Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rentowność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2002 R. 58, nr 5 258-267
PL W artykule przedstawiono czynniki wpływające na koszty stałe i zmienne przedsiębiorstwa dystrybucji gazu, podano sposób wyznaczania kosztów stałych i zmiennych. Pokazano możliwości wykorzystania rachunku kosztów stałych i zmiennych w procesie decyzyjnym przy ustalaniu wielkości granicznych, w szczeg[...]
EN The paper presents the factors influencing on fixed and variable costs of distributing business, the way of making of fixed and variable costs are given. The paper shows the possibility of utilization calculation of fixed and variable costs in decision process of assignation of BEP.
2
80%
Obróbka Metalu
2011 nr 1 52-54
PL Wśród wielu firm z sektora produkcyjnego B2B (business-to-business) występuje kłopotliwa sprzeczność. Z jednej strony firmy te pragną zmaksymalizować marżę, zwiększyć zyski i ostatecznie zwiększyć wartość dla akcjonariuszy. Z drugiej jednak strony niewiele firm skupia swoją uwagę na prostych i skute[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 391-406
PL Praca dotyczy oceny efektywności przedsiębiorstwa. Omówiono w niej kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa oraz wskaźniki efektywności produkcji. W pracy zwrócono uwagę, że dla przedsiębiorstwa powinna być przeprowadzona analiza i ocena jego kondycji ekonomicznej. Celowe jest także przeprowadzenie bad[...]
EN This article refer to opinion of company efficiency. It is written about company financial rating and ratios of production efficiency. This article also pay attention to make an analysis of company economic condition. It is useful to simulate research and how it behave in different, changing critica[...]
4
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 10 16-20
5
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 1 143-150
EN This article has shown that public service institutions may also give financial appraisals of their organizations, using measures applied in the companies fully geared towards profit. This presentation has demonstrated that in the market economy situation, "non profit" organizations adhere to the sa[...]
6
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2005 nr 8 31-34
EN The article is addressed to the hosiery producers and shows the profitability of their activity. The indexes of profitability in this branch are very low, and the author show some solutions, which may be useful for the producers and help their business to be profitable. The first part of the article[...]
7
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2014 nr 1-2 22--24
PL Wydaje się, że jedynym czynnikiem, którym można konkurować na rynku stalowym, jest cena, a pozostałe warunki (termin płatności, dostępność) również wiążą się z cenowym aspektem konkurencji. Nic jednak bardziej mylnego. Wbrew wielu opiniom (wygłaszanym również kiedyś przeze mnie) produkt stalowy nie [...]
8
80%
Energetyka Cieplna i Zawodowa
2020 Nr 2 20--25
PL Branża ciepłownicza jest w trakcie gruntownych zmian technologicznych oraz organizacyjnych, a jednocześnie narażona, w skali dotąd niespotykanej, na ryzyka istotnie pogarszające jej sytuację ekonomiczną. Potrzeba zachowania bezpiecznego poziomu środków finansowych oraz stabilności finansowej zderza [...]
9
70%
Materiały Budowlane
2009 nr 7 88-91
10
70%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 789-797
EN Identification of enterprises goals is especially important in management process. The most important purpose is assuring the long-term development and required growth. In order to achieve it, maximization of profit is fundamental. The profit appears as a substantial condition of functional balance [...]
11
70%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono istotę kosztów stałych oraz sposób ich wykorzystania w specyficznych warunkach węgla brunatnego, w szczególności zmiennego sezonowo wydobycia i nierynkowego charakteru węgla brunatnego jako towaru. Omówiono sposób wykorzystania struktury kosztów stałych i zmiennych przy wyzn[...]
EN The paper presents the idea of fixed costs and the method of their utilization in specific conditions of brown coal mines. It has been emphasized that output of brown coal is seasonally variable. The paper also discusses the subject matter of non-market character of brown coal as a product. The pape[...]
12
70%
Materiały Budowlane
2007 nr 6 63-67
13
70%
Problemy Rozwoju Budownictwa
14
70%
Problemy Eksploatacji
2003 nr 2 305-312
PL Praca zawiera wyniki analizy rentowności wybranych środków transportu szynowego. Wyniki analizy przedstawiono w formie tabel i wykresów graficznych.
EN The paper comprises results of profitability analysis of selected means of railway transport. Results of the analysis have been presented in the form of tables.
15
70%
Logistyka
2015 nr 4 5477--5483, CD 2
PL W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję wypożyczalni rowerów elektrycznych jako rozwiązanie personalnego transportu miejskiego. Przedstawione dla aglomeracji miejskiej sposoby wykorzystania rowerów elektrycznych porównano z istniejącą strukturą wypożyczalni rowerów. Przedstawiono model roweru [...]
EN This paper presents a concept of electric bicycle share points as a solution for city personal transport. Presented for city agglomeration the bike sharing system were compared with the electric bike one. A model of an electric bike and electric motor situated in the hub of the wheel were showed. A [...]
16
61%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy zaprezentowano metodę oraz wstępne wyniki badań rodzinnych gospodarstw rolnych, mających na celu wykazanie ich kondycji ekonomicznej, stanu technicznego sprzętu rolniczego, struktury zasiewów i wielkości stad oraz zmian w nich następujących. W porównaniu z latami ubiegłymi zaobserwowano zmia[...]
EN Paper presented the method and preliminary results of the survey carried out in three selected family farms. The study aimed at revealing economic conditions of the farms, technical condition of the farm equipment, cropping structure, the livestock density and the changes following among them. In co[...]
17
61%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono sektor dystrybucji w Polsce w latach 1998 - 1999. W części pierwszej referatu omówiono szczególną rolę spółek dystrybucyjnych, jaką spełniają w systemie elektroenergetycznym. W części drugiej przedstawiono wybrane syntetyczne dane ekonomiczno-finansowe charakteryzujące gosp[...]
EN In paper has been presented distribution sector in Poland in 1998 and 1999. In first part of this paper has been described specific rule distribution companies in energy sector. In next parts been shown some synthetic economic and financial figure which described economy of distribution sector in ni[...]
18
61%
Materiały Budowlane
2012 nr 11 3-6
19
61%
Przemysł Spożywczy
PL W przemyśle spożywczym od trzech lat następuje poprawa wyników ekonomicznych. W 2002 r. przeciętna rentowność tego sektora wzrosła do 2% przychodów netto, podczas gdy w 1999 r. firmy spożywcze nie generowały zysku. W 2001 r. nastąpiło obniżenie płynności finansowej, ale już w roku ubiegłym jej miern[...]
EN Economic performance of Polish food industry has been improving since 3 years. In 2002 average profitability of this sector increased to 2% of net revenue, while in 1999 (he sector was not able to generate profits. Financial liquidity in 2001 declined, but last year the ratio recovered to the level [...]
20
61%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 6 52-54
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last