Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rejestr zabytków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono problem rekonstrukcji dwóch mostów drogowych zlokalizowanych w Sochaczewie na ul. Młynarskiej, której część przebiega przez teren wpisany do rejestru zabytkowego. Dyskusja różnych sposobów rekonstrukcji przedmiotowych obiektów omówionych w artykule doprowadziła ostatecznie d[...]
EN The paper presents the issue of the reconstruction of two road bridges located in Sochaczew along Młynarska Street, the part of which runs through the area included in the historical register. The discussion over different ways of reconstruction presented in the paper leads to the choice of the comp[...]
2
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 26-28
PL Pielęgnacja drzew lub krzewów, będących pomnikami przyrody które są zlokalizowane na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, może nastąpić po uzgodnieniu zakresu prac z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Warto zastanowić się nad tym, który organ powinien odpowiadać za t[...]
3
100%
Zieleń Miejska
2009 Nr 2 32-33
PL Prawnie aleje historyczne mogą być chronione jako obiekty wpisane do rejestru zabytków, pomniki przyrody, miejsca (siedliska) występowania chronionego gatunku oraz jako specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) w programie Natura 2000 W praktyce ciągle giną!
4
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2006 Nr 19 86--89
5
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2016 nr 161 (41) 38--50
PL W artykule przedstawiono opis założenia parkowego w Niekarzynie, które jest wpisane do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Obecnie park jest zaniedbany. Nie przeprowadzono dotychczas badań historycznych parku, nie wykonano inwentaryzacji drzewostanu. Aby skutecznie objąć go ochroną konserwator[...]
EN The article presents a description of the park complex in Niekarzyn, which is listed in the historic register of monuments in the Lubuskie Province. The park is currently run down. Thus far, historical research on the park has not been carried out, and the tree stand has not been cataloged. In order[...]
6
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2000 nr 7 24--26
7
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Od kilku lat trwają rozmowy nad wprowadzeniem podatku katastralnego. Temat ten jest przyczyną nieporozumień i wciąż wzbudza wiele emocji zarówno wśród właścicieli budynków jak i wśród przedstawicieli organów, które mają prowadzić kataster nieruchomości. Kataster jest urzędowym rejestrem nieruchomośc[...]
EN The paper presents informations about keeping a record historical buildings entered in a record of ancient monuments. Flow of information was shew oblige among organizational individuals to this. It was shew, that obstructions exist in Perpetual Tomes as well as in record of soils and buildings. Reg[...]
8
84%
Wiadomości Konserwatorskie
1998 Nr 3-4 40--44
9
84%
Zieleń Miejska
2017 Nr 10 47--49
PL Drzewa i krzewy znajdujące się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków już z samej istoty powinny podlegać szczególnej ochronie. Z jednej strony mogą one bowiem stanowić cenną wartość przyrodniczą, z drugiej natomiast istotnie wpływać na wartość estetyczną zabytku, w sąsiedztwie które[...]
10
84%
Zieleń Miejska
2018 Nr 1 48--50
PL Drzewa i krzewy znajdujące się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków powinny podlegać szczególnej ochronie. Z jednej strony stanowią cenną wartość przyrodniczą, a z drugiej w istotny sposób wpływają na estetykę zabytku, w sąsiedztwie którego się znajdują lub którego są częścią.
11
84%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków w Polsce. Rejestry zabytków są prowadzone przez właściwych terytorialnie wojewódzkich konserwatorów zabytków. W wojewódzkich rejestrach zabytków obecne znajduje się ok. 76 tys. wpisów dotyczących zabytków nieruchom[...]
EN Entry in the register of objects of cultural heritage (Polish: rejestr zabytków) is one of the statutory forms of legal protection of monuments in Poland. The registers of objects of cultural heritage are maintained by territorially competent voivodeship conservators of monuments. Voivodeship regist[...]
12
67%
Wiadomości Konserwatorskie
2001 Nr 9/10 8--21
PL Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w dniu 25 maja 2001 roku w Krakowie w ramach Targów Konserwacji Zabytków i Dzieł Sztuki, dzięki otrzymanemu od Generalnego Konserwatora Zabytków dofinansowaniu przeprowadziło publiczną dyskusję na temat "Przekształcenie i modernizacja zabytków i budowli historyc[...]
13
67%
Roczniki Geomatyki
PL W artykule zasygnalizowano rosnącą rolę lokalizacji geoprzestrzennej w prezentacji różnorodnych zjawisk oraz udział społeczeństwa w pozyskiwaniu i użytkowaniu danych geoprzestrzennych, wynikające z dostępności Internetu i urządzeń mobilnych. Zdefiniowano użytkowników pasywnych i aktywnych. Przedstaw[...]
EN In the paper, a growing role of geospatial localization in presentation of various phenomena is indicated, as well as participation of the society in acquisition and use of geospatial data arising from access to Internet and mobile appliances. Passive and active users were defined. Two projects are [...]
14
67%
Civil and Environmental Engineering Reports
2016 No. 23(4) 43--50
PL Od wielu lat podejmowane są próby skreślenia z rejestru zabytkowych reliktów kina „Piast” w Słubicach. Pozwoliło by to na ich rozbiórkę i budowę w tym miejscu nowoczesnego obiektu handlowego. Rozebrano już znaczą część budynku, pozostała jedynie elewacja frontowa. Fasada kina posiada wyjątkowe w ska[...]
EN For many years, attempts have been made to remove the relic of the ‘Piast’ Cinema in the western town of Słubice from Poland’s monuments register. This would allow for its demolition and construction of a modern commercial building on the site. The majority of the building has already be demolished,[...]
15
67%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Na podstawie dwóch wybranych przykładów artykuł przedstawia zagadnienia sprawowania ochrony konserwatorskiej wobec obiektów architektury rezydencjonalnej w województwie wielkopolskim, z uwzględnieniem charakterystycznych uwarunkowań decydujących o specyfice tej grupy zabytków (bardzo duża ilość obie[...]
EN The goal of this study is to present, on the basis of two selected examples, the issues connected with exercising the conservator’s protection towards residential architecture in the Wielkopolskie province, taking into account characteristic conditions deciding on the specificity of this group of mo[...]
16
67%
Wiadomości Konserwatorskie
2017 Nr 49 163--180
PL Zasadnicze znaczenie dla ochrony zabytku lub zabytkowego zespołu urbanistycznego ma decyzja w sprawie wpisania go do rejestru, nadaje mu bowiem oficjalnie prawny status. Wiąże się z tym statusem – z jednej strony – obowiązek opieki nad zabytkiem postawiony właścicielowi, użytkownikowi oraz innym pod[...]
EN The decision about entering a historic monument or an urban complex into the monument register is of paramount significance for its protection, since it then officially acquires a legal status. That status is associated with – on the one hand – an obligation to preserve the monument imposed on the o[...]
17
67%
Zieleń Miejska
2014 Nr 7-8 62--64
PL Ochrona zieleni w sposób nierozerwalny wiąże się z przestrzenią, w której przychodzi jej funkcjonować. Dlatego też, tak ważną rolę w tym procesie odgrywają rozwiązania stanowiące podstawę zagospodarowania przestrzennego.
18
67%
Przestrzeń i Forma
2014 nr 21 125--148
PL Przedmiotem artykułu jest analiza sposobu sprawowania faktycznej opieki przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nad pałacem w Bieganowie, wpisanym do rejestru zabytków. Na podstawie dostępnej dokumentacji autorka opisuje obecny bardzo zły stan zachowania zabytku i przedstawia w porządku chronologi[...]
EN The article analyses, on the basis of available documentation, the way of exercising care over the Palace in Bieganowo, registered in the historical monuments record, by the Voivodeship Monument Conservator. The author describes the current, very bad state of preservation of the monument and present[...]
19
67%
Budownictwo i Prawo
20
59%
Wiadomości Konserwatorskie
2014 Nr 37 64--80
PL Pałac w Bieganowie, wzniesiony w latach 1914-16 dla hrabiego Edwarda Grabskiego według projektu cenionego poznańskiego architekta, inż. Stefana Cybichowskiego, utrzymany w stylu łączącym elementy neoklasycyzmu francuskiego z formami „stylu narodowego”, prezentuje wysoką klasę artystyczną i jako taki[...]
EN The palace in Bieganowo, erected in the years 1914-16 for Count Edward Grabski according to the project of a valued architect from Poznan, engineer Stefan Cybichowski, designed in the style combining elements of French neo-classicism with forms of the “national style”, represents a high artistic sta[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last