Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rejestrator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2009 Nr 2 (63) 26-29
PL Ciągła rejestracja przebiegów analogowych i dwustanowych oraz możliwość późniejszego ich odtworzenia znacznie ułatwia analizę zaistniałych zdarzeń ruchowych, zakłóceń i stanów awaryjnych. Dzięki nowoczesnej technologii mikroprocesorowej stało się możliwe tworzenia rozbudowanych systemów rejestracji,[...]
2
100%
Journal of KONBiN
2015 No. 1 (33) 135--150
PL Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych prowadzi od lat prace badawczo-rozwojowe mające na celu określenie stopnia wyeksploatowania statków powietrznych. W pracy przedstawiono nowatorski system pomiarowo-rejestrujący do zbierania informacji o obciążeniach eksploatacyjnych występujących w elementach str[...]
EN Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych has for years been engaged in research and development (R&D) aimed at the determination of wear-and-tear level that particular aircraft suffer from. The paper has been intended to present an innovative measuring-and-recording system to collect information on serv[...]
3
100%
Transport Problems
2008 T. 3, z. 4 113-120
PL Praca dotyczy problematyki projektowania wideo detektorów i rejestratorów pojazdów oraz zdarzeń ruchu drogowego. Urządzenia wideo detekcji wykonują operacje rejestracji obiektów i przetwarzania danych obrazowych w krótkim, ściśle zdefiniowanym czasie. Zastosowania systemu wideo detekcji strumieni po[...]
EN The reported works, concern vehicles stream recorders development. They have to do all recording and computing procedures in very short, strictly defined time limits. The data processing methods simplification are in a key position of image preprocessing methods finding. The on-line video data proce[...]
4
100%
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
2019 R. 57, nr 1 44--47
PL Występowanie niebezpiecznych zdarzeń w ruchu zakładu górniczego powinno skłonić do przemyśleń, czy konstrukcja danego urządzenia nie może zostać poprawiona w taki sposób, aby zapobiegać tego typu zdarzeniom. Dokładnie tak samo dzieje się w przypadku górniczego wyciągu szybowego. Ostatnie niebezpiecz[...]
5
75%
Diagnostyka
2005 Vol. 33 223-228
PL W artykule został przedstawiony proces diagnozowania układów i podzespołów samolotu Su-22 przy wykorzystaniu rejestratorów pokładowych. Praca przedstawia rozwój i modernizację istniejących rejestratorów oraz wykorzystanie rejestratorów typu QAR (Quick Acces Recorder) firmy ATM w procesie eksploatacj[...]
EN In the paper is presented process diagnostics arrangements and subassemlys aeroplane Su-22 at advantage on-board recorder. Development work represent modernization existing on-board recorder make use of on-board recorder type QAR (Quick Acces Recorder) firm ATM in process operating and repair. Expan[...]
6
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono dane techniczne zaprojektowanego i wykonanego w IKiEM Politechniki Wrocławskiej jednokanałowego rejestratora naprężeń i temperatury. Zalety rejestratora (szczelność, niska cena) zweryfikowano podczas długokresowych pomiarów wolnozmiennych naprężeń w wybranych punktach konstr[...]
EN The work presents technical data of single-channel recorder of stress and temperature designed and produced in IKiEM of Wroclaw Technical University. The advantages of the recorder (tightness, low price) were verified in long-term measurements of slow variations in stresses in selected points of the[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 51 137-143
PL Użycie przycisku doraźnego następuje zawsze w sytuacji wyjątkowej. Wraz ze zwiększeniem prędkości pociągów, a co za tym idzie skracaniem czasów następstw, precyzyjna rejestracja użycia przycisków doraźnych stanowi ważny element analizy skutków i odpowiedzialności w sytuacjach wyjątkowych. Automatyza[...]
EN Currently existing registers do not allow recording the time of use of the button, and their mechanical construction is damageable and may cause some abuses. Suggested solution allows registering not only the fact of button applying but also the time of use. The digital construction and hermetic str[...]
8
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono opis osobistego rejestratora wolnozmiennych pól magnetycznych. Celowość wykonania wymienionego urządzenia jest uzasadniona powszechnością stosowania diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (MR). Przy badaniach tego rodzaju nie tylko pacjent, który jest[...]
EN The paper presents a design of personal recorder of nearly constant magnetic fields, as a result giving us the prototype of this device. The reason for designing such device is common use of image diagnosis with the application of magnetic resonance (MR). This requires not only placing the patient i[...]
9
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
2015 Nr 4 (241) 62--72
PL Celem pracy jest ocena wpływu geometrii profilu na osiągi wiatrakowca. Pomiaru dokonano podczas prób wlocie wirników z łopatami o profilu N9H12i ILU. W pracy przedstawiono odczyty z aparatury pomiarowo-rej es trującej zamontowanej na wiatrakowcu Zen-1, miejsca i metodą montażu czujników. Wyniki zest[...]
EN The aim of the study was to evaluate the effect of profile geometry on the performance of the gyroplane. The measurements were performed during flight testing rotors with blades profile N9H12 and JL11. The paper presents the results from registrar which was mounted on the gyroplane Zen-1. Article sh[...]
10
75%
Logistyka
PL Poniższy artykuł opisuje proces tworzenia i projektowania rejestratora wybranych parametrów pojazdu. Poza typowymi danymi charakteryzującymi przejazd skupiono szczególną uwagę na danych opisujących akcje kierowcy w trakcie jazdy. Proponowany system może efektywnie zbierać dane z pokładow[...]
EN The following article describes the process of design and implementation of vehicle data recorder for selected vehicle parameters. In addition to standard data characterizing a journey, special attention was paid to information that describes actions of the driver. The proposed syste[...]
11
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Piezometr Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska w Koniczynce charakteryzuje się współczynnikiem efektywności barometrycznej o wartości 0,11 - 0,3. Zmiana ciśnienia atmosferycznego 0 10 hPa przenosi się na zmianę położenia zwierciadła wody o ok. 13 mm. Zamontowany w piezometrze rejestr[...]
EN In wells and piezometers penetrating unconfined aquifers, the water levels are continuously changing according to the atmospheric pressure changes. By comparing the atmospheric changes, expressed in terms of a column of water, with the actual changes in the water levels observed during the pre-test [...]
12
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2019 nr 2 9--17
PL Podstawowym zadaniem logistyki jest zarządzanie strumieniami przepływów fizycznych i informacji, dlatego implementacja narzędzi usprawniających ich monitorowanie oraz kontrolę jest zasadna i pożądana. W artykule, na przykładzie wybranej firmy, przedstawiono możliwość zastosowania rejestratorów w sys[...]
EN The main task of logistics is to manage streams flow of material and information. Implementing tools to improve and monitoring and control is well-founded and desirable. In the article are presented the possibility of using recorders in the logistic system for the example of a selected company. Due [...]
13
63%
Diagnostyka
2007 nr 1(41) 75-80
PL W pracy przedstawiono koncepcję oraz praktyczną realizację pokładowego system rejestracji PSR-04E. System składa się z miniaturowego układu akwizycji danych i sieci modułów pomiarowych. Opracowany prototyp pozwala na konfigurację rejestratora do współpracy również z typowymi urządzeniami stosowanymi[...]
EN This paper presents conception and practical realization of on-board data recording system PSR-04E. The system consists of miniaturized data acquisition unit and network of measurement units. Developed prototype enables configuration of recorder for operation with standard avionics devices. The arch[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Stworzenie kompleksowej ochrony urządzeń i systemów przed narażeniami piorunowymi wymaga przeanalizowania występującego zagrożenia oraz dobrania odpowiednich sposobów ochrony. W artykule przedstawiono nowatorskie urządzenie umożliwiające rejestrowanie i analizę przepięć w torach sygnałowych. Dedykow[...]
EN Undisturbed operation of electronic equipment and systems requires complex analysis of lightning threats and careful selection of proper protection measures. This paper presents a new voltage lightning surge logger. Specially prepared algorithm used in it allows to record many surges at memory witho[...]
15
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2002 R. LXX, nr 9 380-381
PL Opisano zasadę działania i korzyści wynikające z wykorzystania rejestratora kryterialnego zastosowanego w zabezpieczeniu różnicowym RRTC-1.
EN Operation principle and profits resulting from using the criterion recorder employed in the differential protection RRTC-1.
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 249-257
PL W artykule przedstawiono system pomiarowy montowany w pojazdach samochodowych, rejestrujący informacje odczytane z czujników własnych urządzenia (przyspieszenia liniowe i kątowe bryły pojazdu) oraz informacje z pokładowych systemów diagnostycznych OBDII lub EOBD, a w przyszłości także z innych syste[...]
EN The paper describes a measurement system mounted in vehicles to register the linear and angular acceleration of the vehicle's body. It discusses methods implemented to process the signals, and examines the algorithms used to describe and reconstruct the vehicle's course. The device has been designed[...]
17
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule zaprezentowano opis i budowę Rejestratora Przebiegów Cyfrowych. Dodatkowo omówiono programy komputerowe do rejestratora, pozwalające na zbieranie, obserwację i analizę danych z zewnętrznego układu mikroprocesorowego. Opisano również urządzenia pomocnicze wykorzystywane przy rejestracji da[...]
EN The paper presents description and architecture of a Digital Signal Registrator. The software for the registrator which allows us to receive, observe, and analyse the data from an external microprocessor device is described. Also auxiliary devices used for data recordimg are depicted.
18
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 11 1160--1162
PL Możliwość określenia pochodnych aerodynamicznych na dowolnym etapie eksploatacji statku powietrznego byłaby bardzo użyteczna z punktu widzenia dynamiki lotu i jej zastosowań. W artykule przedstawiono porównanie różnych metod inicjalizacji metody największej wiarygodności, która jest wykorzystywana d[...]
EN Determining aerodynamics derivatives at any stage of aircraft exploitation can be very useful from the flight dynamics (and its usage) point of view. The paper describes a comparison of different initialization methods for Maximum Likelihood Estimation (MLE): Multivariate Least Squares, Feasible Wei[...]
19
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL W artykule poruszono tematykę mocy umownej i parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz przedstawiono dodatkowe funkcje związane z pełniejszą diagnostyką chronionych urządzeń realizowane przez cyfrowe sterowniki polowe na przykładzie rodziny urządzeń e2TANGO.
EN The article discusses the topic of contractual power and quality parameters of electricity and presents additional functions related to fuller diagnostics of protected equipment implemented by digital field controllers on the example of the e2TANGO family of devices.
20
63%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2013 nr 1 (32) 83--88
PL Artykuł przedstawia urządzenia firmy DIGA, które umożliwiają rejestrację danych z sieci CAN, zarówno bezpośrednio do pliku na twardym dysku komputera, jak i na kartę pamięci. Opisano budowę, funkcjonalność, możliwe zastosowania wyżej wymienionych urządzeń, a także możliwości prezentacji i przetwarza[...]
EN Article describes devices with CAN interface developed by Diga company including various types of converters. It describes construction and short technical characteristic also in scope of functions connected with CAN bus network. Finally developing of the new devices is introduced.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last