Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1578
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recykling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2000 nr 4 99-101
PL Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morksiej z dnia 28 lutego 2000 roku określiło zakres, treść i sposób prowadzenia ewidencji dróg i mostów. W artykule opisano szerzej ww problematykę.
2
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
2000 z. 12 117-127
PL W pracy omówiono podstawowe problemy recyklingu, zwłaszcza w Polsce. Stwierdzono, że poziom recyklingu jest niski. Opisano problemy szczegółowe: recykling poliuretanów, materiałów płynowych (oleje silnikowe i przekładniowe, paliwa i płyny chłodnicze). Zaproponowano odzysk (wtórne zastosowanie) zespo[...]
EN The paper presents general problems of reccling, especially in Poland - the level of recycling is low. Detailed problems: recycling of polyurethan, of fluid materials (engine and gear oils, fuel and brake fluid) are described. Recovery of complex vehicles units are proposed. Information system for r[...]
3
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Problematyka wszelkiego rodzaju odpadów, ich utylizacji i recyklingu jest od dłuższego czasu objęta regulacjami Unii Europejskiej w postaci stosownych dyrektyw. W ostatnich latach dyrektywy te zostały wdrożone do prawodawstwa polskiego na drodze ustaw i rozporządzeń ministrów gospodarki lub ochrony [...]
4
63%
Przegląd Komunalny
2004 nr 6 89-93
PL Dostosowanie polskiej gospodarki odpadami do standardów UE wymaga znacznego zmniejszenia strumienia odpadów organicznych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania. Niezbędne będzie intensywne rozwijanie selektywnej zbiórki bioodpadów i wybudowanie instalacji do biologicznego przetwarzani[...]
5
63%
Przegląd Komunalny
2007 nr 11 42-42
PL 10 października 2007 r. weszła w życie Ustawa z 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 176, poz. 1236), zmieniająca art. 14 Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202 i nr 175, poz. 1458).
6
63%
Recykling
2006 nr 6 26-27
PL W ostatnich 15 latach na świecie obserwuje się ogromny wzrost zainteresowania recyklingiem odpadów. Związane jest to m.in. z zaniepokojeniem spowodowanym przyrostem ilości odpadów, ograniczoną pojemnością składowisk, zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku spalania odpadów oraz generalnym ocenianiem [...]
7
63%
Przegląd Komunalny
2006 nr 5 93-96
PL Rosnące w ostatnim czasie zainteresowanie problematyką przetwarzania odpadowego materiału organicznego prowadzi do coraz śmielszych poszukiwań nowego typu urządzeń do recyklingu. Urządzeń, które rozwiązałyby problem przetwarzania trudnych do rozdrobnienia tradycyjnymi układami nożowymi odpadów wielk[...]
8
63%
Recykling
2006 nr 7-8 36-37
PL Od wdrożenia pierwszych polityk odnoszących sie do recyklingu minęło już 10 lat. To wystarczający czas, aby ich realizację poddać ocenie. Każdy z 14 prezentowanych w artykule krajów przyjął inne mechanizmy promocji recyklingu, które wynikają z różnic geograficznych, demograficznych i prawnych, możli[...]
9
63%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 7 13-15
EN The autor discusses a waste recycling unit to be used for processing or recovering materials from mining, metallurgical and building waste thus reducing costs of new investments. It can be installed in the vicinity of a deposit area or at bituminous filler producing plants.
10
63%
Ekoplast
2000 Nr 18 67-76
PL Wielokrotne przetwórstwo mieszanin polietylenów powoduje stopniową degradację polimeru. Proces ten można spowolnić przez dodatek inhibitorów. Celowe wydaje się sprawdzenie zbadanych dodatków inhibitujących w warunkach produkcyjnych lub poszukiwanie innych związków tak, aby znaleźć najbardziej efekty[...]
11
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zmiany społeczne i gospodarcze zachodzące w kraju są pochodną podobnych procesów które miały już miejsce w Europie Zachodniej. Presja społeczna wymusza na przedsiębiorstwach coraz większą dbałość o środowisko naturalne. Równocześnie działające mechanizmy wolnego rynku, stwarzają konieczność poszukiw[...]
EN Social and economic changes taking place in Poland now are the result of similar processes which happened in western Europe in the past. Social pressure has forced companies to take greater care o1 natural environment. At the same time, the mechanisms of free market make it necessary for the compani[...]
12
63%
Chemik
2001 Nr 12 364-368
13
63%
Recykling
2012 nr 11 35--35
PL Idea recyklingu oraz trend eko w designie są dziś już nie tylko kaprysem projektantów, ale realną potrzebą i świetnym sposobem na pozyskanie nowych surowców do przetworzenia. Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem w świecie sztuki jest ponowne użycie złomu w celu wykreowania praktycznych dzieł, wykorzys[...]
14
54%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 3 29-30
PL W artykule przedstawiono ważny światowy problem utylizacji zużytych opon. Przedstawiono również konstrukcje stanowiska badawczego oraz wyniki badań doświadczalnych. Pracę zakończono wnioskami.
EN One of the most important world tasks - utilization of car tires is presented in the paper. A construction of research stand and results of experiments are also shown. Conclusions are displayed in the end of the paper.
15
54%
Drogownictwo
2005 nr 9 268-273
PL Recykling materiałów odpadowych staje się coraz powszechniejszy i konieczny. W niektórych krajach jak Holandia, Niemcy brakuje miejsca na składowanie materiałów odpadowych a rządy wprowadziły długofalowe programy recyklingu materiałów. Drogi ze względu na ogromne ilości używanych materiałów będą cor[...]
EN Recycling of waste materials becoming more common and necessary. In some countries as The Netherlands or Germany there is lack of area for waste materials storage and the governments introduced long-term programs of recycling the materials. Roads, because of tremendous amount of materials used, will[...]
16
51%
Recykling
2011 nr 3 27-30
PL Metale nieżelazne odzyskuje się z odpadów poprodukcyjnych, w tym zgarów, oraz poużytkowych, takich jak: złomy metali, opakowania – np. puszki z aluminium. Odpady zawierające metale nieżelazne powstają w procesach produkcyjnych. Do metali nieżelaznych zaliczamy wszystkie, z wyjątkiem żelaza w postaci[...]
17
51%
Recykling
2011 nr 5 42
PL Proekologiczni projektanci chętnie sięgają po tekturę, bo aż 70% surowca potrzebnego do jej produkcji pochodzi z makulatury, a zużyty karton może być przetwarzany nawet do sześciu razy.
18
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2008 Nr 1 242-253
PL Biorąc pod uwagę ciężar gatunkowy nadawany ochronie środowiska naturalnego, wynikający z jego postępującej degradacji, należy pokusić się o tezę, ze ekologistyka stanowi warunek konieczny funkcjonowania sił zbrojnych. Mając jednak na uwadze złozoność problematyki zawartej w obszarze zainteresowania [...]
19
51%
Acta Mechanica et Automatica
EN This paper presents processes modeling disassembly of the mechatronic systems for reuse and recycling. Typical steps in modeling and analyzing disassembly processes consist of the following: the objective of the model is stated, a mass flow diagram consisting of acquisition, sorting, disassembly pro[...]
20
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W odpowiednio długiej perspektywie czasowej, wynoszącej średnio 25 lat, krzemowe moduły PV podobnie jak inne przedmioty użytkowe stają się odpadem. Globalna tendencja zmierzająca do wykorzystania materiałów odpadowych, skłania do zagospodarowania materiałów odpadowych komercyjnych modułów PV. Efekty[...]
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last