Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 88
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  refining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
EN A new technology of refining soda-calcium-silicon glassy surfaces with aluminium compounds nano-molecules has been shown in the present study. A structural definition of aluminium compounds nano-powders exposed to thermal processing, including grain-size analysis, Has been discussed. Optimal technic[...]
2
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2019 Vol. 86, nr 5 159--162
PL Niska zawartość węgla w stalach specjalnych nowej generacji wymaga stosowania w procesie stalowniczym specjalnych gatunków żelazokrzemu rafinowanego w których zawartość węgla nie powinna przekraczać 0,02%. Wymaga to obróbki pozapiecowej ciekłego żelazokrzemu w kadzi rafinacyjnej, której celem jest o[...]
EN The low carbon content in the new generation special steels requires the use of special refined ferrosilicon grades in the steelmaking process. The carbon content in such ferrosilicon should not exceed 0.02%. This requires the secondary treatment of liquid ferrosilicon in the refining ladle, the aim[...]
3
88%
Materials Science Poland
2011 Vol. 29, No. 3 216--222
EN Cavitation erosion studies of steels produced by Electroslag Refining (ESR) and Argon Oxygen Decarburization (AODrefining) have been carried out. The experiments were conducted using the modified ultrasonically induced cavitation test method. Erosion rates were measured and the morphology of damages[...]
4
88%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było zbadanie wpływu parametrów technologicznych procesu wytapiania, odtleniania i pozapiecowej rafinacji stali na zawartość tlenu całkowitego i postać wtrąceń niemetalicznych w stali w kolejnych wytopach przygotowywanych do jej sekwencyjnego odlewania. Wykonano serię wytopów z których p[...]
EN The purpose of the work was to examine the effect of technological parameters of the steel melting, deoxidation and secondary refining process on total oxygen content and form of non-metallic inclusions in steel in successive heats prepared for sequential casting of steel. A series of heats was made[...]
5
88%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Istotnym elementem zjawisk zachodzących na powierzchni rozdziału faz żużel-ciekły metal jest wymiana masy od strony żużla do metalu. Z analizy oddziaływań tlenkowych żużli opartych na SiO2 i Al (2)O(3) wynika możliwość zanieczyszczania stopów miedzi zarówno glinem, jak i krzemem. Obserwowane efekty [...]
EN In the article the termodynamical analysis of deoxidization reaction of oxides of SiO2 and Al(2)O(3) was introduced. The reaction of deoxidization were brought back to chosen carbides reducers such as CaC(2)i, Al(4)C(3), and SiC. The interpretation of analyses' of thermodynamical potential and solid[...]
6
88%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2012 Vol. 55, nr 2 410--415
EN Purpose: I propose in this publication to introduce the additional, standardized conception, characterizing the filters used in research works (already known in metallurgy in definitions of forms of the ingot moulds) - the filter slenderness ratio. Design/methodology/approach: In order to confirm th[...]
7
88%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The paper describes research and development of aluminium melt refining technology in a ladle with rotating impeller and breakwaters using numerical modelling of a finite volume/element method. The theoretical aspects of refining technology are outlined. The design of the numerical model is describe[...]
8
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents the analysis and investigation of the state of art in the field of metallurgy copper alloy in the reduction conditions. In the presented work it has been decided to show the results of the industrial investigations obtained with reference to Cu-Si, Cu-Sn and Cu-Zn alloys in the re[...]
9
75%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL W procesach metalurgicznych dąży się do zmniejszenia emisji CO2. Urządzeniem, które ma wysoki potencjał redukcji CO2, jest wielki piec, w którym po separacji z gazu gardzielowego CO2 może być zawracany. Uzyskany CO2 może być wykorzystany w procesach stalowniczych. Artykuł przedstawia wyniki dmuchu C[...]
EN Reduction of CO2 emission can be achieved in mctallurgical processes. The unit, which has high potential for reducing CO2 emission is a blast fumace, where after the separation of CO2 from the top gas, this gas can be recycled. Gained CO2 can be used in steelmaking processes. The paper shows the res[...]
10
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 4 187-194
PL Przeprowadzono krótką ocenę stanu technologii wytopu i rafinacji ołowiu w Polsce. Omówiono aspekty technologiczne procesu rafinacji ołowiu o różnej, w tym wysokiej zawartości zanieczyszczeń. Stwierdzono, że obecność metali towarzyszących w ołowiu surowym stwarza możliwość osiągnięcia dodatkowego efe[...]
EN Crude lead in the Polish lead metallurgy is produced from various raw materials, such as Zn-Pb concentrates, lead-bearing dusts from copper metallurgy and from battery scrap. The crude lead is subjected to the refining process - removal of impurities to produce usable products: refined lead of PB985[...]
11
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań procesu filtracji ciekłej stali przy pomocy wielootworowego filtra ceramicznego, przeprowadzonych w atmosferze ochronnej argonu.
EN The article presents the results of testing the process of liquid steel filtration with multi-hole ceramic filters that has been conducted in the protective atmosphere of argon.
12
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Celem pracy była ocena efektywności usuwania wodoru z brązu cynowego B10 metodą przedmuchiwania kąpieli argonem oraz metodą żużlową polegającą na wprowadzeniu do kąpieli soli rafinującej Ecosal Cu 440. Efektywność rafinacji określano przez pomiar gęstości i wyznaczanie porowatości odlewów oraz ocenę[...]
EN The work has been intended to assess the effectiveness of elimination of hydrogen from the B10 tin bronze by two methods: blowing the melt with argon and slag forming, the last relying on the introduction of the Ecosal Cu 440 refining salt into the melt. The refining effectiveness has been determine[...]
13
75%
Przegląd Papierniczy
2006 R. 62, nr 9 530-534
14
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono analizę oddziaływania węgla w warunkach dyfuzyjnej rafinacji stopów miedzi. Wskazano na podobieństwo rafinacji stopów miedzi w opisanych warunkach redukujących do procesów topienia stopów żelaza. Przeanalizowano rafinację żużlową ze wskazaniem na przyczyny i mechanizm tworze[...]
EN In the work the analysis of carbon influence in the diffusive refining conditions of copper alloys was carried out. The refining of copper alloys in described reducing conditions on similarity to the ferrous metal processes melting were showed. The analysis of slag refinement from indication on reas[...]
15
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule zanalizowano odtlenianie w procesach żużlowej ekstrakcji w redukujących warunkach topienia miedzi i jej stopów i zaproponowano jego opis. Wyodrębniono możliwości oddziaływania tlenu rozpuszczonego w metalu i występującego w nim w postaci fazy żużlowej. W analizie uwzględniono oddziaływani[...]
EN The problem of deoxidising during slag refining reducing process, has been presented. On the basis of the analysis of the problem and the results of the author's research, it is stated that the copper alloys melting processes most promising are the reducing conditions of refining. In the previous wo[...]
16
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule oceniono oddziaływania rafinacyjne z udziałem żużli. Wzajemne relacje żużla z aktywnymi reagentami i tlenkami składników rafinowanych stopów analizowano w układzie zastępczym przez śledzenie efektów cieplnych i masowych w funkcji wzrastającej liniowo temperatury. Na przykładzie warunków w[...]
EN In the article the influences of the refining slags during the aluminium bronse melting conduction were estimated. There was showed the slag influence in supplementary arrangement with active reacting substances and oxides of components refined melts. The thermal and mass effects were analysed in in[...]
17
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule została zaprezentowana analiza procesów ekstrakcji żużlowej należących do najczęściej stosowanych zabiegów podczas topienia stopów miedzi. Wykazano dużą rozbieżność w opiniach dotyczących wpływu żużli, jak również charakteru ich oddziaływania z rafinowanym metalem lub jego atmosfery topie[...]
EN In the article the analysis of the slag extraction processes which belongs to the most often applied treatments during melting of copper alloys is presented. A sharp divergence of opinions concerning the effect of slags and the character of their reaction with the refined metal or with its melting a[...]
18
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania redukujących warunków topienia miedzi, wybranego brązu i mosiądzu w odlewniczych procesach przetapiania. Dokonano oceny ilości tlenu w tworzącej się w tych warunkach atmosferze topienia.
EN The paper presents the results of the experiments of applying the reduction copper, bronze and brass melting conditions in remelting processes. The evaluation of the amount of oxygen in the melting atmosphere which is constituted in these conditions has been carried out. The experiments showed that [...]
19
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W wielu procesach metalurgicznych i odlewniczych występują zjawiska typowe dla trójfazowych układów: ciało stałe-ciecz-gaz lub ciało stałe ciecz-ciecz. W artykule zanalizowano warunki przechodzenia płaskiej cząstki fazy stałej, tworzącej z cieczą bazową zawiesinę, do fazy gazowej lub innej fa[...]
EN In many metallurgical and foundry processes occur that are some phenomena typical for three phase systems: solid-liquid-gas or solid-liquid-liquid. The paper presents an analysis of transmission of a planar solid phase particle, making a basic suspension with a liquid, to a gaseous or another liqui[...]
20
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Nowe technologie rafinacji polegają na wprowadzeniu obojętnego gazu za pomocą wirującej dyszy. W artykule zamieszczono wyniki badań procesu rafinacji w komorze urządzenia RGZ. Model procesu rafinacji gazowej obejmuje zjawisko dyfuzji wodoru w głąb pęcherzyków gazu oczyszczającego oraz mechaniczne un[...]
EN The modern technologies of refining consist in introducing, by means of a spinning nozzle, the inert gas. In the paper there are presented results of studies on the refining process in the RGZ device-chamber. The model of gas refining process allows for a phenomenon of the hydrogen diffusion inside [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last