Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 438
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rekultywacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 9 25-25
PL 30 czerwca 2004 r. upłynął termin przewidziany w tzw. ustawie wprowadzającej (ustawa z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw - DzU nr 100, poz. 1085 ze zm.) na przedkładanie zgłoszeń pozwalających uniknąć obowiązku rekult[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 2 89-93
PL Osady z biologicznego oczyszczania bytowo - gospodarczych (miejskich i wiejskich) i przemysłowych (zwłaszcza przetwórstwa rolno-spożywczego) ścieków obfitują w glebotwórczą (próchniczotwórcza) substancję organiczną i mineralne składniki pokarmowe roślin.
3
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 2 93-94
PL Wieloletnie badania IOŚ dotyczące właściwości oraz gospodarki krajowych osadów ściekowych dowiodły, że nie prowadzi się ewidencji wykorzystania i unieszkodliwiania osadów w miejskich oczyszczalniach ścieków, a dotychczasowe sposoby wprowadzania osadów do gleb nie podlegają kontroli sanitarnej [5].
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Stworzenie warunków i mechanizmów dla zagospodarowania terenów zdegradowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju stanowi główny cel Programu Rządowego dla Terenów poprzemysłowych. Przeszkodą, na jaką napotyka się przy rozpoczęciu długofalowej polityki w zakresie rekultywacji terenów zdegradow[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
1998 z. 26 127-152
PL Artykuł przedstawia koncepcje oceny efektów rekultywacji wysypisk odpadów komunalnych. Zaproponowana procedura uwzględnia zróżnicowane warunki rzeczywiste i obejmuje propozycje wytycznych w zakresie koniecznych analiz chemicznych. Przykładowa ocena efektów rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych [...]
EN The paper presents the idea how to estimate the results of the process of municipal waste disposal sites reclamation. The proposed procedures differ according to different situations which take place in reality. The proposals of necessary chemical analysis and the framework of the estimation as a do[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
1998 nr 116(7) 147-159
PL W niniejszej pracy przedstawiono plony roślin uprawianych w doświadczeniu założonym na terenie poeksploatacyjnym kruszywa budowlanego. Okazało się, że najbardziej przydatną dla tych warunków jest żyto ozime. Korzystnie działało pogłębienie orki. Wzrastające nawożenie mineralne wysoce istotnie różnic[...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat dotyczy rekultywacji zwałowiska zewnętrznego w KWB TURÓW. Charakteryzuje pierwsze prace rekultywacyjne z lat 60-tych oraz obecnie wykonywane zabiegi. O skali wykonywanych prac świadczy zrekultywowanie 1669 ha z 2175 ha ogólnej powierzchni zwałowiska. Szczegółowo przedstawiona została istota[...]
EN This article describes the process of the recultivation of the external dumping area in the Turów mine. It shows the first recultivation efforts made in the sixties and recently made works concerned with land reclamation. The external dump of the Turów mine currently occupies the area of ca 2175 ha.[...]
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono koncepcje I sposób zagospodarowania terenów likwidowanej kopalni bazaltu Uniegoszcz. W koncepcji uwzględniono uwarunkowania geograficzne, przyrodniczej społeczne powiatu lubańskiego i na tej podstawie zaproponowano przyrodnicza formę zagospodarowania wyrobiska poeksploatacyjnego z ochr[...]
EN A conception and a way of developing of liquidated basalt mine Uniegoszcz area was shown. In this conception geographical, natural and social conditions of Lubań district were taken into account and on this ground there was suggested the natural form of use the void after exploitation with legal pro[...]
9
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 11 420-421
PL Artykuł zawiera zwięzły opis metody sporządzenia projektu zagospodarowania osadów ściekowych w regionie Związku Gmin 'Szansa Białej Puszczy'
EN The paper containes a brief description of methodology used for elaboration of the project of sludge management in the region of the Association of Communes' The Chance for the White Przemsza'.
10
100%
Mining Science
PL Podjęto próbę usystematyzowania rodzaju i zakresu prac rolnego i leśnego kierunku rekultywacji, przyjmując trzy fazy rekultywacji: przygotowawczą, podstawową (techniczną) i szczegółową (biologiczną). Rekultywacja przygotowawcza ma na celu ustalenie (zakresu) rekultywacji oraz wykonanie dokumentacji [...]
EN In the paper attempted to systematize type and scope of reclamation works for direction agricultural and forest. Assumed three phases of reclamation: preliminary, technical and biological. Preliminary reclamation has to establish reclamation direction and execution of project-estimate documentation.[...]
11
100%
Mining Science
PL Przedstawiono problem sporządzenia opinii o stopniu ograniczenia wartości użytkowej gruntów na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zagadnienie analizowano na przykładzie terenów po eksploatacji surowców ilastych. Poddano pod dyskusję zasadność wykonywania takiej opinii d[...]
EN In the article the problem of elaboration of the ground value reduction assessment has been presented according with the Act on the Protection of Agricultural and Forest Land. The issue based on the case study from former clay exploitation area has been discussed. The need of elaboration of such ass[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z rekultywacją terenów pogórniczych ze szczególnym uwzględnieniem kosztów realizacji prac rekultywacyjnych. Porównano koszty rekultywacji w górnictwie odkrywkowym. Badania potwierdziły postawioną hipotezę, że koszty rekultywacji różnicują się w zależno[...]
EN The reclamation of post-mining areas with special attention pay to the cost of reclamation has been presented in this paper. The costs of reclamation of the open cast mining were compared. It was found that the costs of reclamation depend on the selection of the means of reclamation, mineral content[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono w skrócie dzieje polskiego górnictwa uranu w Polsce w okresie powojennym. Skutki środowiskowe wydobycia uranu zilustrowano na tle takich skutków w ośmiu innych krajach środkowej i wschodniej Europy. Inwentaryzacja tych skutków była przedmiotem programu PHARE, w rezultacie k[...]
EN Summary of the uranium mining history in Poland has been presented Environmental impact has been compared with other Central and Eastern European Countries. Inventory of the uranium mining remnants has been the main scope of the PHARE programme and as a result data base has been prepared.
14
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2006 Tom 8 279-297
PL Celem pracy była ocena kształtowania środowiska rolniczego na terenach pogórniczych Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego na przykładzie użytków pokopalnianych, to jest zwałowisk wewnętrznych odkrywek: "Pątnów i "Kazimierz Północ" Kopalni Węgla Brunatnego "Konin", na których od 1992 roku prowadzone [...]
EN This paper presents an analysis of the development of an agricultural environment in the post mining grounds of the Konin quarry based on the examples of the in-ternal site of "Pątnów" and "Kazimierz Północ". In the 80's the selective method of surface soil reclamation of the internal sites was intr[...]
15
80%
Zieleń Miejska
2011 Nr 11 22-25
PL Nieczynne dworce, stare torowiska lub inne obiekty związane z obsługą transportu kolejowego mogą zostać przekształcone w pełnowartościowe tereny zieleni. Takie parki czy piesze promenady mają swój niepowtarzalny charakter i często stają się, jak w przypadku High Line w Nowym Jorku czy Promenade Plan[...]
16
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 9 22-24
PL Przepisy ustawy o odpadach i aktów do niej wykonawczych (zwłaszcza Rozporządzenia Ministra Środowiska z 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami) przewidują, że dla określonych celów w działaniach związanych z rekultywacją zamkniętych składowi[...]
17
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 10 69-74
PL Jezioro Zdworskie jest największym zbiornikiem Pojezierza Łąckiego i całego Mazowsza. Małe zasoby wodne zlewni tego akwenu powodowały w przeszłości trudności ze stabilnym utrzymaniem w nim poziomu wody. Ponadto susza, która nawiedziła rejon Kotliny Płockiej w 2003 r., wywołała szereg negatywnych kon[...]
18
80%
Zieleń Miejska
2011 Nr 1 12-14
PL O rekultywacji terenów poprzemysłowych Kopalni Węgla Kamiennego "Rozbark" w Bytomiu, czyli o projekcie, który ma opowiadać o przemysłowej przeszłości kopalni oraz o sztuce, która może służyć nie tylko krajobrazu, ale i samym ludziom, z Jeanem Paulem (Jeanem Ganemem - francuskim przedstawicielem land[...]
19
80%
Czysta Energia
2007 Nr 9 18-18
20
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 9 30-31
PL Wysypisko pod Otwockiem (Świdry Wielkie) funkcjonuje - jak podaje w piśmie z 1985 r. ówczesny Naczelnik Miasta - od zarania powojennych dziejów miasta. Od formalnego uruchomienia obiektu, aż do połowy lat 70-tych było własnością Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (RPGK) w Otwocku i po[...]
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last