Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 172
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  residential building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2011 nr 11 37-40
PL Państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, stosując się do protokołu z Kioto, wprowadzają ograniczenia zużycia energii, a także starają się zwiększać udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Istotnym elementem ograniczania zużycia energii są oszczędności w sektorze budowlanym. Elementem pol[...]
EN European Union countries, including Poland, following the Kyoto Protocol, introduce reduction of energy consumption and also try to increase the share of energy from renewable energy. An important element of reducing energy consumption are savings in construction sector. Component of EU policy to re[...]
2
100%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono opis typowych usterek i uszkodzeń trzonów kominowych w budynkach mieszkalnych z różnych okresów: początku XX w., z lat 50. i 60. XX w., z okresu intensywnego rozwoju systemów wielkopłytowych, a także wznoszonych obecnie. Celem publikacji jest próba usystematyzowania zagadnie[...]
3
100%
Izolacje
PL Obowiązujące w Polsce wymagania w zakresie zapotrzebowania budynku na ciepło dotyczą jedynie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Tymczasem nie jest to jedyny element, który należy wziąć pod uwagę na etapie projektowania architektonicznego, wpływający na energochłonność budynku.
4
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W referacie przeprowadzono analizę efektywności termomodernizacji wybranego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Modernizacja obejmowała ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę okien oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Do oceny inwestycji wykorzystano wskaźniki: SPBT, N[...]
EN In the paper, efficiency analysis of thermomodernization in a multifamily residential building. Modernization encompassed warming - up the external walls and the flat root, changing windows and modernization of central heating installation. The assessment of investment was carried out using the foll[...]
5
100%
Technical Issues
2016 nr 4 3--8
EN Each building can be characterized with an energetic quality which is described by energetic indexes. Heat transfer coefficients U for building envelope and woodwork is the basis to count them. Both earlier mentioned coefficients and indexes shouldn’t exceed maximum legitimate value, which are deter[...]
6
88%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 592-600
PL W referacie przedstawiono problemy związane z wystąpieniem stanu awaryjnego konstrukcji stropu żelbetowego nad garażem podziemnym, w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, wykonywanym w wydzielonym, rewitalizowanym obszarze zabudowy miejskiej. W pracy wskazano na przyczyny powstałych zagrożeń bezpiecze[...]
EN In this paper problems related to a failure state of a reinforced concrete ceiling over a subterranean carpark in a multi-family residential building constructed in a detached, revitalised zone of urban building are discussed. The reasons for occurred safety risks were pointed out - wrong design ass[...]
7
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 62 191-197
EN The article discusses concepts of illuminating a residential building. The importance of computer visualizations for illumination is described. The effect of lighting equipment and illumination method on the final visual effects is analyzed. It was established that the final appearance of the illumi[...]
8
88%
Instal
2011 nr 12 29-30
PL Unieważnienie w 2009 r. normy PN-92/B-01706, dotyczącej wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych, bez wskazania normy zastępczej, spowodowało poszukiwania aktualnych zasad obliczeniowych, umożliwiających dla tych instalacji prawidłowy dobór średnic przewodów. W pracy zaproponowano takie zasa[...]
EN Revocation in 2009 of the standard PN-92/B-01706 concerning requirements in the design of water supply, without any indication of surrogate standards, motivated the search for new computing rules enabling the correct selection of pipe diameters for these installations. The new proposed rules concern[...]
9
88%
Dozór Techniczny
2003 z. 2 39
10
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN This paper includes an evaluation of ventilation conditions in a given living quarters – a room in a single-family house, based on local parameters of thermal comfort determined by numerical calculations. Global parameters (Predicted Mean Vote and Predicted Percentage of Dissatisfied) and local pa[...]
11
75%
Elektro Info
2005 nr 3 78-81
PL Czwarta częśc poświęcona jest wyposażeniu instalacji i podstawowym zasadom ich użytkowania.
12
75%
Elektro Info
2005 nr 1-2 46-49
PL Jest to trzecia część artykułu mgr. inż. Andrzeja Boczkowskiego, poświęconego modernizacji instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Tym razem autor skoncentrował się na instalacjach w pomieszczeniach, w których wystepuje zwiększone ryzyko porażeniowe oraz na zagadnieniach dotyczących planow[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono analizę parametrów, które mogą wpływać na charakterystykę energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Analizą objęto stan ochrony cieplnej budynku, rodzaj źródła ciepła oraz strumienie powietrza wentylacyjnego wynikajace z wyposażenia lokali mieszkalnych. Wskazane zo[...]
EN The paper presents the analysis of the parameters that may influence the energy performance of multiflat residential buildings. The analysis encloses thermal protection of the building, heat sources and ventilation air flow. In the conclusions there are indicated the conditions of obtaining the prim[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2006 z. 40 [229] 329-334
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji wymiany powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych wyposażonych w wentylację naturalną. Symulacje przeprowadzono autorską procedurą obliczeniową. Na podstawie analizy prowadzonych symulacji, zaproponowano wprowadzenie zróżnicowania stolarki okiennej (np. w odn[...]
EN This paper presents selected simulation results of air exchange in dwelling houses equipped witch natural ventilation. These numerical simulations are performed witch own numerical software. On the basic of performed simulation analysis introduction of various window types was proposed (e.g. dependi[...]
15
75%
Energetyka
2001 nr 10 632-634
PL Omówiono źródła uciążliwości dla mieszkańców wywoływane przez stacje transformatorowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych. Podano dopuszczalne wartości poziomu dźwięku i drgań w pomieszczeniach mieszkalnych oraz sposoby ograniczenia natężenia hałasu; a zwłaszcza przedstawiono wyniki pomiarów skut[...]
EN There are discussed sources of nuisance for inhabitants caused by transformer substations localised in residential buildings. Given are admissible values of sound and vibration level; there are especially presented measurement results of effectiveness of vibro-isolation pads of two types.
16
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2007 nr 5 113--121
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
18
75%
Instal
2003 nr 3 4--6
PL W artykule przedstawiono przykład, dla konkretnego budynku mieszkalnego, obliczeniowego określenia wartości współczynników redukcyjnych z tytułu położenia lokalu w budynku, stosowanych w systemie indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie rzeczywistego rozkładu zużycia ciepła. Sposób[...]
EN The calculation example of the reduction coefficient values in regard to a flat location in building, applied for the individual heat cost settling system on the ground of a real heat consumption distribution for the specific multifamily residential building, is presented in this paper. The means an[...]
19
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2005 R. 102, z. 6-A 145--152
PL Referat dotyczy projektu i realizacji przebudowy dachu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła we Wrocławiu, zniszczonego podczas działań drugiej wojny światowej, w latach pięćdziesiątych odbudowanego i czasowo zabezpieczonego. Projekt związany jest z poszukiwaniem optymalnego roz[...]
EN The paper pertains to the project and realization of rebuilding the roof of the St. Michael's church in Wrocław, which was destroyed during the Second World War, rebuilt in the 1950's and temporarily secured. The project includes finding the most optimal constructional solution, which effectively us[...]
20
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2019 nr 5 178--182
PL W artykule przedstawiony został projekt instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej dla budynku wielorodzinnego (tzw. bloku mieszkalnego). W założeniu system ten zostanie połączony z publiczną siecią energetyczną (ang. on-grid), a zatem wytworzona w nim energia elektryczna będzie wykorzystywana przez u[...]
EN In the paper the design of photovoltaic system for multi-family house is presented. The system is to be connected to the public electric grid so obtained electricity will be used by devices installed in the analysed building and possibly surplus energy will be sold. This solution enables significant[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last