Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rekonstrukcja wypadków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 193-200
PL Artykuł przedstawia wyniki obliczeń symulacyjnych dotyczących rekonstrukcji ruchu samochodu za pomocą zapisów typowej w motoryzacji (na dzień dzisiejszy) "czarnej skrzynki". Tego rodzaju urządzenie rejestruje dwie składowe przyspieszenia bryły nadwozia pojazdu (wzdłużne, poprzeczne) oraz kąt odchyle[...]
EN Paper presents simulation results concerning vehicle motion reconstruction based on records of typical car "black box". Such device records two car body acceleration components (longitudinal and lateral) and yaw angle. In calculations the lack of measuring apparatus error is assumed. The error of th[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 43-73
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z metodami oceny dokładności obliczeń w analizach sytuacji wypadkowych. Przedstawiono podstawy teoretyczne metod pozwalających uwzględnić niedokładności w oszacowaniach wartości danych wejściowych. Na tle przykładowej aplikacji metod w przypadku [...]
EN The paper presents methods and exemplary results of accident situation analysis taking into account possible dispersion (caused by an expert assessment inaccuracy) of input data. The calculations show that obviously possible inaccuracy of input data result in solution (expertise) in the form of area[...]
3
88%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule podano przykładowe wyniki badań zmiana pasa ruchu samochodu oraz wynik symulacji takiego manewru z wykorzystaniem dostępnych i popularnych w Polsce programów, służących do rekonstrukcji przebiegu wypadków: PC Crash i V-SIM. Zlinearyzowano rzeczywiste wymuszenie szeregiem odcinków linii pr[...]
EN The paper presents the exemplary results of the severe lane-change manoeuvre and the simulation results of such movements calculated by means of PC-Crash and V-SIM programs which are available and popular in Poland. Real input function was replaced by a series of segments of a linear function. Yaw v[...]
4
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Jednym z podstawowych zadań rekonstrukcji wypadku jest określenie wartości parametrów ruchu uczestników zdarzenia przed jego wystąpieniem. Na ich podstawie dokonuje się oceny prawidłowości zachowań, a sąd podejmuje decyzję o winie uczestników zdarzenia, bądź jej braku. Istotna jest więc wiarygodność[...]
EN One of the basic tasks of the accident reconstruction is to define values of parameters of participants of the accident before its actual occurrence. The assessment of correct behaviours is made and the court decides whether the accident participants are guilty or innocent. Therefore, the credibilit[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2002 Z. 76 29-62
PL W artykule podano przegląd światowych i polskich ważniejszych programów komputerowych służących dla celów rekonstrukcji wypadków drogowych. Omówiono pokrótce mozliwość ich zastosowania oraz zwrócono uwagę na ich niedoskonałosci. Podano przykłady zastosowań.
EN Some examples of modelling car parameters for a total vehicles population when detailed data cannot be obtained have been given. The presented assumptions are necessary for the simulation of the motion of a vehicle, especially in reconstructing the car`s plane motion during accident.
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 207-214
PL Samochodowe "czarne skrzynki", znane pod skrótową nazwą UDS (Unfall Daten Speicher) lub ADR (Accident Data Recorder) są urządzeniami umożliwiającymi odtworzenie parametrów kinematycznych ruchu samochodu, istotnych na przykład dla rekonstrukcji wypadku drogowego. Zakres ich działania (liczba i rodzaj[...]
EN "Black boxes" in cars known as UDS (abbreviation for Unfall Daten Speicher) or ADR (Accident Data Recorder) are the devices which enable to reproduce the kinematic parameters of a car's movement vital for example to reconstruct a road accident. The range of their action (the number and the type of r[...]
7
75%
Journal of KONES
PL W pracy dokonano analizy obciążeń dynamicznych, które działają na blok napędowy . podczas czołowego zderzenia samochodów osobowych ze sztywną przeszkodą. Rozważono wpływ polozema napędowego na przebieg i zasiej* zgniotu przedniej części nadwozia. Na podstawte testów krzemowych prawiono relacje pomię[...]
EN An analysis of dynamic loads, which act onto power unit placed in engine compartment during frontal car impact into rigid barrier were done in this paper. An influence of power unit position on crush progress and range of frontal car body area were considered. Basing on impact tests results, relatio[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 3-M 105--119
PL W pracy przedstawiono wyniki testów zderzeniowych samochodów osobowych. Testy te były przeprowadzane w celu identyfikacji parametrów niezbędnych do rekonstrukcji tych zderzeń. Wykazano pełną przydatność uzyskanych wyników do praktyki rekonstrukcyjnej wypadków drogowych.
EN The results of automobile crash tests are presented in the paper. The tests aimed to identify parameters essential for crash reconstruction. Full usability of achieved results for crash reconstruction practice has been proved.
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 233-238
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zapisów z kamer video w rekonstrukcji wypadków drogowych. Zaprezentowane zostały zapisy z kamery zamontowanej wewnątrz samochodu, jak również z monitoringu ulicznego. Dostępność tego typu materiałów umożliwia szczegółową analizę zaistniałych zdarzeń [...]
EN This paper presents possibilities of using video recordings for vehicle accidents reconstruction. The records presented were taken from a camera mounted inside a car, as well as from traffic monitoring. The availability of this type of material enables detailed analysis of vehicle accidents and allo[...]
10
75%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono możliwości tworzenia rekonstrukcji wypadków zaistniałych podczas wykonywania napraw maszyn i urządzeń górniczych w warunkach kopalnianych. Skoncentrowano się na technicznych i ludzkich czynnikach ryzyka występujących podczas napraw. W pracy ukazano także elementy, które nale[...]
EN Possibilities of reconstruction of accidents, which happened during repairs of mining machines and equipment in mine conditions were presented in the paper. The paper focused on technical and human risk factors during repairs. The elements which should be taken into account during visualization of a[...]
11
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 766--767
PL W artykule opisano opracowany aktywny (uwzględniający ruchy człowieka) model ciała człowieka. Jako model bazowy wykorzystano numeryczny model ciała człowieka Madymo Pedestrian. Funkcje matematyczne opisujące przebieg kąta w czasie dla wybranych stawów są wykorzystywane do aktywacji modelu człowieka.
EN The article describes active human body model developed by authors. Madymo Pedestrian model was used as the base for an active model. Mathematical functions describing the movements of the selected human joints are used to activate human model.
12
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych dotyczących rekonstrukcji ruchu samochodu za pomocą zapisów urządzeń typu ADR/EDR. Dotychczasowe publikacje na ten temat wskazują, że w przypadku stosowania typowych na dzień dzisiejszy rozwiązań ADR mogą pojawiać się (wskutek ich upr[...]
EN Paper presents simulation results concerning vehicle motion reconstruction based on ADR/EDR devices. Hitherto published papers show possibility of significant differences between reconstruction results and real vehicle motion. It concerns typical nowadays devices, as an effect of their simplificatio[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 8 189-196
PL Artykuł przedstawia wyniki obliczeń symulacyjnych dotyczących rekonstrukcji ruchu samochodu za pomocą zapisów urządzeń typu ADR/EDR. Dotychczasowe publikacje na ten temat wskazują, że w przypadku stosowania typowych na dzień dzisiejszy rozwiązań ADR mogą pojawiać się (wskutek ich uproszczeń) istotne[...]
EN Paper presents simulation results concerning vehicle motion reconstruction based on ADR/EDR devices. Hitherto published papers show possibility of significant differences between reconstruction results and real vehicle motion. It concerns typical nowadays devices, as an effect of their simplificati[...]
14
63%
Mechanik
2013 R. 86, nr 7CD 403--410
PL Zachodząca w polskim górnictwie zmiana pokoleniowa, zatrudnianie coraz większej ilości absolwentów nowo powstałych szkół górniczych, sprawia, że obniża się średni wiek pracowników. Takie zmiany nie pozostają bez wpływu na oczekiwania w zakresie szkoleń. Ocena atrakcyjności materiałów szkoleniowych p[...]
EN Average age of workers is decreasing due to change of generations which takes place in polish mining and due to employment of graduates from newly established mining schools. These changes have influence on expectations regarding training. Assessment of how attractive training materials are, made by[...]
15
63%
Archiwum Motoryzacji
2017 Vol. 76, nr 2 123--136
PL Jednym z podstawowych sposobów stosowanych przy rekonstrukcji zderzeń samochodów, wykorzystywanym w celu oszacowania ich prędkości, jest grupa tzw. metod energetycznych. W metodach tych opisuje się związek między prędkością równoważną energii EES (z ang. energy equivalent speed), a rozmiarem trwałeg[...]
EN One of the basic ways to estimate vehicle speeds at the reconstruction of vehicle collisions is the use of methods generally referred to as “energy methods”, where a relation between the “energy equivalent speed” (EES) and the size of permanent vehicle deformation is described. There are several mat[...]
16
51%
Eksploatacja i Niezawodność
2011 nr 2 50-58
PL Zgodnie z intencja przedstawioną w Białej Księdze Transportu, na terenie Unii Europejskiej podejmowane są inicjatywy związane z poprawą poziomu bezpieczeństwa transportu, oraz ze zmniejszeniem liczby ofiar śmiertelnych wypadków. Jedną z takich inicjatyw jest wykorzystanie pokładowych rejestratorów p[...]
EN According to the intention introduced in the White Paper on Transport, on the territory of the European Union, initiatives associated with the improvement of the level of transport safety and with the reduction of death toll in accidents are taken. The use of deck recorders of movement parameters in[...]
17
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 143-152
PL Referat dotyczy pokładowego rejestratora zdarzeń (EDR) - czarnej skrzynki dla wszystkich typów pojazdów samochodowych. Urządzenie będzie rejestrować wiele danych nt. stanu technicznego pojazdu, sposobu jego prowadzenia oraz BRD. Rejestrator może być wykorzystany w samochodach osobowych, służbowych, [...]
EN The paper refers to the Event Data Recorder (EDR) - black box for all types of the motor vehicles. The device will record data concerning the vehicle’s technical condition, the way it was driven and RTS. The recorder may be used in private and commercial cars, taxies, buses and trucks. The recorder [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last