Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regulator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2007 nr 12 64-65
2
85%
Napędy i Sterowanie
2004 R. 6, nr 3 18--21
PL Rozwiązując zadanie regulacji, automatyk powinien przede wszystkim sporządzić odpowiedni opis obiektu. Szuka często matematycznego modelu zjawisk w nim zachodzących, tzn. takiego układu zależności, którego rozwiązanie dawałoby wyniki lub prognozy zgodne z obserwacjami. Gdy rozważymy własności statyc[...]
3
85%
Napędy i Sterowanie
2004 R. 6, nr 2 28--30
PL Sprzedaż samochodów osobowych z automatycznymi skrzyniami wzrasta w Europie bardzo powoli i nie przekraczała 12% w 1995 r., co stanowi wyraźną różnicę w porównaniu z USA i Japonią, gdzie wartości te wynosiły wtedy odpowiednio: 90% i 75% [3]. W przypadku USA wiąże się to z sięgającymi lat 40 XX wieku[...]
4
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL W artykule przedstawiono stanowisko eksperymentalne pozycjonowania serwonapędu elektropneumatycznego z bezpośrednim pomiarem przemieszczenia i prędkości tłoka siłownika za pomocą regulatora rozmytego. Analizowano wpływ zastosowanego przetwornika przemieszczenia i prędkości tłoka siłownika na dokła[...]
EN In the paper a research stand to positioning of electro-pneumatic servo-drive with direct displacement and velocity transducer are presented. The fuzzy logic controller constitute the control system. The performance control of the pneumatic servo-drive with new transducer was checked by means o[...]
5
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Rozpoczynając cykl artykułów w lipcowym wydaniu "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja", mieliśmy zamiar przedstawienia czytelnikom wiele różnorodnych rozwiązań technicznych, będących efektem wieloletniego doświadczenia firmy Danfoss, w dziedzinie produkcji automatycznych regulatorów stosowanych w[...]
6
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówienie układu master/slave na przykładzie regulatorów VAV typu Varycontrol TROX wyposażonych w sterowniki analogowe układ nadążny master/slave oczywiście nie wyczerpuje tematu, a jedynie ma na celu przybliżenie zagadnienia układów nadążnych VAV. Bez względu na zastosowany układ automatyki regula[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 172 149-160
PL W artykule przedstawiono sposób optymalizacji nastaw regulatora układu zasilania plazmotronu metodą linii pierwiastkowych, z zastosowaniem programu CC-Sit. Jako kryterium optymalnych nastaw przyjęto maksymalny stopień stabilności i minimalną oscylacyjność układu. Dla takich kryteriów opracowano zale[...]
EN The paper presents the way of optimising the controller settings of root the plasmatron supply system by means of the method of lines when using the CC-Sit program. Maximum stability degree and the minimal oscillations of the control system were taken as the criterion for opitmal setting. For such c[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 172 45-56
PL Artykuł dotyczy układu sterowania suwnicy umożliwiającego uzyskanie skutecznego tłumienia kołysań podnoszonego ładunku. Podano strukturę układu regulacji i metodę doboru nastaw regulatorów. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych potwierdzają skuteczną pracę układu.
EN The paper deals with the control system of the overhead travelling crane, which makes it possible to obtain the strong damping of the load oscillations. The control system and method of the controllers' parameters determination are described. The presented results of the simulation tests show effect[...]
9
80%
Journal of KONES
EN The aim of this article is to describe the development of electrical equipment systems for military vehicles and fuel systems of these vehicles. Both electrical installations and fuel systems of military vehicles should meet strict quality requirements and resistance requirements to various exposure[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
EN In this paper the technique of static calculation of essentially new design of the locking automatic balancing device of the centrifugal pump is stated. This device represents difficult hydromechanical system of automatic control consisting of two subsystems: a balancing disk and a regulator of pres[...]
11
80%
Rynek Energii
1998 nr 6 2-5
PL Omówiono funkcje regulatora, organizacyjno-funkcjonalny kształt regulacji oraz jego współpracę z innymi organami administracji państwowej.
12
71%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Biomass co-burning in fossil fuel boilers causes many new problems in power plant technology and control arrangement as well. This paper described simple method of robust controller setting for power and steam pressure in: "boiler-following-turbine mode" using "Nonlinear Control Design Blokset" tool[...]
13
71%
Polityka Energetyczna
2017 T. 20, z. 2 89--104
PL Energia elektryczna jest produktem przeznaczonym na sprzedaż. Ma jednak specyficzne znaczenie, które skutkuje nadaniem jej przymiotu dobra publicznego. Przyczyną takiego stanu jest konieczność zagwarantowania ciągłości jej dostaw. Niezbędna jest nie tylko dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstw [...]
EN Electrical energy is a product intended for sale. However, it has a specific meaning that results in its importance for the public. The reason for this is the necessity of providinf the continuity of energy supply, which is crucial not only for the proper functioning of households, but in particular[...]
14
71%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 2/98 35--44
PL W pracy przedstawiono koncepcję, założenia konstrukcyjne układu oraz budowę urządzenia służącego do regulacji położenia przepustnicy z aktuatorem elektrycznym. Jest to specyficzne urządzenie przeznaczone do sterowania przepustnicami systemów ETC (ale bez używania ich własnych sterowników) lub do aut[...]
EN The paper presents the concept, the design intent and construction of a device for adjusting the position of the throttle using of an electric actuator . It is a unique device designed to control ETC systems (but without using their own drivers), or to automate the control of SI engines throttle mec[...]
15
70%
Przegląd Komunalny
2007 nr 7 52-53
PL O wadach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków pisano już wielokrotnie. Pora zatem podjąć próbę poszukania odpowiedzi na pytania, co i jak zmienić, aby usunąć je z przepisów prawnych.
16
70%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2001 z. 133 83-105
PL Artykuł dotyczy syntezy sterowania ruchem modelu samolotu w przestrzeni 3D metodą kontrakcji dynamicznej DCM (ang. Dynamie Contraction Method). W pracy przedstawiono opis metody, zaprezentowano zadanie sterowania oraz przedstawiono etapy projektowania regulatorów dla przykładowego modelu samolotu kl[...]
EN In the paper the synthesis of a spatial movement control of aircraft model based on the Dynamic Contraction Method is presented. The description of DCM method was included, and the control task was introduced with the stages of regulators design for the exemplary F-16 aircraft model. The difficultie[...]
17
70%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
18
70%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2002 nr 9 14
19
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
20
61%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2011 Nr 3(9) 9-15
PL Liberalizacja i harmonizacja zasad rynku energii elektrycznej oraz postęp w tym obszarze na rynkach regionalnych przybliżają pełną integrację i powstanie jednolitego europejskiego rynku energii. Osiągnięcie tego celu do 2014 r. wymaga intensyfikacji działań wszystkich uczestników, aby wyeliminować b[...]
EN The liberalization and harmonization of the energy market rules as well as significant progress achieved in this area especially in the regional markets bring the fully integrated single European energy closer. Both the European market infrastructure established by 3rd package, supported by the EC i[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last