Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  relative error
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The determinants method of explanatory variables set selection to the linear model is shown in this article. This method is very useful to find such a set of variables which satisfy small relative error of the linear model as well as small relative error of parameters estimation of this model. Knowl[...]
2
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2015 Nr 1 31--35
PL Jako jedynie słuszny wzór do obliczania współczynnika oporów λ uważany jest wzór Colebrooka-White’a. Jedynym mankamentem tego wzoru jest konieczność prowadzenia krokowych obliczeń, metodą kolejnych obliczeń. Istnieją już jednak zależności, które w sposób jawny pozwalają na obliczenie współczynnika λ[...]
EN Colebrook-White’s formula is considered as the only correct method to calculate λ friction factor. The only disadvantage of this model is that the calculations need to be carried out by the successive approximations method. However, there are already the models that directly allow for the calculatio[...]
3
63%
Journal of KONBiN
2012 No. 2 (22) 89--96
PL Algorytmy rozwiązania zagadnień nawigacyjnych zazwyczaj zawierają elementy o obliczeń numerycznych. Występują więc w nich, oprócz błędów losowych, również błędy numeryczne o różnym charakterze. Błędy te wywołane są poziomem precyzji danych wejściowych, przybliżonością metod obliczeniowych oraz błęda[...]
EN Algorithms of solutions to navigational problems usually comprise elements for numerical calculations. Apart from random errors, numerical errors of varying nature can be found in them. These errors are due to the level of precision of input data, the approximability of computing methods and errors [...]
4
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono metodykę analizy błędu w modelu matematycznym przetwornika elektromechanicznego wykorzystującym równania Hamiltona w opisie przemiany elektromechanicznej. Jako podstawowej wielkości w algorytmie obliczeniowym użyto koenergii pola magnetycznego Ecm. Wykorzystano w [...]
EN This paper presents a methodology of error analysis in a mathematical model of an electromechanical actuator using Hamiltonian equations in the description of energy conversion. As the basic quantity in numerical algorithms, the coenergy of magnetic field Ecm is employed. The reason for t[...]
5
63%
Inżynieria Mineralna
2014 R. 15, nr 1 39--45
PL Cyfrowy model terenu (digital elevation model – DEM) stanowi skuteczne narzędzie do wielu zastosowań inżynierskich. Decydującym czynnikiem przemawiającym za DEM jest jej dokładność, która zależy od wielu czynników. Głównymi czynnikami są chropowatość powierzchni, algorytm interpolacji oraz dokładnoś[...]
EN Digital elevation model (DEM) represents an efficient tool for a number of engineering applications. However, decisive for the DEM application is its accuracy, which depends on various factors. The main factors include the surface roughness, the interpolation algorithm, and the accuracy, density and[...]
6
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 131--136
PL W artykule przedstawiono metodykę analizy błędu w modelu matematycznym przetwornika elektromechanicznego, wykorzystującym równania Hamiltona w opisie przemiany elektromechanicznej. Jako podstawową wielkość w algorytmie obliczeniowym użyto koenergię pola magnetycznego Ecm. Wykorzystano w tym celu jed[...]
EN The paper presents a methodology of error analysis in mathematical model of an electromechanical actuator using Hamiltonian equations in the description of energy conversion. As the basic quantity in numerical algorithm the coenergy of magnetic field Ecm is employed. The reason for application of co[...]
7
51%
Metrology and Measurement Systems
PL Jednym z istotnych podzespołów maszyn współrzędnościowych jest ich oprogramowanie. Zwykle stanowi ono tajemnicę producenta i nie może być wykorzystane do obliczeń symulacyjnych stosowanych w badaniachnaukowych. Dlatego ważnym problemem staje się posiadanie własnego oprogramowania, które spełniałoby [...]
EN Software, the key element of a coordinate machine, is always kept secret from a user. It cannot be employed for research purposes, either. In order to perform the simulations, for example, similar programs have to be developed. Such nonoriginal software designed to suit individual needs is based on [...]
8
51%
Technical Sciences. Supplement / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2004 suppl. 1 67-75
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości zastosowania bryły powstałej na bazie owalu Cassiniego z talią do matematycznego opisu nasion łubinu białego odmiany Wat. Za główny wyznacznik poprawności modelu przyjęto porównanie objętości rzeczywistej nasiona z objętością teoretyczną otrzymanej bry[...]
EN The paper presents the results of studies concerning the possibility of applying a solid generated on the basis of the Cassini's oval to a mathematical description of white lupine seeds, var. Wat. In order to determine the model accuracy, the actual seed volume was compared with the theoretical vol[...]
9
38%
Ochrona Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki prognozowania ilości ścieków dopływających do oczyszczalni komunalnej w Rzeszowie z wykorzystaniem perceptronowych wielowarstwowych sztucznych sieci neuronowych. W modelu prognostycznym przyjęto następujące zmienne niezależne: zmierzona ilość ścieków dopływających do ocz[...]
EN The paper presents the results of forecasting the sewage inflow into the municipal wastewater treatment plant in Rzeszow using multilayer perceptron neural networks. For the forecast model, the following independent variables were adopted: the measured inflow volume to the treatment plant from the p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last