Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 429
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Applied Mechanics and Engineering
EN Atherosclerosis is the major cause of morbidity and mortality in much of the world. Atherogenesis is a complex process and have three stages. The first stage is the fatty streak lesion. The second stage is fibrous plaque. And the final stage is the complex lesion which show evidence of thrombus form[...]
2
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
3
63%
Karbo
1999 Nr 11 380-385
PL Właściwości reologiczne węgli w okresie ich termicznego uplastycznie-nia w sposób istotny wpływają na przebieg procesu spiekania oraz for-mowania się porowatej struktury koksu. Dla wyjaśnienia właściwości węgli w tym okresie wykorzystuje się najczęściej model zachowania się zawiesin cząstek stałych [...]
EN Rheological properties of coals in the period of their thermal plastic status influence, to a considerable degree, the course of baking process and formation of a porous structure of coke. In order to explain the coal properties and this respect one, most often take advantage of a model of behaviour[...]
4
51%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono pięcioparametrowy model reologiczny wykorzystany do opisu zachowania używanej taśmy przenośnikowej. Zaprezentowano również wyniki badań taśmy GTP-1000/2 zmianę parametrów sztywności i tłumienia oraz krzywe pełzania.
EN In paper it was presented 5-parameters rheological model implemented for description of operated conveyor belt. It was also presented results of research of belt type GTP-1000/2: change of parameters of stiffness and damping and creep curves.
5
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 1 15--16
PL Celem niniejszej pracy jest przedstawienie techniki pasywnej reologii optycznej na przykładzie porównania własnych wyników pomiarów lepkości uzyskanych tą techniką dla wody, glikolu i jego roztworów z klasycznymi pomiarami reologicznymi (Anton Paar Physica 301). Na podstawie tak dokonanych pomiarów [...]
EN Passive optical microrheology technique on the example of viscosity measurements for water, propylene glycol and its aqueous solutions is described in the paper. Results of microrheological measurements are compared with classical rheological measurements (Anton Paar Physica 301). Practical aspects [...]
6
51%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
7
51%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu ilości superplastyfikatora na właściwości zapraw oraz określono zależności pomiędzy właściwościami reologicznymi zapraw i mieszanek betonów samozagęszczalnych. Wykonano badania zmiany rozpływu zaczynów w zależności od ilości zastosowanego superplastyfikator[...]
EN Results of research into influence of superplasticizer quantity on mortars properties and dependences between rheological properties of mortars and concrete mixtures have been presented in the paper. Researches on spreading of cement leaven depending on quantity of used superplasticizer have also be[...]
8
51%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1203-1205
9
51%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych zagadnienia współpracy nasypu zbrojonego z podłożem gruntowym, które jest poddane ciągłym deformacjom związanym z eksploatacją kopalin. Pod uwagę wzięto wpływ właściwości reologicznych geosiatek. Do opisu właściwości podłoża i nasypu zastosowano mod[...]
EN The paper contains an example of numerical 2D-analysis of retaining wall subjected to the subsoil deformation. This subsoil strains has been described by parameters of subsoil mining subsidence. In numerical analysis influence of mining subsidence has been transferred on the structure by an area of [...]
10
51%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2001 R. 18/1 247-261
PL W artykule przedstawiono czynniki wpływające na opory przepływu cieczy wiertniczych. Podano algorytm obliczania oporów przepływu oraz pokazano wpływ przyjętego modelu reologicznego płuczki wiertniczej na uzyskiwane wyniki obliczeń. Następnie przedstawiono zasady wykorzystania analizy regresji do wyz[...]
EN The factors influencing the resitivity of mud fluids have been presented in this paper. The calculation algorithm for flow resitivities was given and the influence of the assumed rheological model of a drilling mud on the obtained results was shown. Then the principles of the use of regression analy[...]
11
51%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN A magnetohydrodynamic unsteady free convection flow in the presence of radiation is studied. The fluid is considered to be a gray, absorbing-emitting radiating but non-scattering medium. The differential equations governing the problem are solved exactly. The effects of radiation and suction paramet[...]
12
51%
Applied Mechanics and Engineering
EN A new scanning electrorheometer is presented, based on a single measurement of liquid height variation with respect to time. The apparatus consisting mainly of a pressure vessel, an ER-channel, and a CCD camera connected with computer is described with the experimental procedure. The present method [...]
13
51%
Applied Mechanics and Engineering
EN The aim of the present work is to evaluate the effectiveness of some commercial dispersing agents employed for maximizing the solid loading of kaolin suspensions. Two commercial deflocculants were used: a sodium polyacrylate (Reotan L) and a sodium benzenedisulfonate (Tiron). Kaolin aqueous suspensi[...]
14
51%
Applied Mechanics and Engineering
EN In this paper the analysis of fly ash influence on rheological properties of cement pastes have been carried out. It was pointed that rheological properties of cement pastes containing fly ash from bituminous coal depend mostly on content fly ash in cement and on the quantity of fine fraction in fly[...]
15
51%
Applied Mechanics and Engineering
EN The aim of the present work is to study the flow behaviour of calcium carbonate suspensions in order to determine the effectiveness of some commercial dispersing agents. Three commercial deflocculants were used: a sodium polyphosphate, a sodium salt of benzenedisulfonic acid, and a sodium polyacryla[...]
16
51%
Applied Mechanics and Engineering
EN This paper presents the research of the authors did to determine the current state of two steam pipe-lines after 100 000 hours in function at 500°C and 10MPa. Chemical and metallographic analyses, mechanical tests and creep failure tests have been performed. The results of the creep tests were extra[...]
17
51%
Applied Mechanics and Engineering
EN In the paper an original transformation method has been proposed to describe the laminar flow of non- Newtonian fluid through the pipe of elliptic cross section. The method allows to show that the non- Newtonian fluid flow in the straight conduct of elliptic cross section can be successfully replace[...]
18
51%
Applied Mechanics and Engineering
EN The paper describes the application of the helical screw impeller rotating in the draught tube for measurements of rheological properties of suspensions. The system was originally introduced by Kembłowski et al. (1988) for an on-line measurements and process control. Here the possibility of measurem[...]
19
51%
Applied Mechanics and Engineering
EN The paper presents the viscous non-linear behaviour determining high dissipation energy related to high order harmonics when subjected to a harmonic excitation.
20
51%
Applied Mechanics and Engineering
EN Some time the plastic yield of roughness has a conducting role in shaping actual area of contact. Emerging of plastic deformation as a rule is accompanied by a creep. Thus, geometric and rheology characteristics of a surface has essential influence on contact rigidity and distribution of contact str[...]
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last