Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 173
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rehabilitacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Katastrofa chłodni kominowej w Elektrowni Turów była bodźcem do dokonania szczegółowych przeglądów, pomiarów i badań stanu technicznego prawie wszystkich hiperboloidałnych chłodni kominowych w Polsce, Wyniki tych prac ujawniły liczne nieprawidłowości, błędy i defekty wykonawcze, a także liczne uszko[...]
EN Failure of cooling tower in power station ,,Tur6w" was an impuls to perform detailed inspections, measurements and ivestigations of technical states of amost all hyperboloidal cooling towas in Poland. Results of these works Tevealdednumerous realization imperfections, faults and defects and damages [...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono ocenę stanu technicznego kanału energetycznego , zwracając uwagę na znaczącą degradację płyt betonowych tworzących jego okładzinę. Efektem zniszczenia płyt jest powstanie nieszczelności, powodujących intensywną infiltrację w wyniosłą skarpę gruntu, co może być przyczyną katastr[...]
EN The paper estimates the technical state of water-supply canal taking into an account considerable degradation of concrete slabs. As a results of slabs damage there occurs infiltration which may lead to disaster technical failure and environmental degradation. Some solution to repair the waterproofin[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 241-246
EN The methodology of experimental and modeling research into estimation of rehabilitation progress is presented in the paper. The comparative analysis of kinematics and dynamics parameters, obtained for different stages of rehabilitation, with the standard ones was used to monitor of rehabilitation pr[...]
4
100%
Problemy Ekologii
2000 R. 4, nr 3 122-125
PL Omówiono zachowanie i ponowne wykorzystanie terenów i budynków poprzemysłowych.
EN Reclamation of post-industrial areas and buildings has been described.
5
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 1 39-42
EN Knee joint injuries account for 15-30% of all body injuries. Unfortunately the basic means of after-an-injury immobilisation is still a plaster, which can cause numerous complication in knee treatment and can prolong the rehabilitation process. An efficient and at the same time comfortable alternati[...]
6
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Metody fotogrametryczne jako metody bezkontaktowe są szczególnie przydatne do pomiarów ciała ludzkiego dla celów rehabilitacji leczniczej. W Zakładzie Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH w ramach współpracy z Zakładem Rehabilitacji Szpitala Wojskowego w Krakowie opracowano metodykę takie[...]
EN Photogrammetric methods as remote contact methods are especially useful for human body measuring for therapeutic rehabilitation purposes. In Department of Photogrammetry and Remote Sensing Informatics AGH within the cooperation with Department of Rehabilitation of the Military Hospital in Cracow, me[...]
7
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 10 31-33
8
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN There are two important aspects in desingning new mental healths facilities. First, we need a fresh look to management of both design and construction processes. Second, the response of an architect has reached new dimensions for the reason of the size and complexuty of new work. Health facilities d[...]
9
100%
Instal
2001 nr 4 42--47
PL W drugiej części artykułu opisano rehabilitację centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło małego miasta górnośląskiego Knurowa bez stosowania środków chemicznych. Nie została zmieniona technologia obróbki wody uzupełniającej. W układzie zastosowano 110 szt. odmulaczy OISm.
10
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 29 351-356
PL W pracy przedstawiono metodykę badań doświadczalnych oraz modelowych pozwalającą na wyznaczenie obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego podczas chodu. Uzyskane wyniki pomiarów doświadczalnych oraz obliczeń numerycznych przy wykorzystaniu modelu matematycznego zostały wykorzystane do oceny postępów r[...]
EN Methodology of experimental and modeling investigations, enabling determination of loads in human musculo-sceletal system during gait is presented in the paper. Results obtained during measurements and numerical calculations, performed with the use of mathematical model, were used to evaluate progre[...]
11
88%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The methodology of experimental and modelling investigations enabling the monitoring of rehabilitation process in patients with upper limbs diseases is presented. The mathematical model and the set of computer programs were developed in order to identify the forces generated by muscles and to carry [...]
12
88%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Aktywność fizyczna często determinowana jest stylem życia, jednak coraz więcej osób szuka nowych form aktywności. W pracy dokonano oceny wybranych parametrów krąże-niowo-oddechowych jako reakcji na trening aerobowy, o lekkiej intensywności i długim czasie trwania (powyżej 30 min), przeprowadzony na [...]
EN Physical activity can be determined by the lifestyle, however many people in industrialized societies look for the new forms of activities. In this paper the evaluation of the chosen circulatory and respiratory parameters as a reaction to the aerobic training on the Slender Life rehabilitation keep-[...]
13
75%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Kompletne rozpoznanie zagadnienia szacowania nośności polimerowych wykładzin ciągłych w kanałach sanitarnych wymaga przeprowadzenia analizy jakościowej i ilościowej czynników oddziałujących czynnie i biernie na konstrukcję. Oprócz parametrów, zjawisk i okoliczności, które w sposób oczywisty determin[...]
EN The complete examination of the problem of sewer liner bearing capacity assessment involves carrying out the qualitative and quantitative analysis of factors which passively and actively influence the structure. Apart from parameters, phenomena and conditions which in obvious way determine the level[...]
14
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 49--52
PL Mózgowe porażenie dziecięce jest chorobą dotykającą miliony dzieci na świecie, dlatego też istnieje ciągła potrzeba projektowania nowego, czy też ulepszania istniejącego już sprzętu rehabilitacyjnego. Analiza potrzeb fizjoterapeutów, opiekunów oraz chorych dzieci doprowadziła do powstania pomysłu op[...]
EN Cerebral palsy is a disease that affects millions of children around the world, which is why there is a continuing need to design a new, or improve existing rehabilitation equipment. Analysis of the needs of physiotherapists, carers and sick children led to the idea of a rehabilitation toy in the fo[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 203-208
PL W pracy zaprezentowano model stopy człowieka wraz z metodą pomiarową mający na celu wspomaganie procesów rehabilitacji poprzez monitorowanie przebiegów rekonwalescencji pacjenta w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach. Opracowana metoda pomiarowa, której głównym elementem jest sformułowany mo[...]
EN This paper presents the model of human foot and measurement method which is dedicated to support patient's rehabilitation process in Silesian Center of Rehabilitation in Repty. The main element of invented method was mathematical model of human foot. The method contains also methodology of coinciden[...]
16
75%
Modelowanie Inżynierskie
2008 T. 5, nr 36 103-112
PL Zaprezentowano podstawowe cele, jakie stawiane są ćwiczeniom w tradycyjnych metodach, a zarazem są to wymagania, które powinien również spełniać przyszły manipulator rehabilitacyjny. Praca zawiera również analizę kinematyczną i dynamiczną przyszłego manipulatora. Na końcu wspomniano również o nowym [...]
EN This article describes a review of the most interesting achievements in a field of use of the manipulators of upper limb. There were presented few criteria which we are able to use for divide manipulators. On the basis of collected information there were presented some purpose, which should direct i[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 133-136
PL Wykorzystując matę naciskową oraz fantomy bioder i ud 5 centylowej kobiety i 95 centylowego mężczyzny wykonano pomiary wartości i rozkładu sił na różnego typu krzesłach. Badania przeprowadzono także na reprezentatywnej grupie 50 osób. Na podstawie porównania wyników otrzymanych z pomiarów z wykorzys[...]
EN Using measuring mat and dummy of hip and thigh of 5 centile woman and 95 centile man there were measured values and force distribution on the different chairs. In the same conditions there were also tested 25 male and 25 female volunteers. On the basis of the results obtained from the dummy and test[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 49-52
PL W artykule przedstawiono nową metodę oceny postępów rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami lokomocji. Urządzenie zostało opracowane przez pracowników Uniwersytetu w Konstanz (Niemcy), zaś badania przeprowadzono w Klinice Schmieder. Jest ono nadal testowane.
EN This paper presents new method, which is helpful to estimate the rehabilitation results achieved by the patients with locomotion troubles. Device was compiled by group of workers from University of Konstanz (Germany) and the researches were done in Schmieder Clinic. This device is still tested.
19
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 265-268
PL Celem pracy było stworzenie projektu aparatu ułatwiającego poruszanie się osobom po wylewie. W tym celu przeanalizowałem sposoby rehabilitacji osób po udarze, oraz urządzeń wspomagających proces powrotu do zdrowia. Za pomocą wywiadu środowiskowego (lekarz neurolog, rehabilitant, chorzy) ustaliłem za[...]
20
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL We wstępie do artykułu omówiona została polska edycja książki Jana Gehla pt. Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych. Autor przedstawia w niej związek między jakością przestrzeni publicznych i jej wpływem na życie społeczne. W dalszej części artykułu zaprezentowano studenckie pro[...]
EN The introduction to this article discusses the Polish edition of Jan Gehl's book entitled Life between Buildings. Using Public Spaces. The author presents a relationship between the quality of public spaces and its impact on social life. The further part of the article presents students' suggestions[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last