Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 651
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  renewable energy sources
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The assumptions of modern solution transfer system in the field of renewable energy source in the Province of Lower Silesia were presented. The participants of modern transfer system model in the field of renewable energy sources were pointed out. Selected relations among the participants of modern [...]
2
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W pracy zaprezentowano wyniki analizy i ewaluacji aktualnych krajowych metod rekomendacji stosowania w budynkach instalacji energetycznych wykorzystujących istniejące zasoby OZE, w celu zbilansowania zużycia energii w różnych formach jej użytkowania w budynku. Analizą objęto aktualny stan regulacji [...]
EN This paper presents the results of the analysis and evaluation of the current Polish methods of recommendations how to use renewable energy sources (RES) in buildings. These recommendations are related to the use of existing RES resources, in order to balance the various forms of energy in a buildin[...]
3
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Systemy wykorzystujące energię odnawialną są w większości systemami generacji rozproszonej. Generacja rozproszona może mieć pozytywny wpływ na niezawodność zasilania przez szybszą odbudowę systemu po awariach, może poprawić niezawodność u odbiorcy oraz redukować głębokość zapadów napięcia. Jednym z [...]
EN The systems which use renewable energy are mostly distributed generation systems. Distributed generation may have positive influence on the reliability of energy supply due to faster recovery of the system after breakdowns. Additionally, it may improve the reliability at the user's and reduce the de[...]
4
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie alternatywnych źródeł energii, które są dostępne w naszej współczesności. Sektor energetyczny powinien się rozwijać i wprowadzać innowacje. To nie jest tylko problem energetyki. Rządy wszystkich krajów powinny otworzyć nowe możliwości wykorzystania odna[...]
EN The aim of this article is to present alternative sources of energy which are available in today's world. We have to believe that the energy sector cannot stand still and should innovate. Moreover, it is not only the energy sector issue. Governments of all countries should open to new opportunities [...]
5
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 123-132
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji zużycia energii budynku jednorodzinnego zasilanego z różnych źródeł energii przy wykorzystaniu różnych instalacji ogrzewania,chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz przy zróżnicowanej izolacyjności przegród. Obliczenia przeprowadzono przy wyko[...]
EN In this paper results of simulations of energy use of a single-family house for different variants of heating, cooling and hot water systems and insulation of building elements (wall, floor, ceiling) have been shown. Calculations have been performed using a simulation program created specifically fo[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2013 Nr 1(9) 5--14
PL W referacie przedstawiono pewne problemy dotyczące badań zaburzeń elektromagnetycznych wytwarzanych przez odnawialne źródła energii. Na wstępie omówiono rodzaje tych zaburzeń, koncentrując się głównie na zaburzeniach impulsowych oraz przedstawiono możliwe skutki ich oddziaływania dla ludzi i środowi[...]
EN The paper presents a number of concerns related to studies of electromagnetic interference produced by renewable energy sources. Firsty, the paper describes types of interference, focusing mainly on impulse disturbances and possible impact on people and the environment. Next, the evaluation methods [...]
7
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2006 nr 2 3-5
PL Omówiono zasady funkcjonowania "zielonych certyfikatów" energii elektrycznej w Belgii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.
EN The paper presents operational principles of "green certificates" for electric power in Belgium, Sweden, Great Britain and Italy.
8
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 8 323-326
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC). Opisano główne założenia projektu mającego na celu zbadanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury obiektu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energ[...]
EN A brief description of the ground air heat exchanger (GAHE) is presented in the paper. The main objectives of a project are described to examine the effectiveness of active and passive methods to improve the energy efficiency of building infra-structure by using renewable energy sources. It will be [...]
9
80%
Challenges of Modern Technology
EN In the following paper questions how to increase an effi ciency of renewable energy sources in power supply systems are considered. The new additional criterion in choosing a combination of renewable energy sources is off ered — the operational risk of consumer’s electricity (ORCE), which takes into[...]
10
80%
Instal
2012 nr 11 16-21
PL Wymóg wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła coraz większej ilości paliw ze źródeł odnawialnych nakłada na producentów energii obowiązek wypełnienia zobowiązań wynikających z nałożonych limitów oraz malejący zapas stałych paliw ze źródeł odnawialnych zmusza do sięgnięcia po zasoby [...]
EN The requirement for increasing quantities of renewable fuels in the production of electrical and thermal energy is a challenge for energy producers, who need to fulfil their relevant obligations in regard to renewable fuel quotas. At the same time, diminishing solid fuel resources from renewable sou[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule opisano sposób sterowania instalacją grzewczą obiektów mieszkalnych, zasilaną z wybranych źródeł energii odnawialnej. Sterowanie i kontrola procesu zostały zrealizowane w środowisku LabVIEW. Podstawą do opracowania programu są pomiary wartości, odpowiednio zdefiniowanych, temperatur w cał[...]
EN The article describe the way of controlling the heating installation supplied by selected renewable en-ergy sources in apartment buildings. The control over the process was maintained in LabVIEW environment. The measurement of the temperature values appropriately defined within the whole system cons[...]
12
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 6 27-31
13
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono wybrane technologie magazynowania energii elektrycznej, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym oraz optymalny dobór.
EN The paper discusses selected technologies of storage of electric energy, their functions in electric power system and optimal selection.
14
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Ministerstwo Gospodarki opracowało tzw. trójpak energetyczny obejmujący projekty ustaw: Prawo energetyczne, Prawo gazowe i o Odnawialnych źródłach energii (OZE). Główny nacisk ma być położony na wykorzystanie lokalnych zasobów energii, zwiększenie efektywności energetycznej oraz uprawnienia odbior[...]
EN The Ministry of Economics developed the set of three bill drafts: Energy power law, Gas law and Renewable energy sources law. The main emphasis is to be put on the utilization of local energy resources, increase of energy power efficiency and rights of energy consumers. The development of renewab[...]
15
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1284-1287
16
80%
Geology, Geophysics and Environment
2012 Vol. 38, no. 3 339--351
EN The aim of this article is to present designing methodology of solar installation for hot water, which allows us to determine the maximum benefit of a solar system. The complicated process of designing solar installation, is based mostly on the solar exposure conditions and hot water demand. Therefo[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2010 nr 138 157-166
PL Przedstawiono projekt koncepcyjny zasilania w energię cieplną kilku osiedli mieszkaniowych i przylegających do nich budynków w Aleksandrowie Łódzkim (miasto satelickie na północny zachód od Łodzi), na bazie istniejącej ciepłowni i jej sieci rozsyłowej. Wykazano zasadność wykorzystania występujących [...]
EN The results of the conceptual project of the central heating system modernization for the housing estate in Aleksandrów Łódzki (satellite town west of Łódź) connected with utilization of geothermal water have been presented. The system is based on the existing heating net. An alternative ecological [...]
18
80%
Instal
2008 nr 12 36-40
PL Zgodnie z krajowym prawem, a konkretnie katalogiem odpadów, komunalne osady ściekowe pozostają odpadem, stąd ich wszelkie procesy przeróbki, a szczególnie proces termicznego przekształcania, muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Niemniej, w świetle przepisów dyrektywy 2[...]
EN According to domestic law and, specifically to catalog of waste, municipal sewage sludge is waste material. Therefore, any treatment processes, and thermal treatment in particular, must be carried out according to legally binding principles. However, as far as the directive 2001/77/WE on the promoti[...]
19
80%
Instal
2007 nr 6 37-40
PL W opracowaniu przedstawiono schemat instalacji oraz wyniki pomiarów parametrów kolektora słonecznego, pracującego w układzie centralnego ogrzewania i ciepłej wody w domu jednorodzinnym. W części I przedstawiono wyniki badań wykonanych w miesiącach letnich. Wyniki badań przeprowadzonych w sezonie zim[...]
EN The system diagram and results of measurements for solar collector functioning in central heating and hot water system in single family house were presented in the article. In part 1 the results of research performed in summer time were presented. The results of research performed in winter time as [...]
20
80%
Instal
2007 nr 6 31-36
PL Artykuł przedstawia wpływ warunków pogodowych na pracę kolektora słonecznego na przykładzie kolektora powietrznego z absorberem perforowanym. Wprowadzono pojęcie "profilu dnia", który charakteryzuje dany dzień oraz możliwość wykorzystania kolektora. Natężenie promieniowania jest najbardziej istotnym[...]
EN The article describes weather's influence on solar collector's work, basis on solar air collector equipped with transpired absorber. The term: "profile of the day" was introduced. That term characterize the day and possibility of use of solar collector. Irradiance is the most important weather's fac[...]
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last