Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regression function
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przeprowadzono opis metodyki oraz analizę możliwości zastosowania niekonwencjonalnych metod statystycznych bootstrapowych w estymacji parametrów funkcji regresji modelowaniu procesów inżynierii mineralnej. Dokonano przeglądu stosowanych metod estymacji parametrów modelu regresji. W celu w[...]
EN The paper presents description of methodology and analysis of non-classical bootstrap statistical methods application possibilities in regression function parameters estimation of mineral engineering processes. The review of applied methods of regression model parameters estimation was done. In purp[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 68 467-478
PL Przedstawiono możliwości zastosowania bazowych funkcji sklejanych trzeciego rzędu do wyznaczania funkcji regresji metodą największej wiarogodności.
EN This article presents some possibilities of applying splines of the third order to determine the regression function by means of the likelihood method.
3
75%
Przemysł Chemiczny
1999 T. 78, nr 11 398-400
4
75%
Logistyka
2014 nr 3 5347--5347
PL W artykule przedstawiono cechy akumulatora kwasowo-ołowiowego mające wpływ na wartość napięcia na jego zaciskach w warunkach obciążenia prądowego. Wykazano, że zależności napięcia od każdego z determinujących je czynników: natężenia prądu rozładowania, temperatury i stopnia naładowania mogą być opis[...]
EN The article presents the features of lead-acid battery having an impact on the value of the voltage at the terminals under the current discharging. It was shown that the dependences of the voltage on each of the factors that determine them: discharge current, temperature and charge level may be desc[...]
5
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 5 523-527
PL W pracy przedstawiono eksperymentalne i numeryczne metody określania jakości wyrobów w procesach cięcia blach w zależności od parametrów technologicznych procesu. W tym celu przeprowadzono badania symulacyjne i eksperymentalne wpływu prędkości cięcia, luzów między nożycami, grubości ciętej blachy na[...]
EN In this paper experimental and numerical methods of determining of quality of products in cutting process in the dependence of technological parameters were presented. The influence of the speed of cutting, clearance and metal thickness on the quality of cut surface was presented. Numerical analyses[...]
6
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki analiz statystycznych zmienności obciążenia cieplnego dla wybranych odcinków sieci MPEC w Krakowie. Uśrednione do jednej godziny zapotrzebowanie na moc cieplną korelowano z podstawowymi parametrami meteorologicznymi oraz porą doby. Do badań wykorzystano dane z systemu monitoring[...]
EN The results of statistical analyses of requirement variability are presented, concerning thermal loads of selected sections of the Municipal Heat Distribution Network MPEC in Krakow. Average one--hour requirement value for the thermal power was correlated with the basic meteorological parameters and[...]
7
63%
Świat Obrabiarek i Narzędzi
PL Program regresji z uwarunkowaniem w wybranym punkcie wzorcownia wykorzystano dla generowania funkcji regresji siłomierza tensometrycznego firmy FUTEK skalowanego przy pomocy dynamometru wzorcowego o zakresie 0-600 N (R.S.Z. i Z. MECHANIKÓW Poznań, Patent No 13263) oraz multimetru do pomiaru prądu st[...]
8
63%
Świat Obrabiarek i Narzędzi
9
63%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 9 149--156
PL Praca przedstawia analizę wyników pomiarów prędkości wirowania cieczy w kadzi wirowo - osadowej. Badania przeprowadzono na laboratoryjnej kadzi wirowo – osadowej o średnicy D = 0,64 m i maksymalnej wysokości nalewu Hmax = 0,92 m. Pomiary ciśnienia hydrodynamicznego dokonano poprzez zastosowanie zaad[...]
EN The paper presents analyses of measuring the velocity of the fluid rotating in a whirling-settling vat. Tests were carried out in a laboratory whirling-settling vat which diameter is D = 0.64 m and max discharge head is Hmax = 0.92 m. Measurements of hydrodynamic pressure were taken using Pitot comb[...]
10
63%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2012 nr 1 66-69
PL Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010 - 2011 jako projekt badawczy Nr N N313 136838 W artykule przedstawiono wyniki pracy badawczej, dotyczącej oddziaływania czynników mechanicznych na skuteczność mycia rurociągu metodą CIP w branży mleczarskiej. Badania przeprowadzono na labor[...]
EN Paper presents the measured results the impact of mechanical factors on pipeline cleaning effectiveness CIP. The study was conducted on laboratory for double-tank cleaning station. Cleaning agent was running water. The study was conducted to determine the effect of flow, pressure, temperature and vo[...]
11
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2018 Vol. 28, no. 3 559--567
EN Two types of heuristic estimators based on Parzen kernels are presented. They are able to estimate the regression function in an incremental manner. The estimators apply two techniques commonly used in concept-drifting data streams, i.e., the forgetting factor and the sliding window. The methods are[...]
12
63%
Logistyka
PL Zagadnienia związane z popytem są szczególnie istotne w planowaniu logistycznym. Biorąc pod uwagę fakt, że podstawowym celem logistyki jest zaspokojenie popytu na rynku przy możliwie najniższych kosztach, znajomość popytu jest niezbędna do jego realizacji. Znajomość popytu rynkowego determinuje praw[...]
EN Problems related to demand are particularly important in the logistics planning. Given that the primary goal of logistics is the realization of demand at the lowest possible cost, knowledge of demand is necessary to achieve it. Knowledge of market demand determines the correct planning of material r[...]
13
63%
Inżynieria Powierzchni
2019 nr 1 26--34
PL Modelowanie procesów technologicznych stawia wciąż nowe wyzwania ośrodkom badawczym w problematyce, dotyczącej w szczególności aspektów matematycznych. W pracy podjęto w oparciu o wybrany proces technologiczny zagadnienie jego opisu fizycznego, w którym najogólniej były wielkości badane (poprzez zmi[...]
EN Modelling of technological processes constantly poses new challenges to research centres in issues related to the peculiarity of mathematical aspects. In the paper, on the basis of the selected technological process, the problem of its physical description was undertaken, in which most generally the[...]
14
63%
Diagnostyka
2004 Vol. 30, T. 2 203--206
EN There is presented an algorithm of identification of the dynamic system described by means of differential equations. In order to describe the input and output signals there is used a regres-sion function presented by means of the basic splines. The elaborated algorithm is used in testing the charac[...]
15
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy określono nowy dwuwymiarowy rozkład Pareto za pomocą charakterystyk warunkowych. Dotyczy to obu rozkładów warunkowych lub jednego rozkładu warunkowego i funkcji regresji. Dwuwymiarowy rozkład Pareto typu Mardii scharakteryzowany jest poprzez liniowość parametrów skali w rozkładach warunkowy[...]
EN A new bivariate Pareto conditional distribution is discovered by considering a common constant scale parameter in conditional distributions. Also regression specifications of this measure involving one Pareto conditional are discussed. Linear scale parameters lead to a new characterizations of the M[...]
16
51%
Obróbka Metalu
2011 nr 3 56-62
PL W przeprowadzonych badaniach optymalizacyjnych skutków wydajnościowych szlifowania ściernicami CBN stali 100Cr6 uwzględniono podstawowe parametry szlifowania jako zmienne niezależne występujące w eksperymencie planowanym. Do identyfikacji funkcji regresji dla wydajności właściwej szlifowania Qv' wyk[...]
17
51%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The purpose of this paper was to model the human gait of typical subjects and patients with such deformities of lower limbs as: spastic diplegia cerebral palsy and spina bifida occulta. Model coefficients will lead to the development of a better computer system to support clinical decision-making in[...]
18
51%
Studia Informatica
PL Poniższa praca porusza temat nieparametrycznej estymacji funkcji regresji oraz jej efektywności czasowej. Autorzy porównują dokładność regresji, ale i czas potrzebny na wyznaczenie wartości dla obiektu testowego. Czas ten uwzględnia nie tylko samo wyznaczanie wartości, ale i etap tworzenia regresora[...]
EN This paper raises a problem of nonparametric estimation of the regression function and its time efficiency. Authors compare the regression accuracy but considers also the time that is needed to evaluate the value for the test object. That time takes into consideration the evaluation time, but also t[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Technicznych
2014 Nr 3 53--80
PL W artykule przedstawiono rozwiązania dotyczące poprawy i wzrostu efektywności zarządzania działalności studentów na zajęciach z użyciem narzędzi internetowych. Za pomocą tych rozwiązań studenci mogą mieć zawsze i wszędzie swobodny dostęp w informacji, takich jak: kursy, wirtualne materiały laborator[...]
EN In this article, we presented a solution for improving and rising the management efficiency of the students’ activities for the courses in the current semester, using Web Technologies. Moreover, using this solution given by the described application, students of any faculty can have anytime and anyw[...]
20
51%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu wybranych parametrów toczenia na jakość nagniatanych części samochodowych. Badano wpływ następujących parametrów: promienia zaokrąglenia ostrza noża, kąta wierzchołkowego ostrza noża, posuwu toczenia, prędkości toczenia na parametr chr[...]
EN In the paper results of experimental researches of the chosen turning parameters influence on the burnished car parts quality are presented. The investigation was about parameters: rounding radius of the tool edge, vertical angle of the tool edge, turning feed, turning velocity on the roughn[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last