Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regionalne przewozy pasażerskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem artykułu jest prezentacja wybranych czynników, determinujących możliwości funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw PKS w przewozach regionalnych. Czynniki te zidentyfikowano na podstawie badań ankietowych, zrealizowanych w kwietniu i maju 2005 roku w tych przedsiębiorstwach. Badania zrealizowa[...]
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Zmiany na polskim rynku przewozów pasażerskich (głównie regionalnych). Teoria systemów i zastosowanie jej w praktyce. Krytyczne spojrzenie na cel i sposób integrowania systemu przewozów pasażerskich.
EN The changes on the Polish passengers transport market (mainly regional). Theory of systems and its using in practice. Critical glance at aim and method of system integration of passengers transport.
3
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 16 39-52
PL Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji rozwiązań organizacyjno-zarządczych w regionalnych przewozach pasażerskich ze szczególnym uwzględnieniem ich uwarunkowań strukturalno-własnościowych, w tym komunalizacji przedsiębiorstw PKS.
EN Creating new, innovative solutions to regional passenger transport, accompanied by numerous factors, including changes in structural and the ownership of transport operators. They constitute an important prerequisite for the proposed concept of organizational and management solutions to the market o[...]
4
80%
Problemy Ekonomiki Transportu
2002 nr 1/2 7-22
5
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Rynek regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce [1], obejmujący przewozy na obszarze województwa i połączenia między sąsiadującymi województwami, charakteryzuje się wysokim poziomem konkurencji oraz systematycznie zmniejszającym się popytem. Na takim rynku istotnym czynnikiem, wpływającym na pozy[...]
6
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Jednym z najtrudniejszych zadań w przedsiębiorstwach transportowych jest odnowa taboru. Zaniedbania w zakresie odnowy taboru w Polsce w latach 90. doprowadziły do takiego stopnia zużycia technicznego i ekonomicznego eksploatowanego taboru, że konieczne jest pilne rozpoczęcie procesu odnowy.
7
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, zrealizowanych w kwietniu i maju 2005 roku w przedsiębiorstwach PKS. Celem badań była próba identyfikacji czynników, determinujących pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw na rynku regionalnych przewozów pasażerskich.
EN Some results of research carried in April and May, 2005 at the PKS undertakings have been presented in the paper. The aim of the research was to identify the factors determining the competition position of undertakings at the regional passenger transport service market.
8
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie scharakteryzowano aktualną sytuację regionalnej komunikacji autobusowej w celu pokazania problemów, które nie zostały jeszcze prawidłowo rozwiązane. Podstawowym problemem jest finansowanie usług i zasoby dostarczające usługi transportu o niskiej jakości i prowadzące do stale zmniejszając[...]
EN The paper describes the present situation in the regional bus service with aim to demonstrate problems which have not been sufficiently solved yet. The basic problems include financing and source creation to provide transport services which leads to low quality of services resulting in decrease of p[...]
9
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule przedstawiono koncepcję kształtowania pasażerskiego systemu transportowego na przykładzie regionu lubuskiego. Zasadnicze cechy tej koncepcji, to przekształcenie sieci transportowej województwa lubuskiego w sprawny element infrastruktury regionu i system transportowy kraju, który zapewni p[...]
EN The conception of the shaping of passenger transportation system on case of the Lubuskie province is presented in the article. The characteristic features of the conception are transformation of the transportation network in the Lubuskie province into an efficient element of regional infrastructure [...]
10
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Region Stuttgartu w Badenii-Wirtembergii, w południowo-zachodniej części Niemiec jest przykładem od początku lat 90-tych interesujących i zróżnicowanych działań, dostosowujących system transportu regionalnego do dynamicznie zmieniających się potrzeb mieszkańców. Doświadczenia Stuttgartu w zakresie t[...]
EN Region of Stuttgart in Baden-Württemberg in North-West part of Germany is from the beginning of nineties an example of interesting and differential activities adapting system of regional transport to dynamically changing necessities of citizens. Experiences of Stuttgart in thee field of regional tra[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 55 151-159
PL W artykule przedstawiono propozycje zmian w sferze usług użyteczności publicznej w transporcie pasażerskim o zasięgu regionalnym. Do zasadniczych problemów w tym zakresie, wymagających nowego podejścia, zaliczyć należy określenie struktury rodzajowej tych usług oraz uznanie za usługi użyteczności pu[...]
EN The paper presents proposal of changes in the area of public utility in the passenger transport of regional reach. The basic issues in this respect, requiring a new approach, include determination of type structure of these services and recognizing the transport against discount tickets and free of [...]
12
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 19 19--33
PL [...] Celem artykułu jest omówienie elementów mających wpływ na funkcjonowanie kolejowego transportu regionalnego oraz wskazanie możliwych do podjęcia działań, mogących przyczynić się do wzrostu efektywności funkcjonowania transportu kolejowego w przewozach regionalnych w Polsce.
EN The rapid development of transport and individual motorization after 1990 in Poland has caused a decline in passenger public transport, which is especially seen in the regional transport. This concerned both road transport, but also for local passenger railway lines. The effect of decrease in the lo[...]
13
61%
Problemy Kolejnictwa
2006 Z. 141 116-129
PL Przedstawiono na tle rozważań teoretycznych, wyniki autorskich badań potrzeb i preferencji podróżnych na rynku kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz percepcji jakości ofert na tym rynku. W badaniach wykorzystano metodę SERVQUAL, dostosowując ją do specyfiki usług transportowych.
EN The paper presents results of author's tests concerning passenger preferences and perception of offer quality for regional railway service. The results are discussed on the base of theoretical considerations. The SERVQUAL method adopted specifically for transport service was applied in the tests.
14
61%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie przedstawiono założenia metody badania jakości usług przewozowych metodą SEVRQUAL oraz wyniki i wnioski z badań zrealizowanych w listopadzie 2004 roku na terenie województwa mazowieckiego. Referat w części tekstu ma charakter polemiczny do zamieszczonego w materiałach konferencyjnych ref[...]
EN The assumptions of SERVQUAL method using for service quality research, results and conclusions after investigation executed by the authors in November, 2004 at the market of regional passenger transport services. The part of the text of the paper is a polemic to the paper by prof. W.Bąkowski "Proble[...]
15
61%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie przedstawiono analizę skutków przyjętej koncepcji organizacji regionalnych przewozów kolejowych w województwie mazowieckim. Rozważanie prowadzone są na tle ogólnych problemów regionalizacji transportu, konkurencji na rynku przewozów regionalnych i finansowania przewozów regionalnych. Ze [...]
EN The analysis of results of conception undertaken for rail regional transport services in Mazovian province has been presented in the paper. The considerations have been conducted at the background of general problems of transport regionalisation, competition at regional transport market and financin[...]
16
51%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2016 nr 19(4) 72--81
PL Znaczenie dobrej organizacji transportu publicznego rośnie, bowiem władze miast i regionów zdają sobie sprawę, że świadczy ona o jakości życia mieszkańców. Gałęzią transportu, która doskonale spełnia swoje zadania w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym, jest kolej, która dodatkowo nie wpływa na pogors[...]
EN The importance of good organisation of public transportation is on the rise because city and local authorities are aware of the fact that it is a proof of their residents’ quality of life. Railway – a subsector of the transport industry – perfectly serves its purposes in regional and agglomerative t[...]
17
41%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 19 35--49
PL Innowacyjne rozwiązania, które aktywizują rozwój rynku regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce, związane są między innymi ze sposobem finansowania przewozów pasażerskich, zwiększeniem dostępności transportu, podnoszeniem jakości przewozów oraz zarządzaniem przewozami. Mają one istotny wpływ na [...]
EN Innovative solutions that activate the development of the regional passenger transport in Poland is related to the way of funding for passenger services, increased accessibility, quality of transportation and transport management. They have a significant impact on the direction and consistency of on[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last