Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 286
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  remont
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano stan techniczny kładki oraz sposób jej remontu.
EN Technical condition and necessary repair works considering the pedestrian bridge in Krynica are described.
2
80%
Materiały Budowlane
2006 nr 6 42-44
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Produkcja energii elektrycznej z uwzględnieniem współczesnych wymagań ekologii jest procesem technicznie wysoko zaawansowanym. Kominy przemysłowe odprowadzające spaliny stanowią końcowe ogniwo tego łańcucha technologicznego. Muszą one na równi z pozostałymi jednostkami produkcyjnymi spełniać wymaga[...]
EN The paper presents a set of problems connected with a thirty-five long of a reinforced concrete bunker for brown coal. The design of the bunker, its record and main reasons for its damages as well as the scope of carried out preventive and reconstruction work, moreover the actual technical conditio[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono zagsdnienie trwałości walcowej chłodni kominowej, która eksploatowana jest od 1958 roku. W tym okresie czasu wykonano jej dwie naprawy. Scharakteryzowano wady i błędy wykonawcze wywołujące konieczność pierwszej naprawy. Zaprezentowano powstałe uszkodzenia i destrukcje obiek[...]
EN Problems of durability of cylindrical cooling tower exploid since 1958 were presented. Two repairs were carried out since than. Faults and errors that caused the first repair were described. Damage and destruction after occurred after the repair, state of the structure and the method of the second r[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przeanalizowano zagadnienia remontu żelbetowej konstrukcji niecki i fundamentu skrzyniowego basenu pływackiego, znajdującego się w części sportowej obiektu szkolnego. W budynku wznowiono po długim czasie prace wykonawcze; stwierdzono, że wskutek wystąpienia zasadniczych błędów projektowych i wykonaw[...]
EN The paper presents repair problems of reinforced concrete basin and foundation in the swimming pool room being a part of school. As a result of design and execution defects, it has been stated that to repair the basin construction is be unreasonable. Repair and reconstruction of that basin construct[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat dotyczy zespołu sześciu budynków mieszkalnych o konstrukcji tradycyjnej, odbudowanych po II wojnie światowej. Podczas realizacji prac przedprojektowych, związanych z planowanym po wielu latach ociepleniem tych budynków, stwierdzono występowanie istotnych nieprawidłowości konstrukcyjnych i za[...]
EN This report contains a description of the construction errors in the complex of inhabited buildings, which resulted in the occurrence of safety dangers in the buildings. This report contains also the concepts for the repair of these buildings and the conclusions regarding their future use.
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Budynki mieszkalno-usługowe tworzące zabudowę śródmieścia Łodzi, szczególnie ulicy Piotrkowskiej, powstawały w końcu XIX i na początku XX wieku. Był to okres intensywnego rozwoju miasta - centrum przemysłu włókienniczego. W wyniku długotrwałej eksploatacji i wpływów środowiskowych oraz wieloletnich [...]
EN Apartment and service buildings making land development of the L6dz town centre, especially Piotrkowska street, was forming at the end of the XlX-th and at the beginning of the XX-th century. It was a period of the intense urban development of the city, the centre of the textile industry. There were[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Obiekty zabytkowe stanowią stały element europejskiego krajobrazu. Niestety większość z nich, szczególnie w Polsce, jest w złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowego remontu. Poważną destrukcyjną rolę odgrywa wpływ wody, która oddziaływuje na mury przyziemia, istniejące tynki oraz wyposażenie[...]
EN Most monumental structures in Poland are in poor technical condition and reąuire immediate renovation. Water plays a very destructive role there. Unfortunately, lack of technical documentation for those buildings and their foundations or, freąuently, lack of funds worsen the potential chance of damp[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Specyfika obiektów zabytkowych wymusza zachowanie szczególnej ostrożności i narzuca szereg ograniczeń przy wykonywaniu zabezpieczeń przeciwwodnych i przeciwwilgociowych w tych obiektach. Jednym z najczęściej obserwowanych przypadków destrukcji jest nadmierne zawilgocenie murów w strefie przyziemia, [...]
EN The character of monumental buildings compels us to be extremely careful and imposes a number of limitations on the choice of proper design. One of the most common cases of destruction is excessive dampness in walls in the close-to-the-ground zone, causing deterioration of plaster work and coat of p[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W przypadku remontów obiektów powiązanych ze zmianą ich funkcji często dochodzi do konieczności wykonywania kosztownych i pracochłonnych wzmocnień elementów istniejącej konstrukcji. W pracy przedstawiono jeden ze sposobów wzmocnienia szkieletowej konstrukcji żelbetowej obiektu za pomocą ram stalowyc[...]
EN It very often happens that during building renovation with change of its functionality there occur a need to strengthening building structural elements. These works are very expansive and time-consuming. One of the method of strengthening of skeletal R/C structure by using steel frames is presented [...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Jednym z ważnych przykładów umiejętności i sztuki inżynierskiej dawnych budowniczych są obiekty sakralne. Drewniane, zabytkowe konstrukcje dachowe tych często dużych obiektów, pomimo znaczącego postępu technicznego, nadal budzą szacunek i podziw dla kunsztu ich budowniczych. Są to zazwyczaj wysokiej[...]
EN Important examples showing engineering knowledge and construction skills of old-time builders are sacral buildings. Relics of wooden roof structures used in those often large-size buildings still command respect and admiration for the masterly skill of the builders. Usually one can find high class r[...]
12
80%
Materiały Budowlane
2010 nr 12 53-56
13
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 181-184
EN This short document describes represents question about maintenance of electric drive system. Industrial plant which they work in continuous system they require different way of repairs. Preventive working are important element in work of plant. Qualification of technical state of machines lies out [...]
14
80%
Gospodarka Wodna
2007 Nr 10 427-430
PL Stubice, miasto powiatowe na zachodniej granicy Polski z Niemcami, leży na lubuskim przełomie Odry. W lipcu 1997 roku było zagrożone zalaniem co najmniej 3-me-trową warstwą wody. W ramach usuwania szkód powodziowych Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wykonał l etap prac do[...]
EN In the seventy years history of the water dam in Porąbka on Soła, the renovation carried out in the years 2002-2006 is the first complex renovation of this site. The reason to perform it was not a threat to the security of the dam but natural processes of concrete aging and damages on the surface. T[...]
15
80%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
1999 T. 18, z. 1 107-113
PL Podczas eksploatacji brykieciarek pewne ich podzespoły, decydujące o jakości brykietów, ulegają zużyciu. Możliwe do zastosowania technologie remontu i regeneracji oferuje rynek (technologie wykonania i koszty tych operacji). O podjęciu decyzji o sposobie remontu (wymiana lub regeneracja) decyduje po[...]
EN During the exploatation of a briqueetting machines some of elements to wear away. The market of technology offers a repair technology and to state a capital and operating costs. The comprasion costs of new element and regeneration element resolves to take a decision about regeneration. The paper pre[...]
16
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2000 Nr 61 3-6
PL Z energetycznego punktu widzenia najważniejszą grupą silników elektrycznych są trójfazowe silniki indukcyjne klatkowe o mocach od kilkudziesięciu watów do kilkuset kilowatów. Tej grupy silników elektrycznych dotyczy ten referat w kontekście wpływu procesów technologicznych związanych z remontem s[...]
17
80%
Problemy Rozwoju Budownictwa
18
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 68 147-151
EN This article deals with the interrelationship of performance characteristics of the induction motors with the fillings windings that are dependent on the type of windings which are used during the repair. In order to decrease the labor-intensiveness of the technological process one could make wider [...]
19
80%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 5 232-235
PL Na podstawie wybranych krajowych i zagranicznych pozycji piśmiennictwa zestawiono wiele przypadków awarii i katastrof różnych konstrukcji stalowych oraz omówiono ich główne przyczyny, zwłaszcza spowodowane przez ludzi.
EN On the base of selected domestic and foreign publications many cases of failures and collapses are put together. The main reasons of that are provoked by man.
20
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono techniczne sposoby remontów zabytkowych mostów sklepionych. Rozważania zilustrowano przykładami projektowanych i zrealizowanych remontów tego rodzaju.
EN Major repairing methods of historic vaulted bridges are described. Examples of repairing works realized are given.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last