Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  residual strength
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The aim of this work is to determine the residual strength of a Mi-24 helicopter's tail boom with a structural damage. The idea of this work has come from the fact that these helicopters are operated on a battlefleld and often suffer such damages. It may be crucial to make a quick estimation whether[...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2019 Vol. 57 nr 3 537--547
EN A new model, accurate and easy-to-apply, has been proposed to predict the residual strength for metal plates intact or with different damage degrees. In this model, we introduced the damage degree factor (DDF) to quantify the initial damage condition of a plate. The middle crack tension (M(T)) tests[...]
3
88%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 6 39-41
PL Artykuł prezentuje wyniki badań obejmujących proces niszczenia struktury skalnej w części pozniszczeniowej. Badania prowadzono w sztywnej maszynie wytrzymałościowej, umożliwiającej kontrolę przebiegu badań próbek skalnych po przekroczeniu ich krytycznej wytrzymalości. Interpretację wyników przeprow[...]
EN The paper presents results of tests including process of rock structure failure in post-failure part. Tests were conducted in a stiff testing machine enabling a control of the test of course for rock samples after exceeding their critical strength. Interpretation of results was conducted for typical[...]
4
88%
Kompozyty
PL Zaprezentowano wyniki badań resztkowej wytrzymałości na zginanie oraz na rozciąganie laminatów o osnowie poliestrowej zbrojonych włóknem szklanym. Porównano wytrzymałość i charakterystyki laminatu klasycznego oraz laminatu o zbrojeniu wzmocnionym międzywarstwowo poprzez zszywanie. Materiał zszywany [...]
EN Residual flexural and tensile strength tests results of polyester resin reinforced with glass fibers are presented. The strength and characteristics both of classical laminates and of laminates with stitched reinforcing layers were compared. Stitched material showed visibly higher residual flexural [...]
5
75%
Archives of Foundry Engineering
EN Describes how to obtain a soluble sodium silicate with a density of 1.40 g/cm3, 1.45 g/cm3, 1.50 g/cm3, and silica module M = 2.1 obtained from the silica- sodium glass with module M = 3.3 and M = 2.1. Residual (final) strength of molding samples made with these binders, were determined at temperatu[...]
6
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Wielomiejscowe uszkodzenia zmęczeniowe (MSD) są powszechnym problemem dla bezpieczeństwa statków powietrznych. Obliczenia analityczne, jak również symulacje numeryczne wytrzymałości resztkowej połączeń nitowych muszą być weryfikowane badaniami eksperymentalnymi. W niniejszej pracy prezentowane są wy[...]
EN Multiple-site damage in lap joint is common concern for safety of aircraft. Analytical calculations as well as numerical simulations of lap joint residual strength have to be verified by experimental data. In this paper results of laboratory tests of middle tension specimens (material D16) are repre[...]
7
63%
Kompozyty
PL Przedmiotem badań były kompozyty epoksydowe wzmacniane rovingiem węglowym o ułożeniu jednokierunkowym. Do badań udarnościowych zastosowano metodę Charpy'ego. Przeprowadzono badania ultradźwiękowe z użyciem defektoskopu cyfrowego sprzężonego z komputerem. Udarowe obciążenia poprzeczne spowodowały zna[...]
EN Increasing application of the CFRP in the high-loaded constructions is observed during the last period. The high--performance competition gliders can be an example. In such application even small damage of the composite structure may excessively decrease a safety margin. It was the reason for undert[...]
8
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W pracy przedstawiono algorytm numerycznej symulacji procesu darcia blach duralowych, na podstawie którego można wyznaczyć wytrzymałość resztkową. Jako kryterium pękania przyjęto kąt rozwarcia szczeliny (crack tip opening angle - CTOA). Implementację numeryczną algorytmu wykonano w postaci procedury[...]
EN In this paper an algorithm of numerical simulation of ductile tearing in aircraft fuselages subjected to widespread fatigue damage is presented. Using this algorithm the residual strength of a cracked airplane skin can be calculated. The crack tip opening angle was chosen as a crack criterion. The n[...]
9
63%
Archives of Foundry Engineering
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań wstępnych wpływu bezwęglowego dodatku - tlenku aluminium α - Al2O3 na wytrzymałość resztkową mas ze szkłem wodnym sodowym utwardzanych mikrofalami. Wytrzymałość oznaczano w temperaturze otoczenia na wygrzewanych w piecu próbkach walcowych.[...]
10
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents results of a preliminary research of the effect of bentonite addition on residual strength of microwave-hardened moulding sands, containing sodium waterglass. Strength was determined at ambient temperature, on cylindrical specimens baked in an oven. Moulding sands for examinations[...]
11
63%
Composites Theory and Practice
2014 R. 14, nr 3 134--138
PL Współczesne struktury lotnicze zawierają w sobie elementy pokryciowe, które mają za zadanie przenosić obciążenia m.in. statyczne, a przy tym być odporne na korozję czy uderzenia dynamiczne (impact). W związku z tym opracowano nowoczesne materiały hybrydowe, m.in. laminaty metalowo-włókniste, łączące[...]
EN Modern aircraft structures contain sheathing elements which are supposed to not only carry loads, e.g static ones, but also at the same time possess resistance to corrosion or dynamic impact. As a consequence, new kinds of hybrid materials, e.g fibre metal laminates, were created. They combine the m[...]
12
63%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości końcowej Rctk próbek masy formierskiej wykonanej ze stałym udziałem składników wiążących uwodnionego krzemianu sodu o różnej wartości wskaźnika struktury WB, utwardzanego w procesie estrowym. Zakres temperatury badań wynosił od 300°C do [...]
EN Results of Rctk residual strength tests are presented for samples of moulding sands prepared with a stable content of soluble sodium silicate binding agents of different WB structure indicator values, hardened in the ester process. The test temperature range was 300°C to 1000°C[...]
13
63%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2017 Vol. 57, no. 3 161--168
PL Opisano wykorzystane w badaniach metody modyfikacji uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa krzemianowego masy formierskiej. Określono zmianę wytrzymałości końcowej masy formierskiej z zastosowanymi spoiwami krzemianowymi oraz efektywność zmian wytrzymałości końcowej w funkcji temperatury wygrzewania[...]
EN The article discusses the ways of modification of hydrated sodium silicate as a silicate binder of moulding sands which were applied in the studies. It determines the change in the residual strength of the moulding sand with used silicate binders as well as the effectiveness of the changes in the re[...]
14
63%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wysokotemperaturowych modyfikowanych próbek uwodnionego krzemianu sodu i mas z jego udziałem. Określony został wpływ dodatków morfoaktywnych jako modyfikatorów uwodnionego krzemianu sodu, na właściwości (kohezyjno-adhezyjne) technologiczne mas formierskich wykon[...]
EN The article presents the results of high-temperature investigations of the modified samples of hydrated sodium silicate and of the sand mixtures with an addition of this compound. To improve the knocking out properties of these sands when poured with molten metal, the effect of morphoactive additive[...]
15
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The article presents the results of investigations, which make a fragment of the broad-scale studies carried out as a part of the project POIG.01.01.02-00-015/09 “Advanced materials and technologies”. One of the objectives of the introduction of new inorganic binders is to provide a good knocking ou[...]
16
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2019 Tom 21, cz. 2 1405--1426
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń nośności na ścinanie przy zastosowaniu wytrzymałości resztkowych analizowanego materiału wg fib Model Code i RILEM. Obliczenia nośności na ścianie wykonano w dwóch wariantach: przy stałym przekroju elementu oraz przy stałym stopniu zbrojenia na zginanie. Zapr[...]
EN This article presents calculation results for shear capacity which were obtained using SFRWSC's residual strengths in accordance with fib Model Code and RILEM standards. Shear capacity was calculated in two variants: for constant cross-section of a specimen and for constant ratio of flexural reinfor[...]
17
51%
Przegląd Geologiczny
EN The stress-strain behaviour of tills under static and dynamic loadings were analyzed in the paper. Test results conducted on the tills from Ursynów area inWarsaw are presented. Extensive spectrum of advanced laboratory testing (including SEM, Row-Barden consolidometer, ring-shear apparatus, dynamic [...]
18
51%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 6 335--342
PL Badano wpływ kształtu włókien stalowych, o zbliżonej smukłości, na mechaniczne właściwości samozagęszczającego się betonu, z dodatkiem tych włókien (0,5%). Uzyskane rezultaty wykazały, że maksymalne obciążenie jakie mogły przenosić beleczki betonowe nie zależy od kształtu włókien stalowych. Nie stwi[...]
EN The effect of steel fibres shape, at their similar slenderness, on mechanical properties of self-compacting concrete, reinforced with these fibres addition (0.5%), was studied. The results show that the maximum load that were able to transfer SCC samples was not dependent of the shape of fibres. The[...]
19
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents a research on influence of dielectric drying process on mechanical properties of water-glass containing moulding sands. Examined were moulding sands containing additions of 1.5 and 2.5 % of hydrated sodium silicate grades 145, 149 and 150, most often used in foundry practice. Stan[...]
20
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper continues dealing with the issues of influence of microwave hardening on mechanical properties of waterglass-based moulding sands. This second part of the research includes examining moulding sands containing 1.5, 2.5 and 3.5% of hydrated sodium silicate grade 150. Standardised, microwave-[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last