Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reliability assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Research in Logistics & Production
2016 Vol. 6, No. 6 481--497
EN The paper discusses a problem of reliable performance of production processes. Reliability analyses of production systems regard considering many different factors and requirements. As a result, basic definitions connected with production system/process have been defined. Later, there has been also [...]
2
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Many previous work on Sn rich Pb-free soldering had focused on the evolution, morphology and the role of interfacial intermetallic compounds (IMC) layers of Cu3Sn and Cu6Sn5 on the mechanical integrity of soldered joints. However recent studies had shown tha[...]
3
80%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 5 136--139
EN There is proposed the application of an auxiliary quantity, homogeneous with the measured one, in the quality control of an object made with the use of measuring channel and processing and decision making module. The result of processing of this quantity in the measurement channel is applied for the[...]
4
80%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2010 Vol. 1, No. 1 265--278
EN This paper deals with the modelling and analysis of the reliability of complex systems that use one-shot items during their operation. It includes an analysis of the impact of the reliability of used one-shot items on the resulting reliability of the system as a whole. Practical application of the t[...]
5
70%
Polish Maritime Research
2019 nr 2 47--54
EN This work deals with the reliability assessment of a tanker ship hull structure subjected to a vertical bending moment and corrosion degradation. The progressive collapse and ultimate load carrying capacity are estimated based on experimentally tested scaled box-shaped-specimens. The translation of [...]
6
61%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Evaluating reliability on different hierarchical levels of electric power systems (generation, transmission and distribution) utilizes various indices of reliability, in spite of being principally similar in a probabilistic sense. These indices are expected values of probabilistic distributions and [...]
7
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
2006 nr 12 34-38
PL Przedstawiono wyniki badań niezawodnościowych krajowych bloków energetycznych o mocy 370 MW, opalanych węglem brunatnym.
EN The paper presents results of testing of domestic 370 MW power units, brown coal-fired.
8
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 313-316
PL Coraz częściej półprzewodnikowe źródła światła zastępują tradycyjne żarówki. Ich bardzo duża żywotność wynika z własności emisji światła ze struktury półprzewodnika. To praktycznie eliminuje uszkodzenia związane z całkowitym zanikiem świecenia. Jednak zachodzące w takiej strukturze procesy degradacj[...]
EN Semiconductor light sources replace traditional incandescent lamp. Their very long durability is a consequence of performance of light emission from semiconductor structure. This almost completely eliminates hard failures results. But degradation processes existing in such structure seriously reduce[...]
9
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Niezawodność jest jednym z najważniejszych kryteriów, które należy uwzględniać, zarówno podczas planowania rozwoju, jak też eksploatacji systemu elektroenergetycznego, szczególnie w obecnej sytuacji sektora elektroenergetyki. Artykuł dotyczy optymalizacji niezawodności systemu elektroenergetycznego.[...]
EN Reliability is one of the most important criteria, which must be taken into consideration during planning and operation phases of an electric power system, especially in present situation of the power sector. This paper considers the optimization of electric power system reliability. The formalizati[...]
10
61%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of this paper is description of the creep resistant steels low cycle fatigue life under gradual loading. Design/methodology/approach: The low cycle test at high temperatures have been performed. This kind of fatigue is typical for materials worked at high temperature conditions.[...]
11
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 3 140--143
PL Przedstawiono ideę modelowania niezawodnościowego wykorzystanego do oceny prawdopodobieństwa utraty/zatrzymania nabywcy energii elektrycznej, wykorzystując pewne analogie skojarzone z rozkładem Weibulla i jego zastosowaniem w technice. Swobodny wybór sprzedawcy energii oraz konkurencyjność na rynku [...]
EN The idea of the reliability modeling used to assess the likelihood of loss/detention the purchaser of electricity using some analogies associated with Weibull distribution and its application in technical life is presented. Free choice of energy supplier and competitiveness in the market governed in[...]
12
61%
Instal
2003 nr 11 6--10
Results of reliability assessments of water pumping stations of the simplest technical structures which are characterised by the most simplified suction and pressure pipes construction and one main pressure pipeline were presented. Comparison was made for pumping stations consisting of different num[...]
PL W artykule przedstawiono wyniki badania niezawodności pompowni wodociągowych o najprostszych strukturach technicznych, tj. charakteryzujących się nieskomplikowanym prowadzeniem rurociągów ssawnych i tłocznych oraz mających jeden główny kolektor tłoczny. Analizie porównawczej poddano struktury o różn[...]
13
61%
Journal of KONBiN
2017 No. 41 247--276
PL W artykule autorzy skupili się na problemie niezawodności procesów produkcyjnych. Analizy niezawodnościowe procesów produkcyjnych wymagają uwzględnienia wielu różnych czynników oraz uwarunkowań. W związku z tym, w pracy omówiono podstawowe pojęcia z obszaru inżynierii produkcji oraz teorii niezawodn[...]
EN In the paper, authors focus on a problem of reliable performance of production processes. Reliability analyses of production systems regard considering many different factors and requirements. As a result, the paper discusses the basic definitions from the area of production engineering and reliabil[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2017 Nr 72 5--18
PL W artykule autorzy skupili się na problemie oceny niezawodnościowej procesów produkcyjnych. Analizy niezawodności procesów produkcyjnych wymagają uwzględnienia wielu różnych czynników oraz uwarunkowań. W związku z tym, opierając się na opracowanej wielowymiarowej definicji niezawodności procesu prod[...]
EN In the paper, the authors focus on the problem of reliable performance of production processes. Reliability analyses of production systems involve considering many different factors and requirements. Therefore, based on the authors’ developed multidimensional definition of production process reliabi[...]
15
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono analizę obecnie stosowanych metod wykrywania dolnej granicy wybuchowości na przykładzie tłoczni gazu. Praca obejmuje: wybranie metody analizy bezpieczeństwa i oceny ryzyka, wykonanie obliczeń, zidentyfikowanie mechanizmów wystąpienia zagrożeń, oraz zaproponowanie działań maj[...]
EN The article presents an analysis of currently used methods of detecting the lower limit of flammability on the example of the Gas Compressor Station. Its scope includes the development of methods of safety analysis, risk assessment together with calculations and identification of mechanisms of occur[...]
16
61%
Journal of KONBiN
2018 No. 45 199--224
PL Istotnym problemem w eksploatacji pojazdów szynowych jest dynamika obciążeń wymuszających. Identyfikacja tych obciążeń i ocena ich wpływu na niezawodność i trwałość konstrukcji ma podstawowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania. Z tego też względu ważnym zagadnieniem w ocenie trwałośc[...]
EN An important issue during the operation of rail vehicles is the dynamics of forced loads. The identification of these workloads and the evaluation of their impact on the reliability and durability of the structure is essential for maintaining the safety of operation. For this reason, an important is[...]
17
61%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2018 Vol. 18, no. 4 1430--1440
EN When analysing big data generated by a typical diagnostic system, the maintenance operator has to deal with several problems, including a substantial number of data appearing every second. Maintenance systems, especially those in mining industry additionally require the operator to make reliable pre[...]
18
61%
Logistyka
2014 nr 6 5059-5065
PL W niniejszej pracy dokonano oceny niezawodności lokomotyw serii EU07/EP07 oraz EP09 na podstawie danych eksploatacyjnych, otrzymanych w warunkach rzeczywistych. Pod uwagę wzięto układy: mechaniczny, elektryczny i pneumatyczny pojazdów obu serii. Opracowano ranking dokładności dopasowania danych eksp[...]
EN The presented paper includes reliability assessmentof the following classes of locomotives: EU07/EP07 and EP09, operated on the polish railways. The conducted analysis was based on the empirical data, obtained during normal operation of the locomotives. The vehicles include such systems as: mechanic[...]
19
61%
Logistyka
PL Artykuł dotyczy wskaźników niezawodności środków transportu szynowego. Pod względem niezawodnościowym środki transportu szynowego należą do grupy obiektów odnawialnych. Proces eksploatacji tego typu obiektów składa się na przemian z okresów poprawnej pracy i okresów odnów. W analizie środków transpo[...]
EN The article concerns reliability indices of railway means of transport. In reliability aspect these means of transport belong to the group of objects that can be renewed. Utilization process of objects this kind consists of the following alternating periods: proper work and renewal. Means of railway[...]
20
51%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Niezawodność jest jednym z najważniejszych kryteriów, które należy uwzględniać, zarówno podczas planowania rozwoju, jak też eksploatacji systemu elektroenergetycznego, szczególnie w obecnej sytuacji elektroenergetyki. Artykuł dotyczy optymalizacji niezawodności systemu elektroenergetycznego. Przedst[...]
EN Reliability is one of the most important criteria, which must be taken into consideration during planning and operation phases of an electric power system, especially in present situation of the power sector. This paper considers the optimization of electric power system reliability. The formalizati[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last