Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  redukcja szumów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy opisano metody korekcji rentgenowskich krzywych dyfrakcyjnych polimerów zastosowane w programie komputerowym WAXSFIT. Korekcja obejmuje redukcję szumów spowodowanych statystycznie przypadkowymi zakłóceniami procesu rejestracji oraz eliminację promieniowania Comptona i promieniowania tła.
EN The paper presents the methods of corrections of X-ray diffraction curves of polymers employed in the computer program WAXSFIT. The corrections cover the reduction of noises caused by random disruptions of registration process and elimination of background and Compton scattering.
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano autorski algorytm usuwania szumu typu pieprz i sól, który porównano z wybranymi, opisanymi w literaturze metodami filtracji zobrazowań radarowych. Zaprezentowano materiał porównawczy ilustrujący efekty przetwarzania.
EN The paper describes an algorithm for removing salt and pepper noise. It is compared with the different filtration methods of radar imagery described in the literature. Reference material illustrating processing effects, are presented.
3
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Przedstawiono problematykę związaną z projektowaniem oraz użytkowaniem systemów transmisji mowy opartych na metodzie wag widmowych. Omówiono rolę takich zjawisk psychoakustycznych jak maskowanie, pasma krytyczne i absolutny próg słyszenia w procesie uzdatniania sygnału mowy. Dokonano zestawienia kla[...]
EN This paper addresses the problem of noise reduction in speech communication devices. Firstly, basis of the spectral weighting techniques and related problems are presented. Next, we describe psychoacoustic principles as a tool improvement of speech enhancement systems. Conventional methods aimed at [...]
4
100%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2002 Vol. 3 MI51--60
EN In this paper a novel approach to the problem of edge preserving smoothing is proposed and evaluated. The new algorithm is based on the combined forward and backward anisotropic diffusion with incorporated time dependent cooling process. This method is able to efficiently remove image noise, while p[...]
5
100%
International Journal of Microelectronics and Computer Science
2013 Vol. 4, nr 3 124--128
EN We present a balun LNA with noise and distortion cancellation using double feedforward. A common-gate and a common-source stage are combined, and their resistive loads are replaced by transistors biased close to saturation to allows low supply voltage, without gain degradation. The proposed feedforw[...]
6
100%
Vibrations in Physical Systems
2010 Vol. 24 161--166
PL Często spotykanym w praktyce problemem przetwarzania sygnałów jest rekonstrukcja obrazu na podstawie zarejestrowanego obrazu zaszumianego. Problem ten jest zagadnieniem odwrotnym źle zdefiniowanym, co oznacza, że niewielkie zakłócenia rejestrowanego obrazu mają znaczący wpływ na dokładność rekonstru[...]
EN In practical applications of vision systems to mechanical systems vibration measurements, the problem of image reconstruction on the basis of registered noisy image is frequently encountered [6]. Such problem is an inverse [1], ill-posed problem [2, 7], which means that even small disturbances of th[...]
7
100%
Vibrations in Physical Systems
2010 Vol. 24 155--160
PL Praca dotyczy zagadnienia redukcji szumów pomiarowych obrazów z zastosowaniem metody regularyzacji Tichonowa, TSVD, DSVD oraz ME. Rekonstrukcję obrazów przeprowadzono z zastosowaniem sformułowanych i zaimplementowanych przez autorkę algorytmów. Wykazano przydatność sformułowanych metod w przypadku o[...]
EN In practical applications of vision systems to mechanical systems vibration measurements, the problem of image reconstruction on the basis of registered noisy image is frequently encountered [6]. Such problem is an inverse, ill-posed problem, which means that even small disturbances of the registere[...]
8
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1124--1127, CD
PL W ostatnich latach obserwuje się dynamiczną tendencję do szybkiego spadku współczynnika szumów NF (ang. Noise Figure) produkowanych konwerterów LNB. Standardowe konwertery zintegrowane oraz konwertery z falowodem stosowane w polaryzatorach i feedhornach posiadają współczynniki szumów o wartości niep[...]
EN One of the parameters to characterize the properties of the antenna is noise figure. The noise figure of LNBs is a measurement of how sensitive the LNB is or how much noise the LNB will add to the signal you may be intending to receive. In recent years we can observe a dynamic tendency to fast decre[...]
9
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1128--1132, CD
PL Mikrofalowy sygnał satelitarny dociera na Ziemię z umieszczonych na satelitach transponderów, znajdujących się w przypadku systemów geostacjonarnych w odległości ok. 35786 km od powierzchni Ziemi (gdy stacja naziemna znajduje się w punkcie podsatelitarnym) do ok. 41679 km (gdy stacja naziemna znajdu[...]
EN One of the parameters to characterize the properties of the antenna is the antenna mispointing. This article aims to analyze the impact of antenna mispointing on the quality of reception of satellite signals in rainy and non-rainy weather. Of interest is the maximum antenna deflection expected due t[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2014 nr 146 101--117
EN At the present time minimization of the noise emission is an important issue. The most difficult is reducing source noise, but this is an important issue and must be considered in the design of future devices. Bionics is a novel approach to developing designs and products by taking inspiration from [...]
11
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 2 258-261
PL Przedstawiono analizę szumów w otoczeniu przemysłowym i w salach konferencyjnych a następnie przedstawiono metody adaptacyjnych metod redukcji szumów. Szczególną uwagę zwrócono na szum zależny od czasu. Zastosowano metodę podwójnego mikrofonu i wykorzystano sieci neuronowe. Sieć identyfikuje źródło [...]
EN Active Noise Control (ANC) has become an important field of research in recent decades. Noise Control in industrial environments and conference halls as well as in communication systems has been studied under the title adaptive-active noise cancellation-control (AANCC) and the results of these studi[...]
12
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono połączony system kontroli echa akustycznego i zakłóceń środowiskowych w instalacjach glośnomówiących. Jest on zbudowany na nierównomiernym banku filtrów, który aproksymuje psychoakustyczną skalę Bark, dzięki zastosowanej transformacji dwuliniowej filtrami wszechprzepustowymi pierwszego[...]
EN This paper presents the integrated system to acoustic echo and noise reduction in order to improve the speech intelligibility in communication with used of hands-free devices. Processing in proposed combine system is based on nonuniform filter bank, witch approximate psychoacoustic properties of the[...]
13
84%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Dokonano przeglądu oraz porównania metod uzdatniania sygnału mowy motywowanych perceptualnie. Wskazano na niedoskonałość rozwiązań psychoakustycznych wykorzystujących klasyczne metody wag widmowych. Opierając się na literaturze zaprezentowano różne sposoby psychoakustycznej optymalizacji tych metod.[...]
EN This paper focuses on the class of speech enhancement systems, which capitalize on psychoacoustic properties of the human ear. More advanced psychoacoustically motivated spectral weighting rules are described. Presented systems are analyzed and classified according to their similarity with a human [...]
14
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 8 66--68
PL W artykule przedstawiono zastosowanie wybranych metod redukcji zakłóceń w radioizotopowych pomiarach przepływu dwufazowego ciecz-cząstki stałe w rurociągach. Zaproponowane metody filtracji funkcji korelacji wzajemnej wykorzystują dyskretną transformatę falkową oraz jądrowy estymator Nadaraya-Watsona[...]
EN The paper presents application of selected methods for noise reducing in the radioisotope measurements of liquid-solid particles flow in a pipeline. The proposed methods for smoothing of the cross-correlation function use discrete wavelet transform, and Nadaraya-Watson kernel estimator. Obtained res[...]
15
84%
Acta Geophysica
2016 Vol. 64, no. 1 101--124
EN This article utilizes Savitzky–Golay (SG) filter to eliminate seismic random noise. This is a novel method for seismic random noise reduction in which SG filter adopts piecewise weighted polynomial via leastsquares estimation. Therefore, effective smoothing is achieved in extracting the original sig[...]
16
84%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 98 457-466
PL W referacie przedstawiono metodę redukcji szumów w sygnałach sejsmicznych o małej amplitudzie, w oparciu o analizą falkową. Pokazano przykładowe wyniki jakie uzyskano, implementując odpowiednie algorytmy cyfrowej transformaty falkowej w LabVIEW.
EN Noise suppression in low-amplitude seismic signals with wavelets methods are presented. Wavelet based denoising procedures has been implemented in Lab VIEW, and some results are shown here.
17
84%
Acta Geophysica
2015 Vol. 63, no. 2 329--351
EN Monitoring the concentration of radon gas is an established method for geophysical analyses and research, particularly in earthquake studies. A continuous radon monitoring station was implemented in Jooshan hotspring, Kerman province, south east Iran. The location was carefully chosen as a widely re[...]
18
84%
Challenges of Modern Technology
EN This article describes a noise reduction method applied in the German-speaking realm in Europe, the so-called Tempo 30 (T30) restriction that limits vehicular speed to 30 km per hour, and differentiates between T30 arrangements and T30 Zones in Germany. Further, it analyses the expected levels of no[...]
19
84%
Challenges of Modern Technology
EN The complexity of noise mapping and action planning, the free interpretation of Article 8.7. (Action plans – Public Participation) and Article 9.2. (Information to the Public – Information about Noise Action Plans) of the Directive 2002/49/EC Environmental Noise Directive (END), the lack of a statem[...]
20
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2081-2088
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania dyskretnej transformaty falkowej w przetwarzaniu sygnału ciśnienia zarejestrowanego w komorze spalania silnika. W szczególności skupiono uwagę na opisaniu techniki przycinania falkowego, którą można wykorzystać w celu redukcji szumów pomiarowych. W a[...]
EN Paper presents the discrete wavelet transform in processing of pressure signal recorded in engine combustion chamber. In particular the wavelet shrinking technique was described for reducing of signal noise. In showed analysis the signal with known parameters of energy and maximum amplitude of knock[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last