Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 334
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  repair
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2013 nr 16(1) 13--18
EN The research, determining the potential of network of maintenance workshops for agricultural machinery. A survey was conducted in 30 maintenance workshops in Western Pomerania in 2009. The study period covered the years 2007–2008, when 8,476 repairs were made. The analysed workshops have experienced[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące nowoczesnych metod lokalizacji uszkodzeń wdrożonych w pracowni napraw COMW.
EN Main problems concerning implemented at Primary Standards Laboratory Service modern methods of troubleshooting are presented in this article.
3
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2008 nr 1 49-51
4
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2016 R. 57, nr 1 23--28
PL Zachowanie prawidłowych warunków technologicznych w procesie miejscowych napraw taśmy jest znaczącym czynnikiem w trwałości wykonywanych robót. Na ten proces składa się właściwa temperatura wulkanizacji, a zatem dobra jakość płyty wulkanizacyjnej oraz zasilacz elektryczny zapewniające konieczną temp[...]
EN Maintenance of correct technological conditions, in the process of local repairs of belts, is a decisive factor in the durability of performed works. This process encompasses correct temperature of vulcanization and therefor a good quality of vulcanizing plate and electric power supply ensure the re[...]
5
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN A unified structural analysis method is developed in order to take into account the histories of corrosion loss of material and repair on their long-term mechanical performance of steel structures in addition to the histories of the damages caused by excessive external loads, e.g. big seismic loads.[...]
6
88%
Materiały Budowlane
2002 nr 1 104-105
PL Wykonane przed laty konstrukcje żelbetowe wymagają napraw. Należą do nich m. in. wspornikowe płyty żelbetowe balkonów wielu warszawskich domów. W trosce o ich trwałość, a przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców poddaje się je ekspertyzom, a następnie zalecanym naprawom. W artykule omówiono dwie [...]
7
88%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2015 Nr 2 103--114
EN The article presents the characteristics of collapses of three building structures which occurred as a result of defects in workmanship, including the Hyatt Regency Hotel building in Kansas City, a building in Shanghai and the roof over a part of the grandstand at the stadium of FC Twente in Ensched[...]
8
88%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN This paper reviews selected historical and modern methods of strengthening timber structures using steel plates. The results of experimental testing are also presented, emphasizing that the differences in the results obtained were a result of the application of different strengthening methods, test [...]
9
88%
Fatigue of Aircraft Structures
2012 Iss. 4 94--99
EN The epoxy-bonded joints are widely employed in aerospace in the Composite Patch Bonded Repair (CPBR) method used for repair metallic and composite structures. The properties of epoxy usually meet the mechanical and environmental requirements, but the durability of bonded joints depends also on the s[...]
10
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The formation of effects of different order in the process of aircraft equipment recovery is investigated. Changes of idle time of aviation equipment, depending on the cost of its recovery and maintenance are estimated. Economic problems of reasonable implementation of qualitative aircraft recovery [...]
11
88%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2005 R. 13, nr 4 109--116
PL Efektywność produkcji rolniczej jest w istotnym stopniu uzależniona od kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń. Użytkownicy maszyn mogą mieć wpływ na wysokość tych kosztów. Poddano analizie koszty użytkowania i obsługi technicznej wybranej grupy maszyn w Kombinacie Rolnym Kietrz Sp. z o.o. Badania wy[...]
EN Agriculture's efficiency is dependent from machines and devices exploitation's costs. Machines users can have influence on height of these costs. Cost of usage and costs of technical service for chosen group of machines in Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o., have been analyzed in this article. Researc[...]
12
75%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 13 94-100
PL Rurociągi, podobnie jak maszyny i urządzenia, ulegają naturalnemu zużyciu, a także uszkodzeniom. Ważne jest, aby w przypadku zmian zachodzących podczas eksploatacji obiektu reagować w odpowiednim momencie. W tym celu należy wykorzystywać uzyskane wyniki badań, które powinny stanowić podstawę do form[...]
EN Pipelines like machines and devices are prone to natural usage and damages. Its important to respond in case of operation changes in the correct moment. To achieve it, research must be taken advantage of, to draw practical conclusions for the purpose of objects' repair and preventive measures.
13
75%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 5 185-190
PL Przedstawiono wyniki analizy kosztów użytkowania maszyn, pod kątem procesów zużycia i odnowy (naprawy) w Kombinacie Rolnym Kietrz Sp. z o.o. Analiza dotyczy lat 2004 oraz 2010 maszyn z grup ciągników rolniczych, kombajnów buraczanych i zbożowych oraz pojazdów samochodowych.
EN Analysis results of the operating cost of machinery were presented paying special attention to the wearing and renewal processes in the Farm Complex Kietrz Sp. z o. o. The analysis includes the years 2004 and 2010, and it concerns farm tractors machinery, both beet and combine harvesters as well as [...]
14
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The objective of the paper is to analyze the effect of substrate roughness and superficial microcraking upon adhesion of repair systems using concrete surface engineering approach. The results presented in this paper have been obtained within the framework of research projects performed to develop a[...]
15
75%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 1 347-353
PL Przemiany gospodarcze w naszym kraju wpłynęły w znaczący sposób na systemy prowadzenia napraw maszyn a także na stosowane procesy regeneracji ich części. Dalszy rozwój regeneracji jest uzależniony od tego, kto będzie się podejmował tego zadania. Należy sądzić, że opracowaniem nowych metod regeneracj[...]
EN Economic transformations in our country had considerable impact on machinery repair systems, and on employed regeneration processes for machinery parts. Further development of regeneration depends on who will perform this task in future. We should expect that development of new regeneration methods [...]
16
75%
Drogownictwo
2007 nr 12 388--392
PL Awaria nastąpiła podczas sprężania kabla i polegała na odspojeniu się otuliny z betonu, odgięciu kabla i powstaniu rys w płycie w obszarze odgięcia. Naprawa polegała na zaprojektowaniu żelbetowej podpory przekazującej nacisk kabla na dolną płytę przekroju skrzynkowego.
EN Damage happened during cable pre-stressing resulted in separating of concrete cover from the cable, bending the cable aside and screeching the concrete plate around. As repair work, reinforced concrete support has been design which should transfer load to lower plate of box superstructure.
17
75%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 205-211
PL W artykule omówiono prawna - techniczne aspekty oznakowania CE wyrobów i systemów do naprawy konstrukcji betonowych, które to oznakowanie umożliwia dopuszczenie tych wyrobów do obrotu na rynkach Unii Europejskiej. W ramach tego zagadnienia omówiono pokrótce procedury oceny zgodności wyrobów budowlan[...]
EN Construction products might be placed on European internal market when they have CE marking. In the paper the legal and technical aspects of CE marking for products and systems for the protection and repair of concrete structure are discussed. There are also shortly described procedures of conformit[...]
18
75%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 297--306
PL Ocena uszkodzeń statku powietrznego w warunkach polowych oraz właściwa ocena niezawodności, wykonanie naprawy na możliwie najniższym szczeblu organizacyjnym i weryfikacja zdatności do lotu w następstwie wykonanej naprawy jest elementem szczególnie ważnym w utrzymaniu zdolności bojowej sił powietrzny[...]
EN Assessing damage to aircraft in the field and making appropriate decisions on the reparability, making repairs at the lowest repair level possible and evaluating airworthiness of subsequent repairs is critical to the air forces maintaining its force projection capability. Design tools should be deve[...]
19
75%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2010 Nr 8 59-71
EN E. Kwiatkowskiego trestle bridge is one of the main parts of road infrastructure that connects sea transport (container terminal BTC) national roads Al, 1,7. Every limitation of motor traffic causes many problems for Gdynia inhabitants and moreover economical loss in transport economy. In recent two[...]
20
75%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2010 Nr 8 203-213
EN Paper describes the repair of footbridge. One of the aims of the repair was reduction of the footbridge dynamic actuation. Favourable alterations of dynamic characteristics were achieved by increase of span flexural stiffness in vertical plane. It was done by structural incorporation of balustrades [...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last