Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 113
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reinforced concrete beam
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2009 Z. 60 17-37
PL Praca dotyczy wzmacniania stref przypodporowych belek żelbetowych materiałami kompozytowymi CFRP, wklejanymi w bruzdy wykonane w betonowej otulinie tych elementów. Przedstawiono szczegółowy stan wiedzy w dziedzinie doświadczalnych badań elementów wzmocnionych na ścinanie tą metodą oraz przeprowadzon[...]
EN The present work analyzes the effectiveness of the near-surface mounted [NSM) fiber reinforced polymers (FRP) technique for shear strengthening of reinforced concrete (RC) beams and provides the review of existing research in this area. Based on published test results, the paper provides a comparati[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2015 Z. 21 (171) 355--364
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych belek żelbetowych z różnymi proporcjami długości odcinka ścinania do wysokości użytecznej przekroju. Zaproponowano i wykonano obliczenia, w których uwzględniono współpracę betonu i stali.
EN In the article the results of experimental research of reinforced concrete beams with different shear span to effective depth ratio are described. It was proposed and tested calculation which includes the joint operation of concrete and reinforcement in the old section.
3
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono sformułowanie nieliniowego zagadnienia zginania w płaszczyźnie belki żelbetowej o przekroju prostokątnym. Przykładowy element konstrukcyjny jest najbardziej rozpowszechnionym w praktyce inżynierskiej w konstrukcjach żelbetowych, co oznacza, że jest znakomitym reprezentantem [...]
EN Paper deals with a nonlinear analysis of reinforced concrete beam in plane bending. This structural member, being the most wide-spread element in engineering activity, makes it to be an attractive tool in learning of structural mechanics and reinforced concrete. Presented, detailed analysis of work [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2000 Z. 38 45--51
PL W artykule przedstawiono propozycję modelu obliczeniowego opisującego strefę ścinania belki żelbetowej. Podstawą jest stworzony przez autorów nieliniowy model betonu w dwuosiowym stanie naprężenia oraz rozwiązanie tarczy ortotropowej metodą elementów skończonych. W pracy opisano charakter funkcji op[...]
EN This paper presents a calculation model describing behaviour of shearing zone of reinforced concrete beam. It is based on author's own, nonlinear model of concrete in two way state of stress and computation of orthotropic disc in method of finite elements. The character of the function, method of co[...]
5
88%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 12, nr 43 211-218
PL W pracy opisano metodę obliczania ugięć belek żelbetowych z uwzględnieniem dyskretnego modelu rysy. Prezentowane podejście opiera się na metodzie sztywnych elementów skończonych. Wyprowadzono zależności, pozwalające obliczyć sztywność więzi obrotowej (rotacyjnej) elementów skończonych wmiejscu pojaw[...]
EN In the paper the method of calculation of deflections of RC beams with a consideration of discrete crack modelwas presented. Described attitude appliedRFEM. The numerical resultswere compared with the experimental ones.
6
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 99 71-73
EN The application of reinforced concrete in modern construction ranges from foundations, columns to various aperture beams, ceilings, roofings, dams and reservoirs. Depending on the type of impact, a reinforced concrete construction has to meet certain strength and quality requirements. The durability[...]
7
88%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 109 363-370
PL W niniejszej pracy przedstawiono analizę wytężenia modelowej zginanej belki żelbetowej. W celu weryfikowania poprawności założonych modeli materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej, porównano otrzymane wyniki obliczeń numerycznych z wynikami doświadczalnymi oraz z wynikami obliczeń ana[...]
EN Numerical modelling of the reinforced concrete beam is discussed in this paper. The comparison of the author's own numerical results with experimental results and theoretical solutions was presented. The comparison of the obtained results indicates the correctness of the constitutive models of the c[...]
8
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN In this paper, the method of determining the stress-strain state of reinforced concrete beams at the simultaneous action of the aggressive medium and the load on the basis of the discrete representation of the of concrete and reinforcement μ-δ beam structures using the diagrams with the help of a co[...]
9
75%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 5 267-269
PL Przedstawiono metodę analizy statycznego odkształcenia belek żelbetowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i nieliniowości fizycznych materiałów konstrukcyjnych. W celu weryfikacji poprawności metody i procedur obliczeniowych wykonano analizę numeryczną belek żelbetowych, a otrzymane wyni[...]
EN The method of the analysis of static deformation of reinforced concrete beams with regard to the geometrical nonlinearity of the beams and the physical nonlinearity of structural materials was presented in the paper. The numerical analysis of the reinforced concrete beam, was performed. The comparis[...]
10
75%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 11 600-602
PL Podano wyniki pomiarów ugięć belek żelbetowych pod obciążeniem krótkotrwałym. Stwierdzono, że metoda obliczania doraźnych ugięć elementów żelbetowych od obciążeń krótkotrwałych, zarówno według PN-B-03264:2002, jak i PN-EN 1992-1-1:2008, daje wyniki znacznie różniące się od rezultatów badań. Praktycz[...]
EN The paper presents results of reinforced concrete beams deflections under short-term load. The calculation results based on PN-B-03264:2002 or PN-EN-1992-1-1:2008 methodology of the reinforced concrete beams under short-term loads, running away from experimental considerably gives results. „Flowing”[...]
11
75%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Artykuł zawiera opis podjętych badań eksperymentalnych belek żelbetowych wzmocnionych poprzez przyklejenie taśm do boków belek oraz przedstawia i omawia ich wyniki. Celem prowadzonych badań było: określenie mechanizmu zniszczenia tak wzmocnionych belek, ocena współpracy taśm węglowych z betonem, w t[...]
EN The paper presents description of experimental testing of RC beams strengthened with CFRP stripes glued to beam sides. Test results are presented and discussed. The aims of testing were: identification of mechanism of failure of such beams, assessment of interaction of CFRP stripes and concrete with[...]
12
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych niskich wsporników belek obciążonych siłą pionową lub ukośną. Wykazano, że w przypadku silnie zbrojonych wsporników nośność graniczna jest ograniczona wytrzymałością betonu (nie nastąpiło uplastycznienie stali). Podano propozycję warunku ograniczenia nośn[...]
EN The results of the experimental investigation of dapped-beam ends with reduced height subjected to vertical or inclined load are presented. In case of heavily reinforced dapped-ends the load bearing capacity were limited by the concrete strength (without yielding of the steel reinforcement). The des[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 112 35-42
PL Artykuł przedstawia metodę oceny stopnia uszkodzenia belek żelbetowych niewzmocnionych i wzmocnionych taśmami z włókna węglowego CFRP na podstawie zmiany parametrów modalnych. Belki obciążano etapami aż do zniszczenia w celu wywołania uszkodzeń o różnym stopniu i mechanizmie zniszczenia. Dla każdego[...]
EN This paper discusses methods of diagnosing the damage of reinforced concrete beams not strengthened and strengthened with CFRP plates, based on the change of modal parameters. The beams have been loaded step by step. After each load step the beams were unloaded, and when the measured displacements a[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 113 71-80
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących wpływu iniekcji rys za pomocą żywicy epoksydowej na odkształcenia belki żelbetowej w procesie jej wzmocnienia za pomocą stalowego cięgna sprężającego bez przyczepności. Dodatkowo mierzono wartości obciążenia i siły sprężającej oraz ugięc[...]
EN In the paper there are presented the results of the experimental research on the influence of epoxy resin injection of cracks on strains in reinforced concrete beam during the process of strengthening with unbonded prestressing steel tendon. Moreover, the loading and prestressing force as well as th[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN The paper discusses methods of diagnosing the technical condition of reinforced concrete beams, based on the change in dynamic characteristics. The objects of research were reinforced concrete (RC) beams. Testing of RC beams included both static and dynamic tests. A series of step loaded static test[...]
16
75%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper discusses methods of diagnosing the technical condition of reinforced concrete beams, based on the change in dynamic characteristics. The objects of research were 12 reinforced concrete (RC) beams. Testing of RC beams included both static and dynamic tests. A series of step loaded static t[...]
17
75%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 12 714-715
PL W zginanych elementach żelbetowych rysy wpływają na zmianę dynamicznych parametrów konstrukcji. Badania doświadczalne historii obciążenia i operacyjna analiza modalna drgającej belki pozwalają przewidzieć zmiany tych parametrów. Opisano operacyjną analizę modalną. Przedstawiono metodę badań eksperym[...]
EN The cracks in bending reinforced concrete beams change some dynamical parameters of constructions. The experimental research of load history and operational modal analysis of the vibrating beams allow this changes to expect. In the first part of this paper the operational modal analysis is described[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 102 179-184
PL W pracy przeanalizowano wpływ zróżnicowania rozkładu wytrzymałości betonu na wielkość zapasu bezpieczeństwa zginanej belki żelbetowej. Przeanalizowano trzy typy rozkładów wytrzymałości na ściskanie betonów o wytrzymałości średniej fcm = 28 Mpa oraz fcm = 48 Mpa. Obliczenia przeprowadzono dla 5 warto[...]
EN The influence of the type of concrete compressive strength distribution on the safety margin of a reinforced concrete beam under bending was analyzed. Three types of probability fcm = 28 Mpa anf fcm = 48 Mpa. Calculations were performed for 5 values of reinforcement degree, which ranged from 0.26 to[...]
19
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 11 1218--1222
PL Praca dotyczy optymalnego kształtowania ciągłych belek żelbetowych o przekroju prostokątnym. W artykule skupiono się na optymalnym doborze wysokości przekroju poprzecznego przy ustalonej długości, szerokości, stopniu zbrojenia elementu oraz przy określonych obciążeniach zewnętrznych. Formułując zaga[...]
EN This paper concerns the optimal modeling of multi-span reinforced concrete beams with rectangular cross-section. It focuses on the selection of the optimal height of the cross-section at a fixed length, width, level of reinforcement of the element and the set of external loads. The analysis of the i[...]
20
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 205--209, CD
PL Zgodnie z zaleceniami PN-EN-1992-1-1 stosowanie modeli ST jest szczególnie uzasadnione w obszarach dwuosiowego rozkładu naprężeń, to jest krótkich wspornikach, narożach ram czy też strefach przypodporowych belek. Nie są to jednak metody rozpowszechnione, szczególnie w odniesieniu do elementów skręca[...]
EN In accordance with the recommendations of PN - EN- 1992-1-1 the use of ST models is particularly justified in the areas of biaxial stress distribution, that is short cantilever, frames corners or shear zones of beams. However, these are not common methods, particularly as far as torsion elements are[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last