Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rehabilitation device
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 111-114
PL W ramach pracy zaprojektowano i wykonano zabawkę rehabilitacyjną umożliwiającą równocześnie ćwiczenia manualne dłoni oraz sterowanie grą komputerową.
EN The aim of this work was to design and manufacture a rehabilitation device which should have been, at the same time, a toy for a child enabling playing the computer game.
2
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 27-32
PL Tematem referatu jest projekt parapodium dynamicznego, który wykonano z myślą o rehabilitacji 3-letniego dziecka. Zostały tu zawarte aspekty dotyczące roli jaką powinien spełniać tego rodzaju pionizator dynamiczny z uwzględnieniem jego funkcjonalności. Ponadto skupiono się na samej konstrukcji urząd[...]
EN The main theme of this paper is project of a dynamic parapodium, which was designed for 3-years old child. We have there many aspects connected with destination of that parapodium. Besides there are information about construction and about characteristic elements. Another important thing is to show[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 49-52
PL W artykule przedstawiono nową metodę oceny postępów rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami lokomocji. Urządzenie zostało opracowane przez pracowników Uniwersytetu w Konstanz (Niemcy), zaś badania przeprowadzono w Klinice Schmieder. Jest ono nadal testowane.
EN This paper presents new method, which is helpful to estimate the rehabilitation results achieved by the patients with locomotion troubles. Device was compiled by group of workers from University of Konstanz (Germany) and the researches were done in Schmieder Clinic. This device is still tested.
4
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 7-12
PL Dla pewnego poruszania się, szczególnie na schodach, starszych i chorych osób. korzystających z balkonika. konieczne jest. żeby jego poręcze były poziome, czego nie zapewnia balkonik o sztywnej konstrukcji. Przedstawiany projekt ma rozwiązać ten problem, poprzez zastosowanie nóg o płynnie regulowane[...]
EN Safe mobility in walking frames is very important for their users, especially for the ill and elderly who have to climb the stairs. In order to guarantee safe mobility, handles of the equipment must be horizontal. However, the walking frames which do not have adjustable parts cannot meet this neces[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 241-244
PL W artykule przedstawiono projekt urządzenia do rehabilitacji kręgosłupa, a następnie analizę wytrzymałościową jego konstrukcji. Wyniki obliczeń pozwoliły na zweryfikowanie użytych do jego budowy elementów i materiałów, a także ocenę bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia.
EN The project of device for rehabilitation of spine and strength analysis of its construction in this paper was presented. The results of calculations admitted of verification elements and materials used to its building. Obtained results allowed estimating safety during use from this device too.
6
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 157-162
PL Praca przedstawia projekt konstrukcji stołu pionizacyjnego wykonany dla firmy zajmującej się produkcją sprzętu rehabilitacyjnego "Technomex". Stół ten musiał spełniać szereg wymagań funkcjonalnych. Kolejnymi krokami na etapie wykonania projektu było zapoznanie się z problemem pionizacji, zapoznanie [...]
EN The design of the construction of the static parapodium, prepared for the TECHNOMEX company, is presented in the paper. The design had to meet many functional demands imposed by this company. During designing process it was necessary to acquaint with the existing constructions, design the new one a[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 265-268
PL Celem pracy było stworzenie projektu aparatu ułatwiającego poruszanie się osobom po wylewie. W tym celu przeanalizowałem sposoby rehabilitacji osób po udarze, oraz urządzeń wspomagających proces powrotu do zdrowia. Za pomocą wywiadu środowiskowego (lekarz neurolog, rehabilitant, chorzy) ustaliłem za[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 21-26
PL W pracy opisano projekt modernizacji wózka inwalidzkiego dla osoby dotkniętej dystrofią mięśni. Wprowadzone zmiany maja na celu umożliwienie przemieszczania się chorego na wózku oraz - w pewnym zakresie - rehabilitację mięśni nóg. Jednym z głównych założeń był niski koszt elementów składowych.
EN The project of modernization of wheel-chair for person Touched with muscles dystrophia is described in this paper. The introduced changes allow user to move across the room. Limited rehabilitation of legs muscles is also possible. The low cost of components was one of the main goals of this construc[...]
9
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2011 z. 5 81--88
PL Artykuł przedstawia projekt koncepcyjny urządzenia do rehabilitacji stawu biodrowego oraz analizę ruchu układu człowiek-maszyna pod kątem wykonywania wybranych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Podstawowym celem stworzenia takiego urządzenia jest kontrola ruchu kończyny podczas ćwiczeń między innymi w zamk[...]
EN The article presents conceptual design facilities for the rehabilitation of the hip and the analysis of possible exercises to do with it. The primary objective of creating such a device is to control the movement of limbs during exercise, including exercises in isokinetic closed-chain. The concept o[...]
10
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2018 z. 16 53--60
PL W pracy przedstawiono, element do synchronizacji ruchu dwóch tłoczysk siłowników pneumatycznych. Celem przedstawionych w pracy badań doświadczalnych było uzyskanie charakterystyk przemieszczeń dwóch tłoczysk siłowników z użyciem elementu synchronizującego. Element do synchronizacji dwóch siłowników [...]
EN The article presents the element for synchronizing the movement of two piston rods of pneumatic cylinders The aim of the experimental, presented in this paper was to obtain displacement characteristics of two cylinder rods using a synchronizing element. The element for synchronization of two pneumat[...]
11
100%
Modelowanie Inżynierskie
2018 T. 35, nr 66 95--100
PL Przeprowadzona analiza różnych procesów rehabilitacji, a w szczególności kończyn dolnych, wykazała przydatność i ważność ćwiczeń wymagających jednoczesnego ruchu obydwu kończyn. Takie rozwiązanie można zastosować w urządzeniach rehabilitacyjnych. Rozwiązanie synchronizacji ruchu dwóch siłowników pne[...]
EN The analysis of various rehabilitation processes, in particular of the lower limbs, demonstrated the usefulness and importance of exercises requiring simultaneously movements of both limbs. This solution can be used in rehabilitation devices. The synchronization solution for the motion of two pneuma[...]
12
100%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Stroke is one of the major reasons which affect the human hand functionality and lead to disability. Different repetitive exercises are used to regain the hand functionality which involves robotic exoskeleton. Soft pneumatic actuators are one of the good alternatives to rigid and fixed exoskeletons [...]
13
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1015-1022
PL W artykule przedstawiono historię powstania pierwszych egzoszkieletów oraz ich możliwości zastosowania w procesie rehabilitacji. Scharakteryzowano urządzenia współczesne, ich budowę i zasadę działania wraz z zestawieniem podstawowych parametrów wybranych egzoszkieletów.
EN Paper discussed the history of the first exoskeletons and their possible using in the rehabilitation process. The modern devices were described, their parameters, principle of operation was presented. The parameters have been characterized.
14
84%
Archive of Mechanical Engineering
PL Artykuł prezentuje prototyp robota do rehabilitacji kończyn dolnych. Robot zbudowany jest w oparciu o cylindryczny układ kinematyczny o dwóch sztywnych ramionach. Posiada 5 aktywnych stopni swobody i przeznaczony jest do odtwarzania zadanej przez fizykoterapeutę trajektorii ruchu. Robot posiada możl[...]
EN The paper presents a prototype of a rehabilitation robot for lower extremities. It is created on the basis of cylindrical kinematic model, equipped with two rigid arms, special handles and fixtures. It has five active degrees of freedom and is designed to repeat the trajectories generated by physiot[...]
15
84%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 9 205-210
PL Od pięciu lat prowadzimy prace nad skonstruowaniem ortozy nowego typu dla osób z porażeniem kończyn dolnych. Powstałe urządzenie -Parapodium PW, jest napędzane kończynami górnymi użytkownika. Chód przy użyciu tego urządzenia nie wymaga podpierania się kulami. Podczas postoju obie ręce są wolne i cho[...]
EN Five years already authors of the paper are involved into design and the development of the orthoses of a new kind for paraplegics. Invented device is driven by muscles of the upper limbs without necessity to use crutches, while walking. During the breaks both hands are free and the user may perform[...]
16
84%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 15-20
PL W pracy przedstawiono analizę stereomechaniczną. Z zastosowaniem metody elementów skończonych oraz wyniki obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji pionizatora dla dorosłych.
EN The paper deals witch analusis of verticalizer for adults. The finite elements method is applied for calulation. The results of stress analysis of verticalizer for different state of load are presented.
17
84%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 249-252
PL W pracy przedstawiono nowatorską metodologię w oparciu o zaproponowane urządzenia wykorzystujące techniki komputerowe do korekcji wad postawy dzieci i młodzieży. Urządzenia we współpracy z komputerem umożliwiają ćwiczenia profilaktyczno korekcyjne dzieci w różnym wieku z różnymi wadami narządu ruchu[...]
EN This article presents innovative methods of faulty postures correction using latest informatics technologies for rehabilitation of children movement system. Set of rehabilitation toys is based on cooperation with personal computer and will be destined for preventing and correcting exercises of child[...]
18
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2014 z. 194, t. 2 481--490
PL Systemy robotowe wspierające rehabilitację ruchową są rozwijane zarówno w wersjach komercyjnych, jak i osobistych. Do ich szerokiego upowszechnienia są niezbędne obniżka cen gotowych urządzeń oraz lepsze rozwiązania komunikacji człowiek-robot. Oba problemy dotyczą szczególnie grup ludzi starszych i [...]
EN The robotic systems destined for motor rehabilitation are developed both: in professional and personal versions. To become commonly use it is necessary to reduce the prices of these devices and to create better solutions of Human-Robot Communication. Both problems are especially important for target[...]
19
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2007 z. 1 95--100
PL W artykule przedstawiono badanie rynku polskich dostawców sprzętu rehabilitacyjnego. Jako metodę zastosowano badania marketingowe bezpośrednie, ilościowe w formie ankiety pocztowej. Praca stanowi źródło informacji o pozycji firm na badanym rynku sprzętu rehabilitacyjnego. Zweryfikowano wyposażenie b[...]
EN This article presents market analysis of polish deliverers of rehabilitation equipment. The method used was direct, quantitative marketing researches in a form of postal questionnaire. The work presents source of information about the position of companies on a rehabilitation equipment market. Rehab[...]
20
84%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 28 59-62
EN The basis of working is the usage of body weight as a force load and changing the tilt angle of movement surface allows to modify the load value. Kinematics of possible exercises is based on squats with load which can be less or equal body weight. With using additional weights, exercise load can be [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last