Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recykling tworzyw sztucznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 8 52-53
PL Kassel, ponad 200-tysięczne miasto, leżące w samym centrum zjednoczonych Niemiec od lat prowadzi bardzo aktywną działalność innowacyjną w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W 1991 r. przeprowadzono tutaj projekt pilotowy, którego celem było wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw s[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Badano proces termiczno-katalitycznego rozkładu mieszaniny polietylenu, polistyrenu i oleju silnikowego w przepływowej aparaturze z reaktorem ze złożem fluidalnym. Proces prowadzono w zakresie temperatur 430-500[stopni]C, a otrzymane produkty miały postać fazy stałej, ciekłej i gazowej. O tym, jakie[...]
EN Thermal-catalytic process of decomposition of a mixture of polyethylene, polystyrene, and motor oil was studied in a flow-through setup with a fluidized bed reactor. The process was carried out at temperature range 430-500[degrees]C, and the products obtained were in solid, liquid and gas phases. Th[...]
3
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono problematykę recyklingu niektórych materiałów stosowanych do wytwarzania elementów w przemyśle motoryzacyjnym. Zwrócono uwagę szczególnie na problemy związane z recyklingiem tworzyw sztucznych oraz złożonych materiałów jakimi są kompozyty polimerowe oraz metalowo ceramiczne.
EN Problems of recycling of some materials in work was introduced practical to production in motor industry the elements. It attention was turned on connected with recycling of plastics problems particularly as well as polimer composites are folded materials what as well as metal-ceramic.
4
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The decomposition of mixtures of polystyrene, polyethylene, and motor oil was studied at 470 - 510°C in a flow-through setup supplied with a fluidized bed reactor and a cascade of receivers. The aim of the work was to determine the role of the fluidized bed in the reactor, in the process of degradat[...]
5
88%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 2 149-150
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2011 Nr 64 91-105
PL W artykule przedstawiono: materiały stosowane w konstrukcji samochodów osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw sztucznych, ich strukturę i rodzaje. Omówiono możliwości i metody wtórnego przetwórstwa odpadów tworzyw sztucznych uzyskanych w wyniku demontażu samochodów wycofanych z eksploatacj[...]
EN This work has presented the share of materials in motor-car and the structure and kind of plastics used in its construction. There were also discussed the possibilities and methods of secondary processing of waste plastics materials that emerge as a result of dismantling of cars withdrawn from use ([...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Celem pracy było określenie zmian właściwości przetwórczych tworzywa polimerowego wynikających z jego wielokrotnego przetwórstwa. W badaniach wykorzystano polipropylen o nazwie handlowej Moplen HP500N. Na podstawie symulacji numerycznych procesu wtryskiwania wykonanych w systemie Autodesk Moldflow I[...]
EN The aim of this study was to determine the changes in the rheological properties of the polymers resulting from their multiple re-processing. In the study the polypropylene with trade name: Moplen HP500N, was used. Based on numerical simulation of the injection molding process, made by means commerc[...]
8
75%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 12 680-681
9
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 3 sp. 23-24
EN The granulation technology based on a multi-disc grinder and used in recycling of elements, installation and plastics (polymers) materials is proposed. The multi-disc recycled technology for grinding plastic pieces in a form of quasi-cutting is presented. Diameters and edges of holes and velocities [...]
10
75%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 3 208-209
11
75%
Polimery
1999 T. 44, nr 4 275-281
PL Przedstawiono powiązania jakości recyklatu z kosztami jego otrzymywania (rys. 2 i 4) oraz związane z tym stawiane konstruktorom wymagania (rys. 3), których spełnienie jest niezbędne po to, aby proces recyklingu zużytych wyrobów z tworzyw sztucznych uczynić opłacalnym i możliwym do zrealizowania w pr[...]
EN The recyclate quality is presented in terms of the cost of its preparation (Figs. 2, 4) and of the associated demands posed to designers (Fig. 3). The demands must be fulfilled, otherwise the post-consumer polymer waste recycling process is not profitable. Correct selection of primary materials is n[...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 331-335
PL Jednym z problemów obecnego wieku są coraz większe zagrożenia środowiska naturalnego a także zapotrzebowanie na surowce. Rozwój cywilizacji pociąga za sobą wzrost produkcji również w technice samochodowej. Pojazdy samochodowe stanowią nieodłączny element życia współczesnego człowieka. Stanowią one s[...]
EN One of the problems of this age are increasing risks to the environment and especially the demand for raw materials. Civilization development entails the production growth in automotive engineering. Motor vehicles are an integral part of contemporary human life. They are technologically complex indu[...]
13
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 2 70--74
PL W pracy przedstawiono charakterystykę tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem składników, które nadają im określone właściwości. Zaprezentowano metody postępowania stosowane w odzysku tworzyw sztucznych. Ze względu na specyfikę technologii, wyróżnia się trzy podstawowe metody: recykling sur[...]
EN The paper shows the characteristics of plastics with a particular emphasis on the ingredients that give them certain properties. The methods that are used in the recovery of plastics are presented. Due to the nature of these technologies, there are three basic methods: recovery material recycling, m[...]
14
63%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 32 74--84
PL W niniejszej pracy zaprezentowano możliwości wykorzystania złoża biologicznego w oczyszczaniu ścieków pochodzących z recyklingu tworzyw sztucznych. Istnieje wiele aspektów tego zagadnienia, które należy rozważyć, by można było zastosować dane rozwiązanie technologiczne w przemyśle. Dotyczy to między[...]
EN In this paper the possibility of using biological deposits in wastewater treatment of recycled plastics were presented. There are many aspects of this issue that should be considered to be able to use information technology solutions in the industry. This includes, inter alia, specify the types of l[...]
15
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono wpływ różnych rodzajów tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu na podstawowe właściwości wyrobów silikatowych. Przeanalizowano wyniki badań wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości, gęstości objętościowej oraz budowę strukturalną materiału.
EN This paper summarizes the impact of various types of recycled polymers on the basic properties of silicate products. The results of compressive strength test, water absorption and bulk density as well as the structure of the material were analyzed.
16
63%
Recykling
2016 nr 2 66--68
PL Gospodarowanie odpadami odgrywa ważną rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym, gdyż określa ono, w jaki sposób stosuje się w praktyce hierarchię postępowania z odpadami. Konieczne jest więc m.in. zwiększenie recyklingu tworzyw sztucznych.
17
63%
Recykling
2005 nr 2 28-30
PL Odpady włókienniczych pokryć dywanowych, oprócz różnego rodzaju włókien syntetycznych i naturalnych, zawierają duże ilości składników mineralnych, kauczuków syntetycznych, związków bitumicznych itp. Złożona budowa i trwałe połączenia tworzywa włókienniczego z materiałami wiążącymi powoduje, iż dywan[...]
18
63%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 9 1496--1498
PL Tworzywa sztuczne stanowią obecnie najpopularniejszy materiał wykorzystywany we wszystkich gałęziach przemysłu i dziedzinach życia. Ze względu na krótki okres przydatności do użycia, wzrost wykorzystania tworzyw polimerowych powoduje również wzrost ilości odpadów. Tworzywa sztuczne powinny być podda[...]
EN A review, with 16 refs., of the thermal properties of plastics used for energy recycling.
19
51%
Recykling
2010 nr 5 24-25
PL Gwałtowny wzrost liczby ludności oraz rozwój przemysłu są wymieniane jako główne przyczyny degradacji zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Rządy wielu krajów zwróciły uwagę na ten problem. Przykładowo UE starając się zmniejszyć szkody wywołane dużymi ilościami odpadów polimerowych już w 1985 r. [...]
20
51%
Recykling
2005 nr 10 18-20
PL Pojazdy stanowią skomplikowane technologicznie produkty przemysłu, których elementy są wykonane z różnorodnych materiałów, takich jak metale i ich stopy, szkła i ceramiki, polimery oraz kompozyty. Materiałom tym na etapie produkcji i eksploatacji stawiane są określone wymagania konstrukcyjne, techno[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last