Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 200
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reinforcement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2015 Nr 5 140--146
PL Budowa elektrowni wodnych na istniejących stopniach wodnych może nieść więcej korzyści niż potencjalnych szkód. Piętrzenie wody na górnym stanowisku może być wykorzystywane energetycznie bez negatywnego wpływu na zagrożenie ekologiczne środowiska przyrodniczego. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na kor[...]
EN Construction of hydroelectric power plants on the existing water bar-rages may bring more benefits than potential damages. Damming water in the upper station may be used for power generation purposes without constituting an ecological threat to the natural environment. Moreover, it should be streese[...]
2
100%
Logistics and Transport
EN The subject of the paper is the non-cohesive medium layer with geotextiles reinforced as foundation in communication building engineering. The influence of horizontal bidirectional reinforcement on the change of value of horizontal pressure in the laboratory physical models of ground medium layer is[...]
3
88%
Materials Science Poland
2012 Vol. 30, No. 3 226--230
EN In this work, multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) with ultra-high crystalline structure have been prepared by mechanothermal (MT) method. The novel super nanostructure is introduced for the first time as an extraordinary fullerene-carbon based material which, due to its special electronic and mec[...]
4
88%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2002 Vol. 6, No 3 411-428
EN Paper presents results of numerical modelling of behaviour of plane strain reinforced concrete elements under eccentric compression. In the analysis, a finite element method was used based on an elasto-plastic constitutive law by Drucker-Prager with hardening and softening for concrete and an elasto[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2016 Nr 1 151--167
EN Slab-and-column ceilings are widely used because of the considerable savings that they allow to obtain in the total construction cost. However, this structural system has a weak feature that consists of vulnerability to punching in a ceiling slab around its connection to a column. This paper describ[...]
6
75%
Problemy Eksploatacji
2013 nr 2 97--103
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie metod teorii przenikania masy do rozwiązywania problemów odkształcenia podłużnego w żelbetowych prętach o przekroju prostokątnym. Opracowano oryginalne rozwiązania do obliczeń zbrojeń betou pozwalające na uzyskiwanie wymaganej trwałości.
EN In the given work, methods of mass transfer theory are used to solve problems of the reaction grout propagations in ferroconcrete rectangular rod cross-section elements and to suggest, on this basis, an original constructive solution for reinforcement cross-sections accounting for the equal reinforc[...]
7
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy dokonano analizy wpływu zjawiska obciążenia temperaturą na procesy odkształcania i deformacji konstrukcji budowlanych. Jako przykład postawionej tezy przedstawiono analizę przyczyn awarii płyty górnej zbiornika na ciekłe medium, w której zidentyfikowano wady w postaci pęknięć wzdłuż kierunku[...]
EN The authors analyze the impact of the phenomenon of temperature load on the building structure deformation processes. As an example, the failure of the top plate of the tank to the liquid medium was described. Defects such as cracks along the direction of the main reinforcement in the structural ele[...]
8
75%
Archives of Foundry Engineering
EN This study presents two computer programs contributing to the spatial description of the composite alloy structure. In one program the structure of an alloy suspension composite is generated (reinforced with SiC particles) on the basis of the results of metallographic measurements, while the other p[...]
9
75%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Coraz większą popularnością cieszy się na świecie nowa grupa materiałów wytwarzanych z polimerów syntetycznych z dodatkiem włókien naturalnych takich jak: juta, konopia, sizal, len. kenaf. Ich wspaniałe właściwości (lekka waga) w porównaniu z włóknem szklanym są głównym czynnikiem zwiększającym ich [...]
EN A new group of materials, consisting of plastic reinforced with natural fibres, offers a broad and very interesting field of application because of their highly promising properties. So-called bio-fibres such as jute, hemp, sisal, kenaf or cotton that once were in obscurity are enjoying a trully ren[...]
10
75%
Composites Theory and Practice
2012 R. 12, nr 2 121-125
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na obciążenie dynamiczne kompozytu o ceramicznej osnowie i przestrzennym aluminiowym wzmocnieniu szkieletowym, w szczególności skupiono się na zdolności pochłaniania energii uderzenia. W rozważanych przypadkach skład kompozytu uzupełniony został[...]
EN The paper presents the research results on the dynamic load resistance of ceramic matrix composites with aluminum spatialskeleton reinforcement, particularly focused on the ability to absorb impact energy. In the considered cases, the composite composition was complemented with a liquid additive. Th[...]
11
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2007 nr 2 52-57
PL W ysokociśnieniowa iniekcja strumieniowa (jet grouting) jako technologia wykorzystywana do wzmacniania podłoża gruntowego i fundamentów znana jest w świecie od trzydziestu lat. W Polsce pierwsze zastosowania iniekcji strumieniowej przypadają na początek lat dziewięćdziesiątych. W artykule przedstawi[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 111 211-218
PL Punktem wyjścia rozważań jest ocena aktualnie obowiązujących wytycznych dla oceny poprawności zastosowania geosyntetyków w funkcji zbrojeniowej. Głównym celem artykułu jest przedstawienie rozbieżności pomiędzy parametrami aktualnie wymaganymi przy opisie georusztów a rzeczywistymi cechami mającymi i[...]
EN The considerations are begun with analysis of actual requirements characteristics for geosynthetics for proper evaluation of their use in reinforcement function. Main target of the paper is to present differences between parameters required by valid codes for geogrids and real characteristic importa[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 28, t. 2 337-348
PL Referat przedstawia badania i obserwacje wykonane podczas wykonywania wzmocnienia gruntów słabych na odcinku Trasy Siekierkowskiej w Warszawie. Autorzy opisują technologię formowania kolumn, sposób ich odbioru oraz obliczenia porównane z pomiarami osiadań nasypu. Wykonywane podczas robót odbiory, sp[...]
EN Research and obserwations made during soil improvement on the segment of Siekierkowska Highway are described. Technology of column formation, criteria of acceptance, and calculations compared with the settlement of the embankment, are presented. Rebourning effect at bearing layers at the column bott[...]
14
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Closed form expressions of reflection and transmission coefficients are obtained when a plane SH-wave becomes incident at a uniform elastic layer interposed between two different self-reinforced elastic solid half-spaces. It is found that the reflection and transmission coefficients are strongly inf[...]
15
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2004 Vol. 9, no 1 131-146
EN A problem of reflection and transmission of an SH-wave through a self-reinforced elastic slab (layer) sandwiched between two transversely isotropic and inhomogeneous elastic solid half-spaces has been investigated. Formulae for reflection and refraction coefficients are obtained in a closed form and[...]
16
75%
Drogownictwo
2005 nr 7-8 222-228
PL Jest kilka metod projektowania wzmocnień nawierzchni drogowych z warstwą kruszywa zbrojonego geosiatką, w tym metoda niemiecka, holenderska i mechanistyczna. Metoda niemiecka stosuje teorię wielowarstwowej półprzestrzeni sprężystej. Metoda holenderska wykorzystuje tzw. efekt użytkowy polegający na s[...]
EN There are several methods of design of road pavements with aggregate layer reinforced with geogrid including German, Dutch and mechanistic methods. German method uses theory of multi-layer elastic half-space. Dutch method applies so called performance effect based on reinforcement effectiveness. Mec[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 97 223-230
PL W pracy opisano badania modelowe pionowej ściany oporowej z gruntu zbrojonego, wykonane w celu rozpoznania wpływu ilości warstw zbrojenia na nośność i sposób zniszczenia konstrukcji obciążonej fundamentem pasmowym. Przeprowadzono 5 serii doświadczeń z modelami o jednakowej wysokości i il[...]
EN The paper presents the model tests performed on the vertical reinforced soil (RS) retaining wall. The purpose of these experiments was to investigate the effects of the number of reinforcement spacing on the critical load and failure mechanism of RS structure loaded with strip footing. Five series o[...]
18
75%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 8-9 68--71
PL W artykule przedstawiono powierzchniowe oraz wgłębne metody wzmacniania gruntu z zastosowaniem spoiw mineralnych. Ponadto scharakteryzowano kompozyty gruntobetonowe zawierające włókna stanowiące zbrojenie rozproszone. Omówiono również rodzaje i właściwości włókien stosowanych w tego rodzaju kompozyt[...]
EN The article presents surface and in-depth soil reinforcement methods using mineral binders. In addition, reinforced concrete composites containing scattered reinforcement fibres have been characterized. The types and properties of fibres used in such composites are also discussed.
19
75%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 10 74--78
PL W artykule przedstawiono powierzchniowe oraz wgłębne metody wzmacniania gruntu z zastosowaniem spoiw mineralnych. Ponadto scharakteryzowano kompozyty gruntobetonowe zawierające włókna stanowiące zbrojenie rozproszone. Omówiono również rodzaje i właściwości włókien stosowanych w tego rodzaju kompozyt[...]
EN The article presents surface and in-depth soil reinforcement methods using mineral binders. In addition, reinforced concrete composites containing scattered reinforcement fibres have been characterized. The types and properties of fibres used in such composites are also discussed.
20
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2015 Vol. 15, no. 3 751--766
EN Masonry arches and vaults often need repair and/or strengthening because of damage which can occur due to such factors as material degradation, forced displacements of supports or increase of service loads, which can finally cause their failure. A possible solution for preventing failure or to reinf[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last