Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 490
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  research
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The complexity of the process of controlling the steering system assistance causes that the assistance units, designed as the control systems, change their characteristics depending on the frequency and amplitude of the torque applied to the steering wheel as well as on the frequency and amplitude o[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL Referat dotyczy badań odbiorczych maszyn przepływowych i wyporowych w zakresie wydajności, sprężu, mocy napędowej lub sprawności. Zasady badań odbiorczych oparto na normach. W referacie omówiono skrótowo ideę procedur badań odbiorczych oraz podano przykłady badań dmuchawy Roots'a i sprężarki śrubowe[...]
3
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy wykazano możliwość wykorzystania techniki termowizyjnej do diagnozowania kabli elektroenergetycznych ułożonych w ziemi. Uszkodzenie kabla zamodelowano grzejnikiem. Badania termograficzne powierzchni ziemi pod którą był zamodelowany defekt kabla wykazały jednak ograniczony zakres zastosowania[...]
EN The article presents possible use of thermovision technique in diagnosing electro-energetic cables placed in the ground. The damage in cable condition has been demonstrated on an example of a heater. Thermographic study of the ground surface under which a modeled damaged cable was placed has shown l[...]
4
80%
Izolacje
PL W artykule omówiono procedury obliczeń numerycznych złączy ścian zewnętrznych oraz określono parametry cieplno-wilgotnościowe wybranych mostków cieplnych. Przedstawiono obliczenia złączy ścian dwuwarstwowych: narożnika ściany zewnętrznej i połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez w[...]
EN The article discusses numerical calculation procedures for external wall joints and specifies heat and humidity parameters of selected thermal bridges. It also presents the calculations of insulated solid walls: the corner of an external wall and the joint between the external wall and the floor sla[...]
5
80%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród projektantów, wykonawców i użytkowników dachów zielonych. Na podstawie badań dokonano próby określenia stanu technicznego dachów zielonych eksploatowanych w Polsce.
EN The article presents the results of public opinion polls conducted among designers, contractors and users of living roofs. Results of the survey formed the basis for making an attempt to determine the condition of living roofs which are in use in Poland.
6
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Wiele lat temu sieci neuronowe sieci neuronowe były przedmiotem badań prowadzonych głównie z pobudek teoretycznych. Celem tamtych, prowadzonych przez naukowców prac, było głównie lepsze poznanie biologicznych aspektów funkcjonowania mózgu, a także psychologicznych podstaw kognitywistyki, poprzez bud[...]
EN Many years ago neural networks are subject of scientific research conducted only for curiosity. The researchers pursue to better understanding of natural brain behaviour by means of forming of mathematical, electronic and simulation models. Unexpectedly as additional result of such research new comp[...]
7
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of the study was to present a view of problems of quality management system in university education in the field of education and research. Design/methodology/approach: In the paper there was presented an approach to quality management system in the institute and associated requ[...]
8
80%
Chemical and Process Engineering
PL Rosnące zapotrzebowanie na materiały specjalistyczne, jak również produkty o ściśle określonej strukturze molekularnej i zdefiniowanych właściwościach przesunęło punkt ciężkości sposobu planowania produkcji z projektowania procesu na projektowanie produktu i kluczową kwestią jest obecnie jaki produk[...]
EN The increased demand of specialized materials and active compounds which are of much more complex form than the commodity chemicals has shifted the focus of manufacturing from the process design to product design and the key question is now what product would be manufactured and not how it will be p[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
10
80%
Problemy Jakości
PL W opracowaniu naświetlono zarys problematyki jakości życia oraz aktualne działania podjęte w Zespole Badawczym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i innych Zespołach w Polsce.
EN All people know the determination of quality as the fulfilment of customer requirements and expectations. But what is the quality life?: 1. the level of spiritual and material needs satisfaction of human being, 2. the degree of requirements fulfilment, regarding material and spiritual existence leve[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 139 99-111
PL W artykule omówiono ważniejsze prace związane z badaniami i obliczeniami specjalnymi typów wymienników ciepła.
EN Results of the most important studies of selcted types of compact heat exhangers are presented and their bearing on the calculation procedures and operation are discussed.
12
80%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 3 54--57
13
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN Nonlinear structural mechanics should be taken into account in the practical design of reinforced concrete structures. Cracking is one of the major sources of nonlinearity. Description of deflection of reinforced concrete elements is a computational problem, mainly because of the difficulties in mod[...]
14
80%
Geology, Geophysics and Environment
2016 Vol. 42, no. 1 105--106
EN The Boda Claystone Formation (BCF) is a sedimentary complex researched for decades (Barabásné Stuhl 1981, Fülöp 1994, Varga 2009, Halász 2011). It was chosen the most suitable geological formation to host the high-level radioactive waste disposal (HRWD) facility in Hungary (Hámos et al. 1999, Konrád[...]
15
80%
Przegląd Górniczy
2000 nr 12 22-28
PL W artykule opisano wyniki pomiarów oraz analizy rozkładu obciążeń kotwi uzyskanych za pomocą nowej techniki pomiarowej Badania zrealizowano w górotworze karbońskim przy zastosowaniu kotwi pomiarowej, mechanicznej. Określono wielkości i rozkład uśrednionych sił działających na poszczególnych odcinkac[...]
EN Results of measurements as well as analyses of load distribution on roof bolts obtained by means of a new measurement technique ar described. The research has been realised in Carboniferous rock mass using a measuring mechanical roof bolt. The values and distribution of the averaging forces acting o[...]
16
80%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Rolnictwo precyzyjne to jeden z głównych kierunków rozwoju technologii rolniczych. W artykule przeanalizowano istotne atrybuty rolnictwa precyzyjnego. Wskazano, że rolnictwo precyzyjne wymaga wielokierunkowych badań w wielu dyscyplinach. W dziedzinie konstrukcji maszyn potrzebne jest opracowanie now[...]
EN Precision agriculture is one of the main trends in agriculture technology development. The most significant attributes of precision agriculture are analysed in this paper. It is pointed out, that precision agriculture needs multidirectional research in many scientific fields. In the field of agricul[...]
17
80%
Przegląd Górniczy
PL W utworach karbonu kopalń "Piast" i " Rydułtowy" w rejonach okien hydrogeologicznych stwierdzono wody infiltracyjne po ostatniej transgresji morskiej w trzeciorzędzie o składzie izotopowym oraz ich mieszanie z solankami pochodzącymi najprawdopodobniej z procesu transpiracji lub ewapotranspiracji. So[...]
EN In the Carboniferous formations of the mines ,,Piast" and ,,Rydultowy", in the regions of the hydro-geological windows infiltration waters after the last sea transgression in the Tertiary of the following isotopic composition 82HŤ-62 %o and 518OŤ-8,9 %o have been stated and their mixing with the bri[...]
18
80%
Przegląd Górniczy
PL Omówiono wyniki pomiarów konwergencji oraz pomiarów endo-skopowych w wyrobiskach wykonanych w obudowie podporowo-kotwiowej dla czterech schematów obudowy.
EN iThe results of convergence measurements as well as endoscopic measurements in the workings executed with composite standing - roof bolting support are discussed for four support schemes.
19
70%
Journal of KONES
EN Road safety was and still is one of the real hazards for human society all over the world. In order to manage the problem of excessive road death toll at the both sides of Atlantic two independent initiatives were started in 1970 in the USA in the US Department of Transportation. The paper describes[...]
20
70%
Journal of KONES
EN This work presents the physical model of changes setting in multilayer bearing of combustion engines. It is known, that the slide bearing of high-load combustion engines independently from manufacturing technology, must have a material stability with regard on diffusion process of the alloy componen[...]
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last