Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rejestracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
2
100%
Chemik
PL Artykuł stanowi podsumowanie dotychczasowej działalności Punktu Konsultacyjnego ds. REACH. Szczególną uwagę zwrócono na powtarzające się pytania i omówienie zawartych w nich problemów.
EN This paper is a summary of up to now activity of REACH Help Desk. The special emphasis was placed on repeated questions and problems.
3
100%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2002 Vol. 3 MI181--188
EN In this paper we introduce a new method for non-rigid voxel-based registration of medical images. There exist many applications where an alignment between two image datasets has to be established. Often a registration of a time-shifted medical image sequence with appearing deformation of soft tissue[...]
4
100%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2011 Vol. 18 51--58
EN Abdominal Aortic Aneurysm (AAA) is a local dilation of the Aorta that occurs between the renal and iliac arteries. Recently developed treatment involves the insertion of a endovascular prosthetic (EVAR), which has the advantage of being a minimally invasive procedure but also requires monitoring to [...]
5
100%
Chemik
PL Artykuł opisuje praktyczną stronę wdrożenia rozporządzenia REACH z punktu widzenia rejestrującego. Zaproponowany został również schemat postępowania przy rejestracji substancji, aby pomóc firmom, które zamierzają zarejestrować substancje i poszukują prostych i jasnych wskazówek.
EN The article describes practical side of implementation of REACH Regulation from the registrant's point of view. The proposition of a substance registration procedure is also described to help companies that intend to register substances and are looking for simple and clear guidance of action.
6
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2004 R. 7, nr 7-8 116-119
PL Przedstawiono opracowany przez autorów system pomiarowy do rejestracji parametrów w trakcie wytwarzania pali betonowych metodą iniekcji zawiesiny bentonitowej. Opisano strukturę systemu i sposób pomiaru poszczególnych wielkości. Przygotowane oprogramowanie umożliwia obserwację rejestrowanych paramet[...]
EN The paper presents a measuring system for parameters recording during the performance of concrete piles with the method of a bentonite injection. The structure of the system and measuring methods of particular quantities are described. The computer program presents the recorded parameters as a func[...]
7
100%
Technologia i Jakość Wyrobów
2012 Nr 1-2 15-22
PL Zgodnie z rozporządzeniem REACH producenci/importerzy wyrobów muszą wypełnić cztery podstawowe obowiązki: rejestracji substancji, która w sposób zamierzony uwalnia się z wyrobu, zgłoszenie substancji obecnej w wyrobie a uznanej za substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy (SVHC - Substances of V[...]
EN According to REACH producers and importers of articles who place article on the market have four main obligations: registration substance in article if this substance is intended to be released from the article, to notify the authorities of the presence of Substance of Very High Concern in an articl[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2018 Nr 1(14) 35--48
PL Ewidencja czasu pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Organizacja tego obowiązku nie nastręcza większych trudności przy zatrudnianiu do kilkunastu pracowników. Jednak przy wielkiej liczbie zatrudnionych absorbuje zarówno czas jak i środki finansowe przedsiębiorstwa. Ciekawym rozwiązaniem w tej kwestii [...]
EN Currently companies search for savings on various levels of activity. Because of it working time recording systems are very popular. Implementing of such a system in the company allows to determine the time when the employee is working for the employer. This paper presents an innovative working time[...]
9
84%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 1 13--15
PL Przedstawiono zasadę działania, budowę i uniwersalne możliwości telemetrycznego rejestratora parametrów krytycznych maszyny elektrycznej.
EN The paper presents operation principles, structure and possibilities of telemetering recorder of critical parameters of electric machine.
10
84%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18a 211--219
PL Naziemny skaning laserowy jest nieocenionym narzędziem inwentaryzacji obiektów architektonicznych, inżynieryjnych, instalacji przemysłowych i mas ziemnych. W przypadku, kiedy obiekt jest rozległy, znacznie oddalony od stanowiska pomiarowego, lub dostęp do niego jest utrudniony, skaning laserowy może[...]
EN Terrestrial laser scanning is a very useful tool in inventoring architectural, engineering, and industrial objects and buildings. Sometimes, when an object is bright and difficult to access, the only possibility of measuring it is through scanning. The high precision and high speed of scanning make [...]
11
84%
Mechanik
PL W pracy opisano działanie oprogramowania wspomagającego pracę stanowiska badawczego do generowania i rejestracji sygnałów imitujących zaburzenia ciśnieniowe, jakie powstają na skutek przelotu pocisku z prędkością naddźwiękową.
EN The he implementation of the software to the work support of the research station for generating and recording signals that simulate the pressure disturbances caused by the projectile flight supersonic speed.
12
84%
Mechanik
PL W pracy opisano problem związany z generowaniem i pomiarem parametrów zaburzeń ciśnieniowych powstających na skutek przelotu pocisku z prędkością naddźwiękową. Zwrócono uwagę na zachodzące trudności pomiaru i wymagania sprzętowe stawiane aparaturze pomiarowej. Przedstawiono opis stanowiska badawczeg[...]
EN The problems of generating and measuring parameters of pressure disturbances caused by the projectile flight supersonic speed are described in the paper. Attention is paid to difficulties in the measurement and hardware requirements of measurement equipment. There is presented description of the res[...]
13
84%
Recykling
2010 nr 11 22-23
PL "Krzyk ciszy" - taki tytuł nosił jeden z odcinków kultowego serialu "Zmiennicy". W filmie tym jedyny maszynopis dzieła znanego prozaika na skutek bałaganu w wydawnictwie ląduje w ... składnicy makulatury.
14
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN In this paper was presented the method of valuation natural areas which are not used to intesive agricultural production. The first step of this method is connected with making the map of natural areas (ecological map). The second step regards the ecologic, valuation this areas in points.
15
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
16
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2015 R. 23, nr 2 29--36
PL Na podstawie informacji GUS o produkcji w Polsce oraz handlu zagranicznym ciągnikami rolniczymi oszacowano ich podaż krajową w latach 2004–2013, sumując liczbę wyprodukowanych i importowanych maszyn w poszczególnych latach i pomniejszając uzyskany wynik o liczbę maszyn eksportowanych. Uzyskane warto[...]
EN On the basis on CSO information concerning Polish production and import of agricultural tractors, their local supplies within in the years 2004–2013 were evaluated. The numbers of produced and imported machines in particular years were summarized and obtained results decreased by the numbers of mach[...]
17
84%
Chemik
PL Przedsiębiorcy zobowiązani do zarejestrowania w 2010 r. wytwarzanych i importowanych substancji o wielkim tonażu i najbardziej niebezpiecznych wypraktykowali wdrażanie nowych przepisów regulujących zarządzanie chemikaliami. Upływający pierwszy termin rejestracji substancji jest okazją do wstępnych a[...]
EN Entrepreneurs obliged to register in 2010 manufactured and imported substances of a big tonnage and mostly dangerous have put to the test implementation of new rules that regulate chemicals management. The first appointed time for substances registration is drawing to the end. There is the opportuni[...]
18
84%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2014 Vol. 26 107--118
PL Artykuł podejmuje tematykę rejestracji czyli łączenia i orientacji chmur punktów do jednego układu współrzędnych. Z praktycznego punktu widzenia proces ten sprowadza się do estymacji parametrów transformacji - rotacji i translacji, na podstawie wybranych elementów dopasowania jak punkty, linie czy p[...]
EN The registration of 3D point clouds collected from different scanner positions is necessary in order to avoid occlusions, ensure a full coverage of areas, and collect useful data for analyzing and documenting the surrounding environment. This procedure involves three main stages: 1) choosing appropr[...]
19
84%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2003 Vol. 6 IT3--11
EN The alignment of volumetric datasets is an important problem in the processing of medical data. It is a prerequisite to numerous image based applications in diagnostic and therapeutic routines. In this paper, a new method is proposed for matching of 3D intramodality medical images. Our approach is b[...]
20
84%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2003 Vol. 6 IT13--20
EN Registration is an important component of many medical data processing applications. Particularly significant is its role in the correlation of volumetric medical data aiming at generation of virtual patient-specific anatomical models. Such models enable optimization of various diagnostic and therap[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last