Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  region Morza Bałtyckiego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule dokonano analizy warunków rozwoju sieci logistycznych w Regionie Morza Bałtyckiego (RMB). Omówiono poziom rozwoju logistyki w RMB, przedstawiono przykładowe inwestycje w wybranych portach i ich otoczeniu. Wymieniono projekty sprzyjające rozwojowi logistyki i korytarzy transportowych w RMB[...]
EN This article analyzes the conditions for the development of logistics networks in the Baltic Sea Region (BSR). The level of logistics development in the BSR and examples of investments in selected ports and their environment were presented as well as projects leading to the development of logistics [...]
2
80%
Inżynieria Maszyn
PL Morze Bałtyckie jest naturalnym ogniwem integrującym infrastrukturę transportową poszczególnych państw regionu. Jednolity system transportowy zbudowany dzięki stabilnemu wzrostowi gospodarczemu oraz intensywnej wymianie handlowej odegra kluczową rolę w integracji gospodarczej państw znajdujących się[...]
EN The Baltic Sea is natural link integrating the transport infrastructure of the countries in the region. A unified transport system constructed due to stable economic growth and active trade will play a key role in economic integration of the countries in the Baltic Sea basin.
3
80%
Logistyka
PL Celem niniejszego artykułu jest analiza struktury oraz wielkości ruchu pasażerskiego jak również identyfikacja motywów podróży i preferencji pasażerów podróżujących promami morskimi w relacjach pomiędzy Polską a Skandynawią. Podstawą analizy są dane statystyczne obrazujące wielkości ruchu pasażerski[...]
EN The aim of this article is to analyze the structure and volume of passenger traffic between Poland and Scandinavia, and also to identify the travel purposes and preferences of ferry shipping passengers on route between Poland and Scandinavia. The analysis was performed based on the passenger traffic[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 106 35--44
PL Głównym celem artykułu jest analiza zarządzania zrównoważonym rozwojem w regionie Morza Bałtyckiego. Sposoby osiągnięcia tego celu w regionie Morza Bałtyckiego obejmują zwiększenie instytucjonalnej efektywności zarówno na poziomie makroregionalnym, jak i narodowym. Na poziomie makroregionalnym zarzą[...]
EN The general objective of this article is to analyse the governance capacity for Sustainable Development in the Baltic Sea Region (BSR). Ways to achieve this include increased institutional efficiency and coherence both on the macro-regional and national level in the BSR. Both governance levels are i[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2012 nr 72 31-36
PL W artykule przedstawiono kierunki rozwoju klastrów w regionie Morza Bałtyckiego w powiązaniu z aktywnością innowacyjną. W ostatnich latach organizacje te przechodzą istotną transformację. Klastry o charakterze lokalnym i regionalnym w celu zwiększania potencjału innowacyjnego przekształcają się w kl[...]
EN The paper presents trends in cluster development in the Baltic Sea Region, in conjunction with innovative activity. In recent years, these organizations are undergoing major transformation. Clusters of local and regional levels to enhance the innovative capacity of clusters are transformed into cros[...]
6
61%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Artykuł przedstawia sytuację kierunków przepływów lotniczego transportu towarowego dotyczącego Regionu Morza Bałtyckiego (BSR). W świetle najświeższych danych z 2010 roku pozycja regionu nie jest znacząca (650 000 ton) na tle głównych globalnych centrów przeładunku air cargo takich jak Hong Kong (4 [...]
EN The paper reports an outlook on Baltic Sea Region air cargo flows during the five-year period of 2005-2010. With its annual total of 650 thousands of tonnes at the end of the period, Baltic Sea Region is insignificant in comparison to other main global players as Hong Kong (4 million tonnes) or Memp[...]
7
61%
Ekonomia i Zarządzanie
EN In the paper basic premises, aims and scope of Rail Baltica Growth Corridor (RBGC) project in the context of Polish logistical services development are presented. The RBGC Project is an initiative in the framework of Baltic See Region Programme 2007-2013. The aim of the Project is the development of[...]
8
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 9 (81) 147-161
PL Nowe koncepcje przewidują zaangażowanie statków żeglugi przybrzeżnej do transportu towarów śródlądowymi drogami wodnymi w Europie. W artykule zaprezentowano wykorzystanie małych jednostek morskich do żeglugi śródlądowej, a także przyszłościowe przystosowanie barek i pchaczy do żeglugi morskiej. Zost[...]
EN New conceptions predict the involvement of coastal vessels to cargoes transport by European inland waterways. The paper presents the use of small sea ships (coaster class) for inland navigation and the future adaptation of barges and pusher tugs to sea navigation. This article also shows the norms a[...]
9
61%
Logistyka
2014 nr 2 74--79
PL W artykule przedstawiono wyniki badań rynku transportu morskiego. Przedstawiono wybrane alianse strategiczne w ujęciu globalnym oraz na rynku Regionu Morza Bałtyckiego. Szerzej opisano alians G6 i P3. Stwierdzono, że na rynku liniowego transportu morskiego najczęściej występują alianse kooperacyjne.[...]
EN The article presents the results of the research carried out on maritime transport market. Selected strategic alliances on global and the Baltic Sea Region markets were presented. Alliances G6 and P3 are described widely. It was confirmed that on the maritime transport line market cooperative allian[...]
10
61%
Logistyka
PL W artykule scharakteryzowano rynek międzynarodowych pasażerskich przewozów promowych w Regionie Morza Bałtyckiego w aspekcie istotnych przemian w warunkach jej funkcjonowania i otoczeniu konkurencyjnym jakie następowały w ostatnich latach. W tym kontekście, szczególną uwagę poświecono analizie wpływ[...]
EN This paper describes the market of international ferry passenger transport in the Baltic Sea Region, in a perspective of significant changes in the conditions of its operation and competitive environment, which took place in recent years. In this context, special attention was paid to the analysis o[...]
11
61%
Logistyka
PL W artykule omówiono działania portów z Regionu Morza Bałtyckiego na rzecz rozwoju komodalności. Podano przykłady działań portów ze Szwecji, Dani, Litwy, Rosji i Polski w zakresie rozwoju infrastruktury i powiązań z europejską siecią transportową TEN-T. Podano przykłady programów Unii Europejskiej.
EN The article focuses on ports of Baltic Sea Region whose aim is the development of co-modality. The examples of ports activity in Sweden, Denmark, Lithuania, Russia and Poland are provided, showing the development of infrastructure and connections with the European Transport Network TEN-T. Article in[...]
12
61%
Logistyka
2015 nr 3 5665--5669
PL W artykule przedstawiono studia przypadków inwestycji logistycznych w wybranych portach morskich Bałtyku. Przedstawiono najważniejsze wykonane i planowane inwestycje w ramach autostrady Gdynia–Karlskrona oraz w portach Goeteborg i St. Petersburg. Podjęte inwestycje w dostępie do portu od strony morz[...]
EN The article presents the case studies of logistics investments in selected Baltic sea ports. The most important investments and planned investments were described, including investment in Gdynia and Karlskrona made in the framework of the Gdynia–Karlskrona Sea Motorway Project. Investment in Goetebo[...]
13
61%
Logistyka
2015 nr 4 1580--1584, CD2
PL Europejska polityka bezpieczeństwa w latach 90. oparta była głównie na tworzeniu strefy stabilności oraz minimalizowaniu negatywnych efektów rozpadu dwubiegunowego ładu światowego. Bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego było kształtowane właśnie w tej specyficznej sytuacji. Najważniejszą kwestią s[...]
EN European security policy in the 90s was based primarily on creating a zone of stability and diminishing the negative effects of the collapse of the bipolar setup of the world. Security of Baltic region was shaped in this specific situation. The most important issue was creating an independent and st[...]
14
51%
Logistics and Transport
EN The creation of multimodal transport structures of United Europe is focused on development system of all transportation network based on a multimodal principle. One of elements of this structure is the river transport. Work is devoted the analysis and offers on development and inclusion of river fle[...]
15
51%
Prace Instytutu Lotnictwa
2015 Nr 2 (239) 30--41
PL Oszacowany model grawitacyjny dla Regionu Morza Bałtyckiego ujawnia pewien wzorzec. Najbardziej obiecujące lokalizacje skąd mógłby być realizowany lotniczy transport towarowy potwierdzają ogólne tendencje ostatnich dwóch dekad – są to wschodnioazjatyckie strefy uprzemysłowione (Chiny, Korea Południo[...]
EN The estimated gravity model for Baltic Sea Region air cargo flows reveals some general pattern. The most promising origins from where the air cargo could come confirm general trends of last two decades – East Asian industrial zones (China, South Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam)[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 32 7--20
PL Celem artykułu było przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w wielkości i strukturze przewozów promowych w Regionie Morza Bałtyckiego w latach 2011–2014. W artykule przedstawiono wieloaspektową analizę wielkości i struktury przewozów promowych/ ro-ro w Regionie Morza Bałtyckiego (RMB) w latach 2011–201[...]
EN The aim of the research was an attempt to find the answer for basic research question: To what extent the ferry transport in the BSR has changed in recent years? Analysis of data and assessment became the main research methods. In addition, the functions of linear trends for the selected variables i[...]
17
51%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule omówiono znaczenie inwestycji w sieci TEN -T w kontekście przezwyciężania barier rozwoju infrastruktury transportu w regionie Morza Bałtyckiego. Przedstawiono nierównomierności w stanie wyposażenia infrastrukturalnego, a następnie podstawowe bariery rozwoju. W kolejnej części przeanalizow[...]
EN The article deals with the problem of transport infrastructure underdevelopment in the Baltic Sea Region. Well developed infrastructure is considered as one of most important conditions for regional integration and continuous growth. Comparison of national transport networks and their interconnectiv[...]
18
51%
Logistyka
PL Rozwój gospodarczy i technologiczny wiąże się coraz częściej z wykorzystaniem transportu ponadnormatywnego, nie tylko w obrocie krajowym, ale i międzynarodowym. Ten szczególny rodzaj transportu ze względu na niestandardowe wymiary, wymaga indywidualnego podejścia, ale również standardowych rozwiązań[...]
EN Economical and technological is more and more often connected to the exploitation of oversize transport, not only in national but also international turnover. According to nonstandard size, weight or pressure on the axis, these specific kinds of transport demands not only specifically approach, but [...]
19
41%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 21 35--46
PL Celem artykułu jest prezentacja koncepcji wykreowania wspólnej strategii portów polskich i adriatyckich na rynku transportowym. Od 2004 roku podejmowane są działania na rzecz utworzenia wspólnego korytarza transportowego między Regionem Morza Bałtyckiego (RMB) a portami północnego Adriatyku. Mimo zn[...]
EN This paper describes the economic environment of the Polish and Northern Adriatic ports. It presents the most important marketing and investment activities of the two groups of ports, which are contributing to developing the logistics functions and market offer. The concept of Polish and NAPA ports [...]
20
41%
Logistyka
EN Among some essential factors which ensure the growth, economic exchange and broadly understood international cooperation is a coherent transportation system joining the countries around the Baltic Sea by a network of roads. Both the spatial management of Poland and the strategy of expanding the tran[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last