Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 165
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reinforced concrete structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Wszystkie parametry konstrukcji żelbetowych charakteryzują sie zmiennością, ale istnieje ograniczona możliwość wpływu na wartości wielu z nich w procesie produkcji. Praktycznie jedynym parametrem, na który można wpłynąć na etapie końcowym, jest powierzchnia przekroju poprzecznego konstrukcji żelbeto[...]
EN All the mentioned elements are changeable, nevertheless inconstancy of only some of them can be stated, whereas inconstancy of others can be affected in the process of manufacturing. The area of cross section of reinforcement is changeable as well, and it is impossible to direct it at the level of t[...]
2
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
2018 Vol. 40, nr 4 282--291
EN The article presents the analysis of complex stress states in the concrete structure of grain silos, caused by non-centric emptying. The authors present a combination of loads from the pressure of bulk solid on the silo chamber according to Eurocode 1, Part 4 [11], which should be taken into account[...]
3
70%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2017 nr 20(4) 375--389
EN BIM -Building Information Modeling is the fastest growing branch of modern design and execution of buildings. In the United States there is a requirement for the design of public investment based on BIM technology. Similar legislation has been in force since 2016 in the United Kingdom. In the near f[...]
4
61%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Na podstawie przeprowadzonych przez autora badań obiektów o konstrukcji żelbetowej, opracowano sposób oceny i prognozowania ich stanu degradacji. Zaproponowany sposób może być zastosowany do oceny stanu istniejących starych budowli, obiektów w których wystąpiły długotrwałe przerwy w ich realizacji, [...]
EN Based on author’s research the way of estimation of the building reinforced concrete structure and forecast its degradation state were worked out in the paper. Proposed method can be used to estimate of existing old building condition, in which long breaks in its execution were occurred and in the c[...]
5
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN This article presents some special items of characteristics reinforced concrete tapered folded plates analysis. Simplified formula for evaluation of critical section of these folded plates under uniform surface load, concentrated forces and support moments have been developed.
6
61%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W pracy scharakteryzowano czynności, które należy przeprowadzić w celu obliczeniowego sprawdzenia odporności ogniowej konstrukcji żelbetowej. Prostym narzędziem służącym do oceny tego parametru są tablice, w których, w zależności od rodzaju elementu i wymaganej odporności ogniowej, są podane minimal[...]
EN The paper presents steps necessary to perform a calculation of the fire resistance of a RC structure. A simple tool for evaluating this parameter are tabulated data which provide minimum requirements in terms of cross-section dimensions and distance of the reinforcement to the surface of the cross-s[...]
7
61%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 10 558-560
PL Przedstawiono uproszczony model sorpcyjnego wnikania wody w beton, określono teoretyczne zależności pomiędzy ilością wnikającej wody i czasem jej wnikania oraz sorpcyjnością betonu w stanie suchym i wytrzymałością na ściskanie, a także nasiąkliwością i wskaźnikiem w/c. Wyniki teoretyczne porównano z[...]
EN It is presented simpilfied model of the sorption of water penetrating in concrete, provided the theoretical relationship between the amount of water penetrating and time. Relationship between dry concrete sorptivity and compressive strength, absorp and w/c index was provided too. Theoretical results[...]
8
61%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2002 No. 2 7-14
PL W artykule przedstawiono problem zachowania się konstrukcji żelbetowych poddanych oddziaływaniu produktów ropopochodnych. Wiadomo, że produkty ropopochodne z małą liczbą kwasową oddziałują fizykochemicznie na beton. Środowisko to najczęściej spotyka się w budownictwie przemysłowym i konstrukcjach zw[...]
EN Durability analysis of RC structures by field and laboratory tests based on data collected over many years are described. The effect of their influence on the physico--mechanical properties of mature concrete by different hydrocarbons with possible mechanisms of RC progressive failure is analysed. I[...]
9
61%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 6 55
PL Rozpoczęta w 2011 r. budowa Trasy Uniwersyteckiej wraz z mostem na rzece Brdzie to największa inwestycja drogowa w historii Bydgoszczy. Koszt realizacji pierwszego etapu (do ul. Wojska Polskiego) wyniesie 206 mln zł, z czego 92 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Ta część trasy będzie[...]
10
61%
Builder
2018 R.22, nr 9 64--66
PL Artykuł zawiera opis metody chemicznej, która jest stosowana przy pracach rozbiórkowych bądź wyburzeniowych w sytuacji, gdy obiekt nie może być narażony na drgania, bądź otaczający go teren nie sprzyja stosowaniu innych metod wyburzeniowych. W artykule przedstawiono powszechnie stosowane sposoby wyb[...]
11
61%
Advances in Science and Technology. Research Journal
EN This study examines the effects of common viscose damper on the behavior of adjacent reinforced concrete structures. For this purpose, three reinforced concrete buildings with 3, 5 and 7 floors and a regular plan were selected and were compared in two cases with and without viscous dampers at the se[...]
12
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 7 50--52
PL W artykule przedstawiono aktywne metody wzmacniania konstrukcji żelbetowych przez dodatkowe sprężenie. W pewnych warunkach to metoda wzmacniania najtańsza. Innym aktywnym sposobem zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych jest ochrona katodowa prętów zbrojeniowych. Te metody wyszły poza sferę laborator[...]
EN The presents active methods of strengthening concrete structures by post tension with cables. Under certain conditions this method of reinforcement is the cheapest. The cathode protection of steel bars in concrete structure is another active method. These solutionwent out fromlaboratory level and th[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Metoda uproszczona służąca do weryfikacji stanów granicznych zarysowania, opisana w pkt. 7.3.3 normy [1] i zatytułowana „Sprawdzanie zarysowania bez obliczania szerokości rys”, w wielu przypadkach jest bardzo mało dokładna i prowadzi do błędnych wyników. Autorzy zaproponowali nowe zestawy tablic ora[...]
EN The method of simplified cracking control without direct calculation according to p. 7.3.3 of Eurocode 2 Part 1-1, in some cases appeared to be very inexact. The present paper deals with improvement of a simplified method of crack control. The new set of tables and expressions based on the general m[...]
14
51%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 247-252
PL W referacie omówiono czynniki korozyjne i mechanizm ich działania na konstrukcję żelbetowej hali przemysłowej w zakładzie produkcji nawozów fosforowych. Długotrwałe działanie czynników chemicznych w połączeniu z wpływami środowiska atmosferycznego, przy niewłaściwie opracowanym projekcie i braku wła[...]
EN Corrosion factors and mechanism of their action on a RC structure of an industrial hall in a phosphate fertilizers plant were discussed in this paper. A long-term action of chemical factors combined with environmental influences, an incorrect design and lack of proper exploitation led to a hazard of[...]
15
51%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 33-36
EN The paper is concerned with detection of corrosion of steel reinforcement in reinforced concrete construction by method of measurement change of electric resistance. By change of electric resistance is possible to consequently determine corrosive decrease of inbuilt steel reinforcement. From monitor[...]
16
51%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 12 652-655
PL Nośność elementów zespolonych w dużej mierze zależy od stanu zarysowania styku, który stanowi podstawę klasyfikacji mechanizmów zniszczenia. Na tej podstawie opracowano algorytm doboru stopnia zbrojenia zszywającego. Uwzględnia on nie tylko sposób przygotowania powierzchni prefabrykatu w klasycznym [...]
EN The load capacity of composite members to a large extent depends on the state of cracking of the joint. This state is the basis for classifying failure mechanisms. Considering the above, an algorithm for matching the stitching reinforcement ratio has been developed. The algorithm takes into account [...]
17
51%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 3 123--128
PL Trwałość konstrukcji żelbetowych oszacowano, wyznaczając czas do momentu wystąpienia zagrożenia zbrojenia korozją. Okres ten określono według rozwiązania równania dyfuzji z uwzględnieniem doświadczalnie uzyskanej wartości współczynnika dyfuzji na podstawie badań migracji chlorków w polu elektrycznym[...]
EN The durability of concrete structures was estimated by calculating the time until the occurrence of a risk of reinforcement corrosion. This period was determinated in accordance to solution of diffusion’s equation with the use of the value diffusions coefficient obtained in the migration test of chl[...]
18
51%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 11 595-600
PL Przedstawiono wyniki badań połączeń żelbetowych płyt kwadratowych ze słupem. Dolne zbrojenie płyty krzyżujące się nad słupem składało się z prętów wykonanych ze stali klasy A - małej ciągliwości i klasy C - wysokiej ciągliwości według EC 2. Badania potwierdziły konieczność stosowania zbrojenia doln[...]
EN This paper presents the results of research of RC rectangular slab-column connections research. Bottom slab reinforcement over the column consisted of bars of two types of steel: class A - low ductility and class C - high ductility according to EC-2. Research confirmed necessity of application steel[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 253-260
PL W pracy przedstawiono metodę określania czasu istnienia konstrukcji żelbetowych, z uwzględnieniem zarysowania stref rozciąganych, które mogą być modelowane elementami powłokowymi. W szczególności przedstawiono podejście bazujące na wykorzystaniu skończonego warstwowego elementu powłokowego opartego [...]
EN The main purpose of this work is to present the method of determination the life time of the structure in which we allow for the existence of the initial cracks and which can be modeled by shell finite elements. In particular we present the method basing on the isoparametric shell layered finite ele[...]
20
51%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 3 116-120
PL Przedstawiono przesłanki wyboru zamieszczonych w normach PN-EN 206-1 i PN-EN 19921-1 klas ekspozycji, służących do określania grubości otulenia. jakości betonu oraz granicznej szerokości rys. W każdej klasie ekspozycji omówiono zasadniczy mechanizm niszczenia betonu, nawiązując do rozszerzonych w no[...]
EN Conditions of the choice of placed in the standards PN-EN 206-1 and PN-EN 1992-1-1 exposure classes used to determine thickness of concrete cover, concrete quality and border crack width are presented. In every exposure class the basic mechanism of concrete deterioration is talked over in reference [...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last