Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rekrutacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Foundations of Control and Management Sciences
2009 No. 13 91-99
EN In the paper the process of recruitment (including ten steps) was presented and the psychosocial characteristics as determinants of suitability for a specific employee position was suggested. The development was completed identifying the ways and techniques in the evaluation of personnel. In terms o[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2013 Nr 61 101--108
PL W artykule podjęto próbę analizy procesu rekrutacji w wybranej jednostce budżetowej. Badana jednostka ma osobowość prawną i obejmuje lokalną wspólnotę samorządową, którą stanowią mieszkańcy gminy. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań literaturowych związanych z procesem rekrutacji. Scharakteryzo[...]
EN The article is an analysis of the recruitment tools in a chosen budget unit of the City Council that has its own legal status and encompasses a local self-government community consisting of inhabitants of the borough. In the present study, the results of literature research connected with the applic[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2013 Nr 61 121--131
PL Tematem artykułu są prawne i organizacyjne regulacje stosunku między pracodawcą a pracownikiem. Czy prawo pracy jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania działu kadr w przedsiębiorstwie? Omówiono także problemy związane z rekrutacją pracownika oraz sprawy pracownicze, takie jak wynagrodzenia i u[...]
EN The article gives us an answer to the question, whether the enterprise is dependent upon the labor law? How the law affect ways of recruiting, reading documents and selecting candidates? Recruitment documentation consists of resume and cover letter employee. Those documents are the first indirect co[...]
4
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 4 27-28
PL Rekrutacja to szansa dla firm na znalezienie jak najlepszego kandydata. Dla osób szukających pracy, także tych świeżo po studiach, to z jednej strony proces żmudny, a z drugiej wzbogacający o nowe doświadczenia oraz zwiększający szanse na późniejszy sukces zawodowy.
5
70%
Problemy Ekonomiki Transportu
1998 nr 1 81-105
6
61%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2011 nr 12 14-21
PL W artykule przedstawiono wyniki sondażu przeprowadzonego na próbie pracowników zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego, którzy w strukturze zadaniowej służb ratownictwa górniczego pełnili takie funkcje, jak: ratownik górniczy, mechanik sprzętu ratowniczego, zastępowy, dozór[...]
EN The article presents the results of opinion poll carried out among random workers employed in underground mining plants who in the task structure of mining rescue service acted as: a mining rescuer, a mechanic of rescue equipment, a leader, a supervisor, a dispatcher of the operation in a mining pla[...]
7
61%
Management
PL Niniejszy artykuł stanowi kontynuację publikacji: "Zarządzanie dynamiką procesów grupowych w zespołach projektowych" (Witkowski, Falkiewicz 2007) i koncentruje się wokół zagadnienia doboru do zespołu projektowego. Opisuje metody rekrutacji oraz cechy osobowości warunkujące efektywną współpracę w zes[...]
EN Following article is the continuation of the article: "Managing group processes dynamics in project teams" (Witkowski, Falkiewicz 2007) and focuses on a problem of project team recruitment. It describes recruitment methods as well as personal traits influencing effective cooperation in a team. The a[...]
8
61%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Dzisiejszy świat zdominowany został przez siły globalizacji. Globalizacja wpływa zasadniczo na każdy aspekt funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw. Wynikająca z niej unifikacja i standaryzacja wielu dziedzin życia, a przede wszystkim działań podejmowanych w różnorodnych sferach biznesu, doprowadzi[...]
EN This article presents results of pilot survey of methods of recruitment and selection of managerial staff, used in a number of countries, as well as conclusions drawn from analysis of world literature on this subject. Authors of the article maintain, that, due to differences among organizations with[...]
9
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 53-59
PL Ze względu na specyfikę zawodu absolwentów procesu kształcenia na kierunku Budownictwo jest szczególnie odpwiedzialnym zadaniem. W związku z tym, powinien on być nauczaniem i wychowaniem jednocześnie. Autorka dokonuje analizy aspektów nauczania holistycznego, wychowania do odpowiedzialności za dzieł[...]
EN Educating in the Civil Engineering with regard to the specificity of the profession of the graduates is a very responsible task. Namely, the process of educating ought to consist of teachting and bringing up simultaneously. The author of this paper concentrates on the chosen aspects of holistic educ[...]
10
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2000 Z.5 363-371
PL Skuteczne zarządzanie ludźmi uzależnione jest od skutecznej rekrutacji i selekcji. Rekrutacja jest procesem polegającym na zachęceniu wykwalifikowanych jednostek do starania się o wakujące stanowisko w organizacji. W trakcie selekcji podejmowane są decyzje dotyczące tego, kto ostatecznie zostanie wy[...]
EN Managing people depends on the successful recruitment and selection of qualified candidates. Recruitment is the process of attracting qualified candidates to apply for vacant positions within an organisation. Selection is the final stage of the recruitment process when decisions are made as to who w[...]
11
61%
Polish Journal of Management Studies
2014 Vol. 10, No. 1 153--160
PL Niniejszy artykuł prezentuje jak przebiega rekrutacja w lokalnej administracji publicznej w Rumunii i Belgii (Region Bruksela), jako, że jest to jeden z pierwszych kroków, jakie osoba ma zrobić, aby stać się urzędnikiem publicznym i zacząć karierę w lokalnej administracji publicznej. Artykuł ma na c[...]
EN The paper presents how recruitment is done in the local public administration from Romania and Belgium (The Brussels Region) since this is one of the first steps an individual has to make in order to become a public servant and stat a career in local public administration. The paper aims to show wha[...]
12
61%
Information Systems in Management
2016 Vol. 5, No. 4 573--584
EN The paper presents the results of case study analysis conducted to assess the benefits of system implementation. The research was carried out in Polish recruitment company. We assessed the benefits of recruitment system implementation using the perspectives of a Balanced Scorecard and, in particular[...]
13
51%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2012 nr 3 10-20
PL Tematyka artykułu dotyczy funkcjonowania systemu rekrutacji do ratownictwa górniczego oraz systemu szkoleń ratowników górniczych. W artykule prezentowane są wyniki socjologicznych badań jakościowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli wyższego dozoru kopalń węgla kamiennego stanowiących element b[...]
EN The paper concerns functioning of the recruitment system to mines rescue services and a system of trainings for mines rescue workers. Moreover, the paper presents results of sociological qualitative research carried out among representatives of senior hard coal mine supervisors, making a part of res[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe AON
2002 nr 2(47) 118-127
EN The article deals with the purpose and functions of mobilisation and recruitment system that constitutes an instrument to multiply armed forces in crisis and wartime and assumes to influence quantitave, qualitative and organisational changes. Elements, assumptions, principles, standards and characte[...]
15
51%
Polish Journal of Ecology
EN Natural regeneration in temperate forests is known to be distributed unevenly, forming dense clumps or patches of young trees confined often to canopy gaps. However, in some studies no significant relationship between the presence of gaps and advanced regeneration was found. The analysis of the rela[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2015 z. 60 47--60
PL W sytuacji niedoboru specjalistów z zakresu IT, ich efektywna ocena i rekrutacja jest jednym z ważniejszych zadań dla działów HR. Popularną praktykę oceny i uwzględniania jedynie technicznych kompetencji podczas rekrutacji (np. znajomości języka programowania) zestawiono z propozycją wykorzystywania[...]
EN In case of deficiency of IT staff, their effective assessment and recruitment is one of the most important tasks for HR departments. The popular practice of assessing and taking into account only technical competence (eg. knowledge of a programming language) when recruiting is compared with the prop[...]
17
51%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2015 nr 1 77--87
PL Współcześnie coraz więcej mówi się na temat rekrutacji i selekcji w kontekście strategicznym przedsiębiorstwa. Obecnie procesy te są coraz bardziej złożone, istnieje coraz więcej metod pozyskiwania kadry, co wiąże się z większym nakładem pracy departamentów HR. Oznacza to, że wzrasta także rola rekr[...]
EN Nowadays, much is being said about recruitment and selection in the enterprise strategic context. Currently, these processes are becoming more complex, there are more and more methods of obtaining staff, which results in a greater effort of HR departments. This also indicates the increasing role and[...]
18
51%
Management
2016 Vol. 20, no. 2 414--426
PL Organizacje pozarządowe realizują cele społeczne. Opierają swoją działalność na pracy wolontariuszy, czyli osób, które poświęcają czas, aby pomagać innym, nie oczekując w zamian korzyści materialnych. Mogą oni wykonywać różne prace, w tym takie, które wymagają wiedzy i umiejętności z zakresu zarządz[...]
EN Non-profit organizations pursue social objectives. They base on the work of volunteers - people who devote their time to help others without expecting in return material benefits. They can perform various works, including those ones which require knowledge and skills in the area of management. It is[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2016 z. 65 57--70
PL W artykule przedstawiono problematykę kompetencji menedżerów liniowych z sektora wysokich technologii. Zwraca się uwagę na potrzebę oznaczania poszczególnych umiejętności w procesach rekrutacyjnych oraz postępowaniach rozwojowych. Stwierdzono zależność pomiędzy predyspozycjami osobowościowymi a opty[...]
EN The aim of the paper was to investigate the level of the line managers competienties skills. Line managers are focal point of the contact for employees. The paper draws attention on the compatienties` mapping during the recruitment and development needs. It`s very important to show dependency betwee[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2000 z. 34 43-61
PL W wyniku transformacji gospodarczej nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorczości. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu. Zwiększanie się liczby tych przedsiębiorstw, odgrywa znaczną rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy. Jednakże niewielka część tych fir[...]
EN Economic transformations resulted in a dynamic development of new companies. The sector of small and medium-sized companies is characterised by high dynamics of its growth. An increasing number of these companies play a major role in the process of creating new jobs. However, only a small part of th[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last