Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 181
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reinforced concrete
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering Transactions
EN In the paper, the general equilibrium equation due to bending moment and normal force is formulated for RC cross-section weakened by an arbitrary number of openings. The governing equations for the normal stresses due to bending moment and normal force are derived for the case when openings are loca[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono problem uszkodzeń i nieprawidłowości żelbetowych kominów przemysłowych w elektrowniach. Inwentaryzacja uszkodzeń wraz z wyjaśnieniem mechanizmów ich powstawania jest pierwszym etapem oceny stanu technicznego kominów. Na ich podstawie można dokładnie określić zakres remontu gwar[...]
EN Paper presents the problem of damages and abnormalities of reinforced concrete chimneys in power plants. Inventory of damages and explanation of their causes is necessary to evaluation of technical condition of chimneys. It is particularly important in case of adaptation old chimneys to new operatin[...]
3
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2010 Nr 7 145-158
PL Artykuł zawiera opis podjętych badań eksperymentalnych belek żelbetowych wzmocnionych poprzez przyklejenie taśm do boków belek oraz przedstawia i omawia ich wyniki. Celem prowadzonych badań było: określenie mechanizmu zniszczenia tak wzmocnionych belek, ocena współpracy taśm węglowych z betonem, w t[...]
EN Description of experimental testing of RC beams strengthened with CFRP stripes glued to beam sides is given. Test results are presented and discussed. The aims of testing were: identification of mechanism of failure of such beams, assessment of co-operation of CFRP stripes and concrete with possibil[...]
4
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN An analysis of the influence of the manner of dividing the structure on the numerical solution of the static problems of the concrete and of the reinforced concrete deep beams, using a constitutive model of the concrete that demonstrates the material softening, is given. Detailed results of the nume[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 175-182
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz badań doświadczalnych przeprowadzonych na żelbetowych elementach zginanych i mimośrodowo rozciąganych. Ich podstawą jest model teoretyczny uprzednio opracowany i prezentowany. Stwierdzono, iż pomimo występujących różnic, elementy mimośrodowo rozciągane mogą być o [...]
EN Some selected results of experomental researches on bending and eccentric tension members are presemted in thar paper. Investigational work was based on early prepared and presented theoretical model. Obtained results show that eccentric tension members behave in similar way as bending ones and can [...]
6
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 42-44
PL W artykule omówiono mechanizmy ochronnego działania prądu stałego na zbrojenie konstrukcji żelbetowych oraz przedstawiono przykłady badań skuteczności zabiegów regeneracyjnych.
7
80%
Materiały Budowlane
2002 nr 3 74-76
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości i rozmiarów włókien stalowych na odporność fibrobetonów na pękanie przy zginaniu.
8
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 1 99-100
PL Dodatek krótkich, losowo rozproszonych włókien stalowych do betonu poprawia jego właściwości mechaniczne, a przede wszystkim zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i ciągliwość. W artykule przedstawiono analizę najistotniejszych parametrów włókna mających wpływ na jego skuteczność jako mikrozbrojenia.
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 24 203-212
PL Przeprowadzono analizę wytężenia materiałów w elemencie żelbetowym, w którym powstały procesy destrukcji. Na podstawie hipotez wytrzymałościowych przeanalizowano wytężenie w prętach zbrojenia oraz w betonie. Określono dla betonu naprężenia główne zmodyfikowane w stadium zniszczenia i nośności granic[...]
EN The analysis of the materials effort in reinforced concrete element subjected to destructive processes has been done. Taking into consideration the strength hypothesis, the effort in concrete and reinforcement bars have been analysed. In the stage of failure and the ultimate load capacity the modifi[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2000 Z.20 217-227
PL W pracy prezentowana jest ocena sztywności żelbetowej płyty stropowej przed i po wykonaniu wzmocnień, dokonana z zastosowaniem diagnostyki dynamicznej. Płytę, obciążoną impulsem, obliczono Metodą Elementów Skończonych w stanie sprężystym. Przeprowadzona analiza dynamiczna pozwoliła na wyznaczenie pa[...]
EN Problem of diagnostic of concrete slabs by dynamical measurement is presented in the paper. The plate of slab with cracks and degradation of stiffness was observed and dynamical diagnosted before and after supporting. As supporting system was done two stell frames connected with plate and walls and [...]
11
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule zamieszczono podstawowe informacje o wymaganiach bezpieczeństwa pożarowego stawianych konstrukcjom żelbetowym wg Eurocode 2, a sformułowanych w Dyrektywie Ogólnej 89/106/EWG. Przedstawiono wybrane szczegółowe wymagania podane w Eurocode 2 dotyczące betonu i elementów konstrukcyjnych (słup[...]
EN The paper presents the Basic information as to the fire safety requirements formulated by EC 2 on the background of Construction Products Directive 89/106/EEC for the limitation of fire risks. There are presented some selected detailed information on EC 2 requirements for concrete and structural ele[...]
12
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN In this work a hybrid-Trefftz formulation and a meshless approach based on the use of radial basis functions (RBF) are applied to the analysis of reinforced concrete beams. Resorting to the Mazars model, the concrete is represented by an elastic medium with progressive damage. In the hybrid-Trefftz [...]
13
80%
Polish Maritime Research
2015 S 1 141--148
EN The paper focuses on the material mechanics properties of reinforced concrete and steel casing composite concrete under pseudo-static loads and their application in structure. Although elevated pile-group foundation is widely used in bridge, port and ocean engineering, the seismic performance of thi[...]
14
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2017 Vol. 55 nr 4 1205--1217
EN The use of steel fibers in reinforced concrete (RC) structural members aims at the improvement of mechanical properties of such members. This study focuses on shear strength characteristics of steel fiber reinforced concrete (SFRC) beams without stirrups. Test specimens consisting of three RC and te[...]
15
80%
Journal of Machine Engineering
EN The determination of the thermal-elastic behavior is one of the main aspects in the design phase of new machine frames. Prototypically simulation models are used for preliminary investigations, which are based on finite element approaches and usually work with simplified material laws. By the manufa[...]
16
70%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy opisano zagadnienie wpływu cech wytrzymałościowych betonu na rozkład naprężeń w zewnętrznym węźle ramy żelbetowej. Uzyskane rezultaty pokazują, iż odstępstwa od założeń projektowych mają niekorzystny wpływ na pracę statyczną konstrukcji, a w szczególności na obniżenie jej nośności granicznej[...]
EN Influence of concrete strength characteristics on stress distribution in the external corner of the reinforced concrete monolithic frame is presented in the paper. Results obtained in investigations displayed unprofitable influence of deviations from designed assumptions on static response of struct[...]
17
70%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Stosowanie różnego rodzaju włókien do betonu przeznaczonego na konstrukcje budowlane staje się coraz bardziej powszechne. Utworzony w ten sposób kompozyt, nazywany fibrobetonem, wykazuje zwiększoną wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie. Konstrukcje z fibrobetonu charakteryzują się większą rysoodpo[...]
EN The use of concrete additives in the form of fibers is becoming more common. They cause an increase in the tensile strength of concrete and changing the nature of the destruction of the concrete, which determine the safety, durability and suitability of structural members. Depending on the nature of[...]
18
70%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedmiotem pracy jest opis nowego, zmodernizowanego systemu żelbetowych żerdzi dwugałęziowych stosowanych jako konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych niskich napięć. W zmodernizowanych żerdziach bez zmian pozostawiono kształt, wymiary podłużne i rozmieszczenie otworów technologicznych, zm[...]
EN The paper presents modernized, openwork reinforced concrete poles new system, for Iow voltage power lines. In modernized poles non changing is shape, longitudinal dimensions and production holes spacing, on the contrary-changing is cross section dimensions, concrete class and type of steel and concr[...]
19
70%
Geology, Geophysics and Environment
2012 Vol. 38, no. 4 439--448
EN An infrastructure development requires a precise indoor localization plan of cables, pipes or reinforcing elements. Due to the age of many buildings in Poland such plans often do not exist or do not contain the evidence of numerous activities carried out over years like repairs or modifications. Due[...]
20
70%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 112 67-74
PL W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne wzmocnienia dachowego dźwigara żelbetowego o długości 25 m za pomocą cięgien bez przyczepności. Podczas wzmocnienia realizowano program badawczy, w ramach którego analizowano wpływ sprężenia na odkształcenia badanego elementu. Mierzono odkształcenia[...]
EN In the paper the practical possibility of strengthening of reinforced concrete roof girder, length equal to 25 m with unbonded tendons are presented. The system of strengthening, as well as construction solution are discussed. The influence of presstresing to structure deformation has been investiga[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last