów temperatury w obszarze zgrz[...]
EN Modelling of spot welding process by finite element method was described in the article. The model preparation scheme, numerical simulations as well as the discussion of the results have been demonstrated. The results of numerical simulation of the thermal field have been presented. The influenced o[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2009 z. 229 155-162
PL Na podstawie danych literaturowych przedstawiono krótką charakterystykę stali duplex, zestawiono jej zalety i problemy występujące podczas jej spawania. Opisano wyniki dotychczasowych prób zgrzewania rezystancyjnego punktowego stali 2205. W wyniku przeprowadzonej analizy postawiono tezę istnienia mo[...]
EN On the basis of literature data a short characteristic of duplex stainless steel was presented along with advantages and problems occurring during its fusion welding. To-date tests results of resistance spot welding of 2205 type steel were also described. As a result of analysis performed the thesis[...]
4
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 2B 1009--1019
EN The article presents the possibilities of using acoustic microscopy to evaluate defects in resistance spot welding joints. For this purpose, the welded joints were made from two grades of aluminium plates EN AW5754 H24 and EN AW6005 T606, which were then subjected to non-destructive testing using ac[...]
5
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In the automotive industry, more and more it is compulsory to develop new grades of stainless steels, such as high resistant Martensitic Stainless Steels (MA-SS) and Ferritic Stainless Steels (FSS) in order to realise certain or many complex deep drawn pieces. For these grades, resistance s[...]
6
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2019 Vol. 57 nr 4 807--820
EN In the present research, a parametric study in Resistance Spot Welding (RSW) of thin AISI 1008 steel sheets is investigated via FEM. All the time steps through the RSW process, including squeeze time, welding time, holding time and cooling time are taken into account. First, the effects of various p[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2010 z. 80 [274] 127-134
EN The paper deals with the influence of welding parameters of resistance spot welding on the quality of welded joints. Joints were made with combination orgahanized steel sheets DX51D + Z (EN 10142/2000) and TRIP 40/70 + Z100MBO. It is an advanced material combination frequently used in designing car [...]
8
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 6 385-389
PL Artykuł dotyczy analizy materiału końcówek elektrod do punktowego zgrzewania oporowego. Zostały ocenione mikrostruktury większości używanych stopów Cu na elektrody do punktowego zgrzewania oporowego. Stopy CuCr1Zr, CuCoBe i CuBe2 używane są na elektrody do zgrzewania. W artykule przedstawiono analiz[...]
EN The work deals with material analyses of welding tips for resistance spot welding. Microstructures of most used alloys of Cu for welding electrodes of resistance spot welding were evaluated. Alloys of CuCr1Zr, CuCoBe and CuBe2 are used for spot welding electrodes. In the article, analysis of influen[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 73 [253] 161-166
EN The paper deals with evaluation of properties of joints made by clinching and resistance spot welding. Clinching method is a relatively new technique of material joining which is beginning to find its place in the automotive industry as an alternative to resistance spot welding, especially in joinin[...]
10
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Ultrawysokowytrzymałe i zaawansowane technologicznie stale znajdują zastosowanie w produkcji pojazdów samochodowych, przy produkcji elementów karoserii, szczególnie w miejscach gdzie istotne jest bezpieczeństwo konstrukcji. Zmienne warunki produkcji mogą wpływać na stabilność procesu zgrzewania i pr[...]
EN Ultra-high and advanced high strength steels find their application in the production of vehicles, for the manufacturing of car body components, especially of those that are crash safety relevant. Production related influences may affect the process stability and cause the loss of quality that can b[...]
11
75%
Inżynieria Maszyn
PL Artykuł przedstawia obliczenia numeryczne wybranego modelu procesu zgrzewania oporowego punktowego. Obliczenia numeryczne wykonano w oparciu o pakiet profesjonalnych kodów programowych firmy ANSYS Inc., wykorzystujący metodę elementów skończonych. Ze względu na przewidywany zakres symulacji opracowa[...]
EN The paper presents numerical calculations a selected model of resistance spot welding. These calculations were carried out basing on professional code ANSYS. applying the finite element method. Because of the anticipate: range of simulations parameirical files have been developed pemiitting a comple[...]
12
75%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 11 603--609
PL Celem artykułu była ocena wytrzymałości złączy wykonanych z blach z tytanu grade 3 i grade 4 o grubości 0,4 mm. Blachy łączono w sposób zakładkowy przez zgrzewanie oporowe. Złącza zgrzano pojedynczą zgrzeiną RSW. Dokonano wyboru optymalnych parametrów zgrzewania. Ocenie poddano złącza wykonane za po[...]
EN Titanium and have been identified as one of the best engineering metals for application in many industrial fields such as aviation, automotive and civil engineering. This is because of properties of the material: low density and high mechanical strength. Titanium also is characterised by excellent c[...]
13
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 646--647
PL Artykuł przedstawia klasyfikację procesu zgrzewania oporowego. Omówiono możliwość robotyzacji tego procesu, jej zalety oraz wady, a także rozwiązania sprzętowe oferowane przez producentów. Opisano stanowisko do badania drgań narzedzia w zrobotyzowanym procesie zgrzewania, przedstawiono wyniki badań.
EN The article presents the classification of the resistance spot welding process. Discussed the possibility of spot welding robotization, the advantages and disadvantages of such a solution as well as hardware solutions offered by manufacturers. Described the research station used in testing the vibra[...]
14
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2016 Vol. 64, nr 2 425--434
EN Few aspects of shunting effect have been studied so far. Shunting effect in resistance spot welding (RSW) occurs when the electrical current passes through the previous spot welds. Value of this current depends mostly on distance, number, and size of previous spot welds. This will cause some dimensi[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 8 142--145
PL Zaprojektowano transformator do wsokoczestotliwościowego punktowego zgrzewania. Przeprowadzono analizę rozkładu prądów wiroychw celu uwzględnienia impedancji upływowej oraz zaproponowano schemat zastępczy transformatora trzy-uzwojeniowego otrzymanego przez zastąpienie dwóch transformatorów dwu-uzwoj[...]
EN Transformers of high frequency resistance spot welding systems are considered. The equivalent circuit of a three-winding transformer, which is obtained by replacing it with two two-winding transformers, is used. It is shown that the magnetic coupling factor for the leakage fluxes of these two-windin[...]
16
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2018 Vol. 18, no. 2 522--531
EN The article presents the process of resistance welding in relation to the expulsion of liquid metal from the weld nugget. The research-related tests involved the synchronic recording of welding process parameters such as welding current and voltage as well as electrode force and travel. The phenomen[...]
17
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Tryb uszkodzenia zgrzein (pękanie na granicy faz a wyrywanie) jest jakościowa miara zachowania zgrzein. Biorąc pod uwagę niekorzystny wpływ uszkodzenia na granicy faz na odporność pojazdu na uderzenia, parametry zgrzewania powinny być ustawione tak, ze trybem uszkodzenia jest wyrywanie co gwarantuje[...]
EN Failure mode of resistance spot welds (interfacial vs. pullout) is a qualitative measure of resistance spot weld performance. Considering adverse effect of interfacial failure mode on the vehicle crashworthiness, process parameters should be adjusted so that the pullout failure mode is guaranteed en[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Przemysł samochodowy jest obecnie skupiony na spełnianiu sprzecznych wymagań przepisów ochrony środowiska oraz potrzeb klientów w zakresie poprawy komfortu i cech bezpieczeństwa przez rozwijanie produkcji samochodów o lekkiej konstrukcji, a zatem energooszczędnych. Spełnienie tych wymagań jest możli[...]
EN The automotive industry is currently working to accommodate the conflicting requirements of both environmental legislation and customer demands for greater performance and more luxury and safety features, by developing a light-weight and therefore essentially, energy-efficient vehicle. To satisfy th[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Zgrzewanie oporowe punktowe znalazło różnorodne zastosowanie w wielu obszarach przemysłu jako ekonomicznie efektywna metoda łączenia blach. Potrzeba łączenia blach stalowych o różnej wytrzymałości, jakości i obróbce powierzchni występuje we współczesnym przemyśle samochodowym. Jednym z problemów pun[...]
EN Resistance spot welding has established itself across a wide range of industries as a cost-effective method for joining steel sheets. In modern vehicle manufacturing in particular, steel sheets of varying strengths, quality and surface treatment need to be joined. One of the problems of resistance s[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2010 z. 80 [274] 135-142
EN The paper deals with analyzing of defects of resistance spot welds, which mostly occur in welding of materials used in car body production. The defects were evaluated with destructive and non-destructive tests. A non-destructive method was a visual control of weld surfaces of lapped joints. Metallog[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last