Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  renewal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Opuscula Mathematica
2014 Vol. 34, no. 2 375--386
EN We consider a von Foerster-type equation describing the dynamics of a population with the production of offsprings given by the renewal condition. We construct a finite difference scheme for this problem and give sufficient conditions for its stability with respect to l1 and l∞ norms.
2
88%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2011 Vol. 2, No. 2 247--254
EN The procedures of defining the parameters of the availability of the multistate systems in variable operation conditions are shown. Furthermore, the renewal and availability characteristics of the complex technical system are defined. The computer program for prediction of these characteristics capa[...]
3
75%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 1 73-78
PL Miejski krajobraz Portugalii w XXI wieku jest zdominowany w dużej części przez procesy rewitalizacji. Geneza przemysłowej epoki produkcji wełny w Covilha sięga XVII wieku. Obszar w latach 1980-tych zaczyna się przekształcać w przestrzeni naukowej. UBI (Uniwersytetu da Beira Interior). Celem artykułu[...]
4
75%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 2 4-22
EN This article summarizes the scope and nature of the rural renewal projects supported by the EU funds. The top-down method of implementation of these projects, far from the essence of village renewal as a means of development of the rural areas, utilizing the revitalization paradigm, dominated the pe[...]
5
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł porusza problematykę rewitalizacji zdegradowanego obszaru cennej kulturowo Śródki, zlokalizowanej w śródmieściu Poznania. W oparciu o przeprowadzone badania: indagandę urbanistyczną i analizę porównawczą przyjętych pięć lat temu założeń Miejskiego Programu Rewitalizacji, autorzy podejmują pr[...]
EN The paper deals with questions of the revival of Śródka – the degradated area in the downtown of Poznan. The authors present the results of undertaken research consisting of urban analysis of existing spatial situation and comparison of the ideas and results of the revitalization programme, as well [...]
6
75%
PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura
2018 Vol. 1 272--284
PL Polska kolej prawie od samego początku istnienia zmagała się z wieloma trudnościami – początkowo należało scalić w jedność sieci kolejowe trzech zaborców i odbudować park taborowy, po drugiej wojnie światowej sieć kolejową dotknęły zniszczenia i późniejsza grabież dokonana przez Armię Czerwoną, a po[...]
EN Polish railways almost from the very beginning struggled against many difficulties. Firstly, there was the need to unify the three partitioning powers’ railway networks and rebuild the pool of rolling stock. After the Second World War, the Polish railway network was once again heavily damaged by the[...]
7
75%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2011 Vol. 2, No. 2 297--306
EN There is presented the application of the integrated software tools to the operation and reliability of an exemplary complex technical system optimization. First using the computer program CP 8.9 there are determined the optimal limit transient probabilities of the exemplary system operation process[...]
8
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule przedstawiono metody dynamicznego prognozowania stanu technicznego kanałów ściekowych z wykorzystaniem funkcji przetrwania. Przedyskutowano sposoby wyznaczania funkcji przetrwania dla konkretnych systemów kanalizacyjnych, strategie inspekcji stanu technicznego kanałów i optymalizacji tech[...]
EN The paper presents methods of dynamic forecasting technical states of sewers using survival functions. Procedures of survival function determining for sewer networks are discussed. Surveying strategies and optimization approaches to renewal of failed sewers are also analyzed.
9
63%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 4 220-227
PL Most Piaskowy jest obecnie najstarszą, liczącą 148 lat, budowlą mostową na terenie Wrocławia. Opisano historię tego interesującego obiektu, który doznał licznych uszkodzeń w 1945 r., a obecnie został odnowiony, z zachowaniem dbałości o walory architektoniczne. W miejscu dzisiejszego Mostu Piaskowego[...]
EN The present Piaskowy bridge is the oldest bridge in Wroclaw. The stages of renewal process are presented in the paper and also its range. Authors show old architectural details of the bridge, such as balustrades and street lamps. The paper is ended with a list of archive literature concerning the br[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Scharakteryzowano możliwości modernizacyjne budownictwa wielorodzinnego opartego na wybranych technologiach uprzemysłowionych. Przybliżono technologie wznoszenia budynków w Polsce w latach 1957-1980 oraz określono ich podstawowe wady i zalety. Współcześnie projektowane obiekty, wspomagane zaawansowa[...]
EN In this paper illustrates some aspects of the housing developments build from during 1957-1980 which representents the main part of the Polish building heritage. The multi stored block is the most common building type used for the housing settlements which generally have problems related to the conf[...]
11
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2003 R. 11, nr 1 97-103
PL Przedstawiono ekspoloatacyjne kryteria oceny rozwiązań koncepcyjno-projektowych maszyn w aspekcie ich użytkowania, obsługi oraz związanych z tym kosztów użytkowania. Omówiono ich wieloaspektowość, począwszy od etapu koncepcji, poprzez konstruowanie, a na produkcji kończąc. Zwrócono uwagę na złożonoś[...]
EN Paper presented the exploitation criteria to evaluating conceptional and designing solutions concerning the machines with respect to their operational use, maintenance and operation costs. Multi-bearing problem was discussed, beginning from the concept stage, through the construction up to manutactu[...]
12
63%
Architektura Krajobrazu
2014 nr 1 20--29
PL Idea seminariów parkowych ma początek w dawnym NRD. Podczas seminarium parkowego w Wiesenburgu w 1976 r., obok wykładów i spacerów, po raz pierwszy połączono specjalistyczne wykłady z pracą praktyczną na rzecz pielęgnacji parku. Po zjednoczeniu Niemiec idea saksońskich seminariów parkowych była kont[...]
EN The concept of park seminars originated in the former German Democratic Republic. At the park seminar in 1976 in Wiesenburg, in addition to presentations and park walks, special lectures were held for the first time along with park maintenance activities that the public could take part in. After the[...]
13
63%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2014 Vol. 3, nr 6 277--280
PL W ostatnich latach diagnostyka obrazowa stała się centralnym punktem współczesnej służby zdrowia. Oprócz zapewnienia szybkiej i dokładnej diagnostyki, nowoczesne urządzenia radiologiczne oferują nowe, niedostępne wcześniej opcje leczenia niosące niskie ryzyko śmiertelności, co zapewnia poprawę otrzy[...]
EN In this century, medical imaging is at the heart of medical practice. Besides providing fast and accurate diagnosis, advances in radiology equipment offer new and previously non-existing options for treatment guidance with quite lowmorbidity, resulting in the improvement of health outcomes and quali[...]
14
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 3-M 289--299
PL W artykule przedstawiono propozycję modelu decyzyjnego odnowy parku spalinowych pojazdów trakcyjnych, w którym na podstawie zmiennych decyzyjnych określane są efektywne nakłady na odnowę. W modelu mogą być wykorzystane następujące metody: modele odnowy uprzedzającej, proste i dyskontowe metody oceny[...]
EN In the paper a proposal of decision-making renewal model of diesel traction vehicle fleet was presented. On the basis of decision variables the effective renewal outlays are estimated. In the model the following methods may be used: the model s of the forestall renovation, the simple and discount me[...]
15
63%
Przestrzeń i Forma
2016 nr 26 115--132
PL Współczesne miasto to obraz konfliktów rozgrywających się w trójkącie: polityka – społeczeństwo – kapitał oraz rodzących się oddolnie działań naprawczych. W tej grze interesów szczególną rolę odgrywa krajobraz i przypisywana mu wartość. W wyniku działań projektowych i inwestycyjnych ta wartość może [...]
EN The contemporary city is the site of conflicts fought at the tripoint of contact between politics, the society and capital, and grassroots corrective actions. In this play of interests a particularly important role is played by landscape and its ascribed value. Through design and investment activiti[...]
16
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2018 Nr 2 50--56
PL Sformułowano aktualne krajowe wyzwania dotyczące problematyki bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Dotyczą one m.in. badań i oceny stanu technicznego przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, planowania i projektowania ich bezwykopowej odnowy, kryteriów doboru i zasad stos[...]
17
63%
Instal
2017 nr 11 70--74
PL Podano dwie propozycje planowania inspekcji CCTV przewodów kanalizacyjnych dotychczas jeszcze nie zbadanych oraz trzy propozycje dotyczące inspekcji CCTV przewodów kanalizacyjnych już wcześniej zbadanych. Sformułowano zalecenia dotyczące wykonywania dodatkowych badań przewodów. Podano także dwie pro[...]
EN Two proposals for planning CCTV inspections of sewage pipelines not yet investigated have been provided, and three proposals for CCTV inspections of sewage pipelines which have been earlier investigated. Recommendations for additional surveys of sewers have been formulated. There are also two propos[...]
18
63%
Journal of KONBiN
PL W artykule zaprezentowano opracowany model symulacyjny przeznaczony do wyznaczania niezawodności obiektów, których stan techniczny charakteryzowany jest za pośrednictwem zespołu cech geometrycznych. Ich wartości ulegają zmianom w czasie eksploatacji, na skutek postępującego zużycia. O zdatności (alb[...]
EN The paper presents the developed simulation model allowing one to estimate the reliability of objects whose technical condition is described by a set of geometrical features. Their values change during operation because of the wearing processes of the part under consideration. The operational availa[...]
19
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2018 Nr 12 436--446
The paper presents a review summary of research on the development of water supply networks, including the increase in their reliability (decreasing failure rate), changes in the material structure, monitoring, water loss assessment, network renewal and the scope of GIS implementation and Integrated[...]
PL W artykule przedstawiono podsumowanie przeglądu badań nad rozwojem sieci wodociągowych, w tym zwiększenie ich niezawodności (zmniejszenie wskaźnika awaryjności), zmiany w strukturze materiałowej, monitorowanie, ocena strat wody, odnowa sieci i zakres wdrożenia GIS i zintegrowane zarządzanie infrastr[...]
20
63%
Pojazdy Szynowe
2018 Nr 2 17--26
PL Artykuł opisuje proces zarządzania ryzykiem jako jeden z aspektów związanych z odnowieniem lub modernizacją pojazdów kolejowych. W pierwszej części tekstu wskazano różnicę między odnowieniem oraz modernizacją pojazdów. Przywołano dokumenty normatywne, wymagające przeprowadzenie przedstawionego proce[...]
EN The article describes the risk management process as one of the aspects related to the renewal or modernization of railway vehicles. The first part of the text indicates the difference between the renewal and modernization of vehicles. Normative documents, that required carrying out the presented pr[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last