Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rescue services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 26-40
PL Bojowe Środki Trujące BŚT mogą zagrażać grupom ludności w wyniku aktów terrorystycznych, w wyniku awarii przemysłowych, w których trakcie do środowiska mogą uwolnić się związki chemiczne o podobnym działaniu do BŚT. Klasyfikacja BŚT opiera się na trzech podstawowych kryteriach, jakimi są ich właściw[...]
EN Toxic warfare agents (TWAs) can threaten groups of population as a result of terrorist acts as well as industrial failures during which chemical compounds with similar effects to TWAs may be released into the environment. TWA classification is based on three basic criteria: physical and chemical pro[...]
2
100%
Logistyka
2015 nr 4 7877--7885, CD2
PL W artykule zaprezentowano problemy implementacji i testowania mobilnej aplikacji umożliwiającej zobrazowanie informacji z systemu monitoringu w celu wsparcia operacji ratowniczych. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia dostęp do danych wideo z systemu monitoringu i akwizycji danych dla osób funkcyjnyc[...]
EN The article presents problems of implementation and testing a mobile application that allows visualization of information from the monitoring system to support rescue operations. The proposed solution allows access to the video data from the monitoring and data acquisition system for those involved [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 26 153--161
PL Problem troski o zdrowie publiczne jest jednym z najistotniejszych współczesnych dylematów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Podstawowym warunkiem wysokiego poziomu zdrowia publicznego jest sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w państwie. W Polsce kształt systemu ochrony zdrowia jest o[...]
EN The problem of public health care lies within the interests of sustainable development movement. Health care system efficiency is one of the most important factors which determines the level of public health. In Poland, health care system is a result of a wide catalogue of law and good practice. One[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 291--296
PL W artykule omówione zostały perspektywy rozwoju i wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w służbach ratowniczych. Rynek dronów (tak potocznie nazywane są bezzałogowe statki powietrzne) jest aktualnie najbardziej i najszybciej rozwijającą się dziedziną sportów lotniczych. Bezzałogowce[...]
EN The article is about prospects for the development and use of unmanned aerial vehicles (UAVs) in rescue services. Market drones (as they are commonly called unmanned aerial vehicles) is currently the most and the fastest growing area of air sports. Drones are used not only in the context of military[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 265--275
PL Zakłada się, że podstawą sprawnego działania służb prewencji i ratownictwa w przeciwdziałaniu skutkom zdarzeń kryzysowych jest ścisła koordynacja i współpraca. Zatem skuteczne działanie służb ratownictwa i prewencji wymaga szybkiego i sprawnego podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach organizac[...]
EN It is assumed that the basis for the smooth operation of prevention and rescue services in counteracting the effects of the crisis events is close coordination and cooperation. Thus, the effective operation of emergency services and prevention requires quick and efficient decision-making at all leve[...]
6
84%
Logistyka
2015 nr 4 8053--8062, CD2
PL Referat dotyczy oceny zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych transportem drogowym w Polsce. Pojazdy przewożące towary niebezpieczne mogą powodować wypadki, pożary, eksplozje, skażenie chemiczne oraz znaczne szkody dla ludzi oraz środowiska. W Polsce brak jest systemu monitorowania p[...]
EN The paper refers to threat assessment of dangerous goods in road transportation of the Republic of Poland. DGV can cause an accident and lead to fires, explosions and chemical poisoning or burning with considerable harm to people and the environment. There is not monitoring system in Poland to contr[...]
7
84%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2015 Nr 2 105--111
PL Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie i identyfikacja współczesnych zagrożeń, których źródłem jest działalność człowieka w cyberprzestrzeni oraz analiza potencjalnych zagrożeń, które wynikają z szybkiego rozwoju sieci teleinformatycznych. W artykule wskazane zostały czynniki ryzyka oraz opisano poten[...]
EN Aim: The purpose of this article is the identification of contemporary challenges, the source of which is human activity in the cyberspace, as well as provision of an analysis of potential risks following the rapid development of IT networks. The article identifies risk factors and describes potenti[...]
8
84%
Logistyka
2015 nr 4 7467--7474, CD2
PL W pracy zaproponowano koncepcję nowego typu konstrukcji mostów rozwijalnych, bazujących na strukturach typu tensegrity. Do zaprojektowania rozwijalnej kładki wykorzystano cechy inteligencji konstrukcji tensegrity, rozumiane jako możliwość szybkiego sterowania własnościami struktury. Kładki takie mog[...]
EN The paper focuses on a conceptual study on a new type of deployable bridges, based on tensegrity structures. Special properties of these structures, such as the inherent smartness, were used to create a conceptual design of the footbridge. Presented structures may be used as temporary passages for p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last